ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquid crystal

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquid crystal-, *liquid crystal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liquid crystalผลึกเหลว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystal displayจอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Liquid Crystalline Stateสภาพเป็นของเหลว [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
液晶[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, ] liquid crystal, #3,506 [Add to Longdo]
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] liquid crystal screen [Add to Longdo]
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
ネマティック液晶[ネマティックえきしょう, nemateikku ekishou] (n) Nematic liquid crystal [Add to Longdo]
液晶[えきしょう, ekishou] (n) liquid crystal; (P) [Add to Longdo]
液晶テレビ[えきしょうテレビ, ekishou terebi] (n) liquid crystal television [Add to Longdo]
液晶パネル[えきしょうパネル, ekishou paneru] (n) {comp} liquid crystal panel [Add to Longdo]
液晶ビューカム[えきしょうビューカム, ekishou byu-kamu] (n) liquid crystal viewcam [Add to Longdo]
液晶プロジェクタ[えきしょうプロジェクタ, ekishou purojiekuta] (n) {comp} liquid crystal projector [Add to Longdo]
液晶盤[えきしょうばん, ekishouban] (n) liquid crystal (display) panel [Add to Longdo]
液晶表示装置[えきしょうひょうじそうち, ekishouhyoujisouchi] (n) (See 液晶ディスプレイ) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
半透過型液晶[はんとうかがたえきしょう, hantoukagataekishou] (n) semi-transmissive liquid crystal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  liquid crystal
      n 1: a liquid exhibiting properties of a crystal that are not
           shown by ordinary liquids

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top