ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meiners

M AY1 N ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meiners-, *meiners*, meiner
CMU English Pronouncing Dictionary
MEINERS M AY1 N ER0 Z
MEINER M AY1 N ER0
MEINERT M AY1 N ER0 T
MEINERTZHAGEN M AY1 N ER0 T S HH AA2 G AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meinerseits; meinetwegenfor my part [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
Datentyp {m} | allgemeiner Datentypdata type | generic data type [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health [Add to Longdo]
Grundsatz von allgemeiner Geltung; Axiom {n}axiom [Add to Longdo]
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Nähe {f}; Nahesein {n} | in der Nähe | in meiner Nähenearness | near by | near me [Add to Longdo]
Rückkehr {f}; Ertrag {m} | bei meiner Rückkehr | ohne Rückkehrreturn | on my return | non-return [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Abschätzung {f} | nach meiner Schätzung | neue Abschätzungevaluation | in my evaluation | reevaluation [Add to Longdo]
nach meiner Schätzungby my count [Add to Longdo]
Sinn {m}; Meinung {f}; Ansicht {f} | in diesem Sinne | im Sinn haben; im Auge haben | ganz in meinem Sinn | meiner Meinung nach; für mein Gefühlmind | with this in mind | to have in mind | that suits me fine | to my mind [Add to Longdo]
Trend {m}; Tendenz {f}; Strömung {f} | einen Trend entfernen (aus Daten) | allgemeiner Trend | sich dem Trend widersetzen; gegen den Trend gehentrend | to detrend (the data) | mainstream trend | to buck the trend [Add to Longdo]
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ... [Add to Longdo]
nach meiner festen Überzeugung; meines Wissensto the best of my belief [Add to Longdo]
Verallgemeinerung {f} | Verallgemeinerungen {pl}generalization | generalizations [Add to Longdo]
Vergnügen {n}; Freude {f}; Entzücken {n}; Wonne {f} | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]
unter Wahrung meiner Rechteunder (with) full reserve to my rights [Add to Longdo]
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]
allgemein {adj} | allgemeiner | am allgemeinstengeneral | more general | most general [Add to Longdo]
allgemeiner Wettbewerbfree for all [Add to Longdo]
an meiner Seiteby my side [Add to Longdo]
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest [Add to Longdo]
gemein {adj} | gemeiner | am gemeinstenscurvy | scurvier | scurviest [Add to Longdo]
ich {ppron} (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine [Add to Longdo]
meinermine [Add to Longdo]
niederträchtig; niedrig; gemein {adj} | niederträchtiger; gemeiner | am niederträchtigsten; am gemeinsten; gemeinstbase | baser | basest [Add to Longdo]
unmaßgeblich {adj} | meiner unmaßgeblichen Meinung nach... of no consequence | in my humble opinion; in my poor opinion [Add to Longdo]
verallgemeinern; generalisieren | verallgemeinernd | verallgemeinert | verallgemeinertto generalize; to generalise [Br.] | generalizing; generalise | generalized; generalised | generalizes; generalises [Add to Longdo]
verallgemeinernto make generalizations [Add to Longdo]
verallgemeinernto universalize [Add to Longdo]
zu {prp; +Dativ} | komm zu mir | zu meiner Zufriedenheit | zu niedrigen Preisen | zu einem großen Teil | im Verhältnis 4 zu 1to | come to me; come to my place | to my satisfaction | at low prices | to a large extent | at a ratio of 4 to 1 [Add to Longdo]
zu meiner Überraschungto my surprise [Add to Longdo]
Bei meiner Seele!On my oath! [Add to Longdo]
Das gehört zu meiner Aufgabe.That's all part of my job. [Add to Longdo]
Das steht nicht in meiner Macht.That's beyond my power. [Add to Longdo]
Ich bin mit meinem Latein (meiner Weisheit) am Ende.I am at my wit's end. [Add to Longdo]
Ich bin mit meiner Kunst am Ende.I'm at my wits' end. [Add to Longdo]
Zu meiner Bestürzung stellte ich fest, dass ...To my dismay I discovered that... [Add to Longdo]
Zwei Seelen wohnen in meiner Brust.I'm torn. [Add to Longdo]
Gemeiner Hechtling {m}; Panchax {m} (Aplocheilus panchax) [zool.]blue panchax [Add to Longdo]
Finnwal {m}; Finner {m}; Gemeiner Furchenwal {m} [zool.]fin whale; finner; fin; finfish; finback; razorback; common rorqual; herring whale (Balaenoptera physalus) [Add to Longdo]
Gemeiner Delfin {m}; Gewöhnlicher Delfin {m}; Unterarten: Kurzschnauzen Gemeiner Delfin {m}; Langschnauzen Gemeiner Delfin {m} [zool.]common dolphin; saddleback dolphin; criss-cross dolphin; hourglass dolphin; cape dolphin; white-bellied porpoise; subspecies: short-beaked common dolphin; long-beaked common dolphin (Delphinus delphis; Delphinus capensis) [Add to Longdo]
ADAC : Allgemeiner Deutscher Automobil ClubGeneral German Automobile Association [Add to Longdo]
ADN : Allgemeiner Deutscher NachrichtendienstGeneral German News Service [Add to Longdo]
meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nachIMHO : in my humble (honest) opinion [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meiner alten Hose
meinerของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meiner alten Hosen, meiner alten Häuser, meiner alten Tische

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
[そつ, sotsu] KNECHT, GEMEINER SOLDAT, BEENDEN, ENDEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top