ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meinert

M AY1 N ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meinert-, *meinert*
CMU English Pronouncing Dictionary
MEINERT M AY1 N ER0 T
MEINERTZHAGEN M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hylochoerus Meinertzhageni.Hylochoerus Meinertzhageni. Hannibal (2001)
- Isn't that a bit of a generalization?- Ist das nicht sehr verallgemeinert? - Ja. Boy's Town (2001)
Yeah, it was hard to feel too bad. I was dating the woman of my dreams, and things were going great.Ja es war schwer mich schlecht zu fühlen, ichgingmitder FraumeinerTräume, und die Dinge liefen grossartig. Where Were We? (2006)
Wirverschlingen it with my daughter.Wirverschlingen sie mit meinerTochter. Deep in the Woods (2010)
Undwas fate has me and my daughter ready?Undwas hält das Schicksal mir und meinerTochterbereit? Deep in the Woods (2010)
I think people do things for a lot of reasons, and I think a generalization is being made here based on... O.J.Ich glaube, Menschen tun Dinge aus einer Vielzahl von Gründen, und ich denke, hier wird verallgemeinert auf Grund... Silly Season (2011)
But I still don't think it's necessarily all that useful to categorize every president as universally corrupt, because that just seems really general to me.Aber ich finde es trotzdem nicht nützlich, jeden Präsidenten als korrupt darzustellen, denn das erscheint mir etwas zu verallgemeinert. Margaret (2011)
Do not doubt my loyalty.Zweifle nicht an meinerTreue. Ludwig II (2012)
Carmen, please search in my bag for my organizer.Carmen, such mal in meinerTasche nach dem Terminkalender. Child's Pose (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
verallgemeinern; generalisieren | verallgemeinernd | verallgemeinert | verallgemeinertto generalize; to generalise [Br.] | generalizing; generalise | generalized; generalised | generalizes; generalises [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top