ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lawyerly

L AO1 Y ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawyerly-, *lawyerly*, lawyer
CMU English Pronouncing Dictionary
LAWYERLY L AO1 Y ER0 L IY0
LAWYER L AO1 Y ER0
LAWYER L OY1 ER0
LAWYERS L AO1 Y ER0 Z
LAWYERS L OY1 ER0 Z
LAWYER'S L AO1 Y ER0 Z
LAWYERED L AO1 Y ER0 D
LAWYERS' L AO1 Y ER0 Z
LAWYERING L AO1 Y ER0 IH0 NG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawyer(n) ทนายความ, See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย, Syn. counseler, barrister
lawyer(vi) เป็นทนายความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women lawyersนักกฎหมายสตรี [TU Subject Heading]
Corporate lawyersนักกฎหมายบริษัท [TU Subject Heading]
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Lawyersนักกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawyerA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
lawyerA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
lawyerA lot of clients come to the lawyer for advice.
lawyerAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
lawyerA more experienced lawyer would have dealt with the case in a different way.
lawyerBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
lawyerBen committed his diary to the lawyer's care.
lawyerBen decided to tell the lawyer everything he knew.
lawyerBetter to get advice from your lawyer.
lawyerCan the lawyer see me on Friday?
lawyerDrake earns his living by working for the lawyer.
lawyerFather had his lawyer draw up his will.
lawyerHe advised me to see a lawyer. This I did at once.
lawyerHe clung to the hope that he could be a lawyer.
lawyerHe decided to be a lawyer.
lawyerHe decided to trust the lawyer with the document.
lawyerHe deposited his papers with his lawyer.
lawyerHe had three sons who became lawyers.
lawyerHe has been in practice as a lawyer for more than ten years.
lawyerHe is a lawyer and must be treated as such.
lawyerHe is a lawyer by profession.
lawyerHe is an able lawyer.
lawyerHe is an abler lawyer than I expected.
lawyerHe is capable as a lawyer.
lawyerHe is no good as a lawyer.
lawyerHe is not a politician but a lawyer.
lawyerHe is qualified to be a lawyer.
lawyerHe is reputed the best lawyer in this city.
lawyerHe is studying hard so that he may become a lawyer.
lawyerHe let on that he was a lawyer.
lawyerHe'll make a good lawyer sooner or later.
lawyerHe married his daughter to a lawyer.
lawyerHe set out on his career as a corporation lawyer.
lawyerHe should have been a lawyer.
lawyerHe studied day and night so that he might become a lawyer.
lawyerHe studied day and night with a view to becoming a lawyer.
lawyerHe was no match for a lawyer.
lawyerHe was trained as a lawyer.
lawyerHis aim is to become a lawyer.
lawyerHis ambition is to be a lawyer.
lawyerHis son wants to be a lawyer.
lawyerI decided to be a lawyer.
lawyerI don't believe he is a lawyer.
lawyerI doubt if he is a lawyer.
lawyerI entrusted my property to the lawyer.
lawyerI had a consultation with a lawyer about my will.
lawyerI have a cousin who is a lawyer.
lawyerI have a feeling you'll be a very good lawyer.
lawyerI have the right to call my lawyer.
