ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leapfrog

L IY1 P F R AO2 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leapfrog-, *leapfrog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leapfrog(vt) กระโดดข้าม
leapfrog(vi) กระโดดข้าม
leapfrog(n) เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog

English-Thai: Nontri Dictionary
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not since we elders first began to leapfrog through time.ไม่ตั้งแต่พวกผู้อวุโสรุ่นแรก Underworld (2003)
Then we cover each other till I can leapfrog back.และจากนั้นเราปกป้องกันและกัน จนกว่าฉันจะสามารถหาทางหนีได้ Betrayals (2011)
"Junior salesman leapfrogs to C.E.O.เซลล์แมนระดับล่างก้าวกระโดดไปเป็นซีอีโอ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
We'll leapfrog through you once you're in position.เราจะผ่านทีมนายเมื่อนายประจำที่แล้ว Suicide Squad (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAPFROG L IY1 P F R AO2 G
LEAPFROGGED L IY1 P F R AO2 G D
LEAPFROGGING L IY1 P F R AO2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leapfrog (v) lˈiːpfrɒg (l ii1 p f r o g)
leapfrogs (v) lˈiːpfrɒgz (l ii1 p f r o g z)
leapfrogged (v) lˈiːpfrɒgd (l ii1 p f r o g d)
leapfrogging (v) lˈiːpfrɒgɪŋ (l ii1 p f r o g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛙跳;蛙跳び[かえるとび, kaerutobi] (n) (game of) leapfrog [Add to Longdo]
馬跳び;馬跳[うまとび, umatobi] (n,vs) (game of) leapfrog; leapfrogging [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leapfrog
   n 1: advancing as if in the child's game, by leaping over
      obstacles or competitors; "the company still believes the
      chip is a leapfrog in integration and will pay huge
      dividends"
   2: a game in which one child bends down and another leaps over
   v 1: jump across; "He leapfrogged his classmates"
   2: progress by large jumps instead of small increments

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top