ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mangrove

M AE1 N G R OW2 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mangrove-, *mangrove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangrove(n) ต้นไม้จำพวกโกงกาง, Syn. baobab, banyan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangrove(แมง'โกรฟว) n. ต้นโกงกาง

English-Thai: Nontri Dictionary
mangrove(n) ต้นโกงกาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mangroveพืชชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mangrove forestป่าชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mangroveป่าชายเลน, Example: สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Mangrove animalsสัตว์ชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove conservationการอนุรักษ์ป่าชายเลน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mangrove conservationการอนุรักษ์ป่าชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove ecologyนิเวศวิทยาป่าชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove ecologyนิเวศวิทยาป่าชายเลน [TU Subject Heading]
Mangrove Forestป่าชายเลน, Example: สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และมีพวกที่ เป็นใบเขียวตลอดปี โดยที่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเนื่องจากป่าประเภทนี้ขึ้นอยู่ เฉพาะในแถบร้อนและอยู่ตามชายฝั่งทะเลระหว่างบริเวณที่น้ำขึ้นสูงสุดและที่ น้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Mangrove Pit Viperงูพังกา [การแพทย์]
Mangrove plantพืชชายเลน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mangrove plantsพืชชายเลน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mangrove crab(n) ปูแสม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าชายเลน(n) mangrove forest, See also: forest at the estuary of a river, Example: ในภาคใต้มีขบวนการคัดค้านการทำลายป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง, Count Unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai Definition: ป่าที่อยู่ตามชายทะเลที่มีเลนและน้ำทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค้ำยันลำต้น โดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู
โกงกาง(n) mangrove, See also: genus Rhizophora, Example: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยารักษาโรค, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[jāk] (n) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm
กะพ้อหนาม[kaphø nām] (n, exp) EN: Mangrove fan palm
โกงกาง[kōngkāng] (n) EN: mangrove  FR: mangrove [f] ; palétuvier [m]
นกจับแมลงป่าโกงกาง[nok jap malaēng pā kōngkāng] (n, exp) EN: Mangrove Blue Flycatcher  FR: Gobemouche des mangroves [m] ; Cyornis des palétuviers [m]
นกโกงกางหัวโต[nok kōngkāng hūa tō] (n, exp) EN: Mangrove Whistler  FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]
นกแต้วแล้วป่าชายเลน[nok taēolaēo pā chāilēn] (n, exp) EN: Mangrove Pitta  FR: Brève des palétuviers [f]
นกแต้วแล้วป่าโกงกาง[nok taēolaēo pā kōng kāng] (n, exp) EN: Mangrove Pitta  FR: Brève des palétuviers [f]
ป่าชายเลน[pā chāilēn] (n, exp) EN: mangrove swamp ; mangrove forest  FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าโกงกาง[pā kōngkāng] (n, exp) EN: swamp forest  FR: mangrove [v]
แสมทะเล[saēm thalē] (n, exp) EN: Grey Mangrove

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGROVE M AE1 N G R OW2 V
MANGROVE M AE1 NG G R OW2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mangrove (n) mˈæŋgrouv (m a1 ng g r ou v)
mangroves (n) mˈæŋgrouvz (m a1 ng g r ou v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红树林[hóng shù lín, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] mangrove, #32,493 [Add to Longdo]
红树[hóng shù, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] mangrove; CL:棵[ke1], #57,875 [Add to Longdo]
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] mangrove, #84,431 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangrovenbaum {m} [bot.]mangrove [Add to Longdo]
Mangrovenwald {m}mangrove forest [Add to Longdo]
Mangrovereiher {m} [ornith.]Green-backed Heron [Add to Longdo]
Mangroveweihe {f} [ornith.]Eastern Marsh Harrier [Add to Longdo]
Mangroveralle {f} [ornith.]Chestnut-bellied Rail [Add to Longdo]
Mangrovekuckuck {m} [ornith.]Mangrove Cuckoo [Add to Longdo]
Mangroveeule {f} [ornith.]Pacific Screech Owl [Add to Longdo]
Mangroveamazilie {f} [ornith.]Mangrove Hummingbird [Add to Longdo]
Mangrovefischer {m} [ornith.]Mangrove Kingfisher [Add to Longdo]
Mangroveliest [ornith.]African Mangrove Kingfisher [Add to Longdo]
Mangroveameisenvogel {m} [ornith.]Silvered Antcatcher [Add to Longdo]
Mangroveschwalbe {f} [ornith.]Mangrove Swallow [Add to Longdo]
Mangroveblauschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Niltava [Add to Longdo]
Mangrovegerygone {f} [ornith.]Mangrove Flyeater [Add to Longdo]
Mangroveschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Robin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マングローブ[manguro-bu] (n) mangrove; (P) [Add to Longdo]
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
紅樹[こうじゅ, kouju] (n) (1) mangrove (esp. the black mangrove, Bruguiera gymnorrhiza); (2) tree with red leaves or flowers [Add to Longdo]
紅樹林[こうじゅりん, koujurin] (n) (See マングローブ) mangrove forest [Add to Longdo]
雌蛭木[めひるぎ;メヒルギ, mehirugi ; mehirugi] (n) (uk) Kandelia obovata (species of mangrove) [Add to Longdo]
八重山蛭木[やえやまひるぎ;ヤエヤマヒルギ, yaeyamahirugi ; yaeyamahirugi] (n) (uk) Rhizophora mucronata (species of mangrove) [Add to Longdo]
蛭木;漂木;紅樹[ひるぎ;ヒルギ, hirugi ; hirugi] (n) (uk) mangrove (of family Rhizophoraceae) [Add to Longdo]
蛭木騙[ひるぎだまし;ヒルギダマシ, hirugidamashi ; hirugidamashi] (n) (uk) grey mangrove (Avicennia marina); white mangrove [Add to Longdo]
雄蛭木[おひるぎ;オヒルギ, ohirugi ; ohirugi] (n) (uk) black mangrove (Bruguiera gymnorrhiza) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mangrove
   n 1: a tropical tree or shrub bearing fruit that germinates
      while still on the tree and having numerous prop roots that
      eventually form an impenetrable mass and are important in
      land building [syn: {mangrove}, {Rhizophora mangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top