lawyerI intend to become a lawyer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอกฎหมาย(n) expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ค่าทนายความ(n) retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง
หมอความ(n) lawyer, Syn. ทนายความ, หมอกฎหมาย, ผู้รู้กฎหมาย, Example: เพื่อนพ้องที่ร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นหมอความที่พอใจจะเรียกตัวเองว่าทนายเอนกประสงค์, Count Unit: คน
เจ้าถ้อยหมอความ(n) adept at arguing a case as a lawyer, See also: controversialist, argumentative person, Example: ผมเองไม่นึกอยากเป็นเจ้าถ้อยหมอความเท่าไรนัก แต่เรียนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเอง, Thai Definition: ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย
ทนาย(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, Syn. ทนายความ, Example: พวกเขาสามารถจ้างทนายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยต่อสู้ไม่ให้มีความผิดทางด้านกฎหมายได้, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
ทนายความ(n) lawyer, See also: counsel, counselor/counselor, solicitor, attorney, barrister, advocate, Syn. ทนาย, Example: สุโขเป็นทนายความประจำบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความแทนคู่ความในศาล
นักกฎหมาย(n) lawyer, See also: legal authority, attorney, counsel, counselor, Syn. หมอความ, ทนายความ, อัยการ, ทนาย, นิติกร, หมอกฎหมาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญเกี่ยวกับกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การว่าความ[kān wākhwām] (n) EN: advocacy ; lawyer practice
ค่าทนาย[khā thanāi] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees  FR: honoraires d'un avocat [mpl]
ค่าทนายความ[khā thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer
มารยาททนายความ[mārayāt thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyers' professional etiquette
หมอความ[møkhwām] (n) EN: lawyer  FR: avocat [m] ; défenseur [m]
นักกฎหมาย[nakkotmāi] (n) EN: jurist ; lawyer ; legal authority  FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิติกร[nitikøn] (n) EN: lawyer  FR: juriste [m]
แต่งทนาย[taeng thanāi] (v, exp) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney
ตั้งทนาย[tang thanāi] (v, exp) EN: take a lawyer  FR: prendre un avocat
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lawyer (n) lˈɔːjər (l oo1 y @ r)
lawyers (n) lˈɔːjəz (l oo1 y @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
律师[lǜ shī, ㄌㄩˋ ㄕ, / ] lawyer, #1,999 [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession, #5,494 [Add to Longdo]
聘请[pìn qǐng, ㄆㄧㄣˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to engage; to hire (a lawyer etc), #6,874 [Add to Longdo]
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008, #60,645 [Add to Longdo]
伍廷芳[Wǔ Tíng fāng, ㄨˇ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] Wu Tingfang (1842-1922), diplomat and lawyer, #104,679 [Add to Longdo]
事务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] office lawyer [Add to Longdo]
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, ] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Advokat {m}; Rechtsanwalt {m}; Rechtsberater {m}lawyer [Add to Longdo]
Anwalt {m} | Anwälte {pl}lawyer | lawyers [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law [Add to Longdo]
Korrespondenzanwalt {m}communicating lawyer [Add to Longdo]
Rechtsanwalt {m}; Rechtsanwältin {f} | Rechtsanwälte {pl}; Rechtsanwältinnen {pl} | sich einen Anwalt nehmenlawyer [Br.] | lawyers | to get a lawyer [Add to Longdo]
Rechtsreferendar {m}; Rechtsreferendarin {f}junior lawyer; articled clerk [Add to Longdo]
Staranwalt {m}top lawyer [Add to Longdo]
Strafverteidiger {m} | Strafverteidiger {pl}trial lawyer | trial lawyers [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m}hack lawyer [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m} | Winkeladvokaten {pl}hedge lawyer | hedge lawyers [Add to Longdo]
sich als Anwalt niederlassento set oneself up as a lawyer [Add to Longdo]
RA : Rechtsanwaltlawyer [Add to Longdo]
Ich bin kein Anwalt.IANAL : I am not a lawyer. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
憲法学者[けんぽうがくしゃ, kenpougakusha] (n) constitutional scholar (lawyer); expert in constitutional law [Add to Longdo]
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]
社内弁護士[しゃないべんごし, shanaibengoshi] (n) in-house lawyer [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]
地獄の沙汰も金次第[じごくのさたもかねしだい, jigokunosatamokaneshidai] (exp) (id) Money is the best lawyer [Add to Longdo]
着手金[ちゃくしゅきん, chakushukin] (n) retainer fee (e.g. for a lawyer) [Add to Longdo]
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client [Add to Longdo]
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P) [Add to Longdo]
弁護士事務所[べんごしじむしょ, bengoshijimusho] (n) law office; lawyer's office; attorney's office [Add to Longdo]
弁護団[べんごだん, bengodan] (n) defense counsel; defence lawyer [Add to Longdo]
弁護料[べんごりょう, bengoryou] (n) lawyer's fee [Add to Longdo]
法家[ほうか, houka] (n) (1) lawyer; (2) legalism (school of Chinese philosophy) [Add to Longdo]
法曹[ほうそう, housou] (n) legal profession; lawyer; (P) [Add to Longdo]
法服[ほうふく, houfuku] (n) robes of a judge or lawyer or priest [Add to Longdo]
法律家[ほうりつか, houritsuka] (n) lawyer; jurist [Add to Longdo]
法律学者[ほうりつがくしゃ, houritsugakusha] (n) lawyer; jurist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top