ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

m.

EH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -m.-, *m.*
Possible hiragana form: ん.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
M.(abbr) คำย่อของ March, May, Monday
M.A.(abbr) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), See also: ปริญญาโท
M.D.(abbr) แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
M.P.(abbr) คำย่อของ Member of Parliament
M.S.(abbr) คำย่อของ Master of Science
M.S.(abbr) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
M.Sc(abbr) คำย่อของ Master of Science
m.v.(abbr) คำย่อของ market value
M.Ed.(abbr) ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
M.B.A.(abbr) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
m.b.abbr. Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์)
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
m.d.abbr. Medicinae Doctor (Doctor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์,แพทย์)
a. f. a. m.abbr. Ancient Free and Accepted Masons
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
a/ m.abbr. ampere per meter
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
M.L.(abbrev) หม่อมหลวง
M.R.(abbrev) หม่อมราชวงศ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
m.He is supposed to come here at 9 p. m.
m.High tide is at 3 p. m. today.
m.School begins at 8:30 a. m.
m.We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม.ร.ว.(n) M.R., See also: Mom Rachawong, Syn. หม่อมราชวงศ์, Example: เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนภาพของเกย์ในวงการต่างๆ ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ ทหารตำรวจ ครูอาจารย์ นายแบบ ดาราศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ชาวนา, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
ม.ล.(n) M.L., See also: Mom Luang, Syn. หม่อมหลวง, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
คุณชาย(n) M.R., Syn. ท่านชาย, Ant. คุณหญิง, ท่านหญิง, Example: คุณชายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี ท่านได้ชื่อว่ามีฝีมือทางด้านการปรุงอาหาร, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลชายชั้นหม่อมราชวงศ์, Notes: (ปาก)
คุณหญิง(n) M.R., Ant. คุณชาย, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลหญิงชั้นหม่อมราชวงศ์, Notes: (ปาก)
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต(n) Master of Arts, See also: M.A, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต(n) Master of Agriculture, See also: M.Agr., Syn. กส.ม.
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต(n) Master of Education, See also: M.Ed., Syn. ค.ม.
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต(n) Master of Agricultural Technology, See also: M.Ag. Tech, Syn. ทษ.ม.
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(n) Master of Arts (Communication Arts), See also: M.A. (Communication Arts), Syn. นศ.ม.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(n) Master of Business Administration, See also: M.B.A., Syn. บธ.ม.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอมป์[aēm] (n) EN: amp ; ampli  FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[aksønsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts ; M.A.
อเมริกันฟุตบอน[Amērikan futbøn] (n, exp) EN: American football ; football (Am.)  FR: football américain [m]
อ่าน[ān] (v) EN: read  FR: lire ; bouquiner (fam.)
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
อนาล็อก[anālǿk] (n) EN: analogue = analog (Am.)  FR: analogue [m]
อันดับสุดท้าย[andap sutthāi] (n, exp) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อ่านคำพิพากษาคดี[ān khamphiphāksā khadī] (v, exp) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)

CMU English Pronouncing Dictionary
M. EH1 M
M.S EH1 M Z
M.'S EH1 M Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴拉基列夫[Bā lā jī liè fū, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, ] M.A. Balakirev, Russian composer, #926,929 [Add to Longdo]
理学硕士[lǐ xué shuò shì, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] M.Sc. (Master of Science degree) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeit nehmen mit jm.(phrase) ให้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
m.E. : meines Erachtensin my opinion [Add to Longdo]
m.W. : meines WissensAFAIK : as far as I know [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなる[ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
システムイニ[shisutemuini] (n) {comp} SYSTEM.INI [Add to Longdo]
ハイメムシス[haimemushisu] (n) {comp} HIMEM.SYS [Add to Longdo]
横泳ぎ[よこおよぎ, yokooyogi] (n) sidestroke (swim.) [Add to Longdo]
海老殻苺[えびがらいちご;エビガライチゴ, ebigaraichigo ; ebigaraichigo] (n) (uk) Japanese wineberry (Rubus phoenicolasius Maxim.); wine raspberry; wineberry [Add to Longdo]
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムイニ[しすてむいに, shisutemuini] SYSTEM.INI [Add to Longdo]
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  sym-
  
  1. (önek) ile (b, m, p harflerinden önce kullanılır)
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top