ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kippes

K IH1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kippes-, *kippes*, kippe
CMU English Pronouncing Dictionary
KIPPES K IH1 P S
KIPP K IH1 P
SKIPP S K IH1 P
SKIPPA S K IH1 P AH0
KIPPUR K IH1 P ER0
SKIPPY S K IH1 P IY0
KIPPER K IH1 P ER0
SKIPPER S K IH1 P ER0
SKIPPED S K IH1 P T
KIPPERS K IH1 P ER0 Z
SKIPPA'S S K IH1 P AH0 Z
SKIPPERS S K IH1 P ER0 Z
SKIPPING S K IH1 P IH0 NG
KIPPERMAN K IH1 P ER0 M AH0 N
SKIPPER'S S K IH1 P ER0 Z

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kipper(vt) ทำให้เนื้อปลาสุกด้วยการรมควัน
kipper(n) ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง), Syn. smoked herring
kipper(sl) หน้า
skipper(n) ผู้นำทีม, Syn. leader, commander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kipper(คิพ'เพอะ) n. ปลาแซลมอนหรือเฮอริง
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว
yom kippur(โยม,โยมคิพ'เพอะ) n. วันศักดิ์สิทธิ์ของยิววันหนึ่ง เป็นวันอดอาหารและสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิว.

English-Thai: Nontri Dictionary
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abnormalities, Kippel-Feilคิปเปล์ไฟล์แอบนอร์มาลิตี [การแพทย์]
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mudskipper(n) ปลาตีน
Image:
mudskipper(n) ปลาตีน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kippThe pebble I threw skipped along the surface of the water.
kippI skipped out on my appointment with my boss.
kippLet's call the dog Skipper.
kippHe often skipped meals.
kippDon't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.
kippYou know about 'ra-skipped words'? It looks like quite a lot of students are using mistaken words.
kippThe professor called John on the carpet for skipping his classes.
kippThey must have skipped out of town.
kippWell that's because in fiction that sort of fine detail gets skipped.
kippI skipped my breakfast.
kippHe was deeply in debt. And he and his family skipped town.
kippThe boy skipped over the fence.
kippI have started skipping lunch with a view to losing weight.
kippI skipped the first few pages of the book.
kippJane skipped the questions she couldn't answer.
kippWe skipped his turn on purpose.
kippHe skipped a grade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระโดดเชือก(n) skipping, See also: jumping rope
กะริง(n) snare for trapping the skipping animals, Syn. กะหริ่ง, Example: พรานใช้กะริงล่าสัตว์, Thai Definition: บ่วงหวายสำหรับดักสัตว์ที่กระโดด เช่นเนื้อและกวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[duang klūay] (n) EN: Skipper
หนอนม้วนใบก้วย[nøn mūan bai klūay] (n, exp) EN: Skipper

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kippax (n) kˈɪpæks (k i1 p a k s)
kipped (v) kˈɪpt (k i1 p t)
kipper (n) kˈɪpər (k i1 p @ r)
kippers (n) kˈɪpəz (k i1 p @ z)
kipping (v) kˈɪpɪŋ (k i1 p i ng)
skipped (v) skˈɪpt (s k i1 p t)
skipper (v) skˈɪpər (s k i1 p @ r)
skippers (v) skˈɪpəz (s k i1 p @ z)
skipping (v) skˈɪpɪŋ (s k i1 p i ng)
skippered (v) skˈɪpəd (s k i1 p @ d)
skippering (v) skˈɪpərɪŋ (s k i1 p @ r i ng)
skipping-rope (n) skˈɪpɪŋ-roup (s k i1 p i ng - r ou p)
skipping-ropes (n) skˈɪpɪŋ-roups (s k i1 p i ng - r ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] captain (of a boat); skipper, #13,047 [Add to Longdo]
弹涂鱼[tán tú yú, ㄊㄢˊ ㄊㄨˊ ㄩˊ, / ] mudskipper (amphibious fish), #169,234 [Add to Longdo]
赎罪日[Shú zuì rì, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ, / ] Yom Kippur or Day of Atonement (Jewish holiday) [Add to Longdo]
赎罪日战争[Shú zuì rì zhàn zhēng, ㄕㄨˊ ㄗㄨㄟˋ ㄖˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Yom Kippur war of October 1973 between Israel and her Arab neighbors [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufkippbauweise {f}tilt-up method [Add to Longdo]
Bückling {m} | Bücklinge {pl}kipper | kippers [Add to Longdo]
Drehkippfenster {n}tilt and turn window [Add to Longdo]
Flipflop {n}; bistabile Kippstufe {f}; bistabile Kippschaltung {f} [electr.]flip-flop [Add to Longdo]
Kapitän {m}; Flugkapitän {m}skipper [Add to Longdo]
Kastenkipper {m}box type tipper [Add to Longdo]
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Kippe {f}tip; dump [Add to Longdo]
Kipper {m} (LKW)dump truck [Add to Longdo]
Kippfenster {n}bottom hung window [Add to Longdo]
Kippfrequenz {f}sweep frequency [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocking level; rocking [Add to Longdo]
Kipphebelbremse {f}cantilever brake [Add to Longdo]
Kipphebelventil {n}toggle valve [Add to Longdo]
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kipplaster {m}dumper truck [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Kipprotor {m}; Tiltrotor {m}tiltrotor [Add to Longdo]
Kippschalter {m}tappet switch [Add to Longdo]
Kippschalter {m}; Kipphebeschalter {m}; Wechselschalter {m}toggle switch [Add to Longdo]
Kippspiegel {m}adjustable mirror [Add to Longdo]
Kipptraverse {f} [techn.]pivoting cross bar [Add to Longdo]
Kippwagen {m} | Kippwagen {pl}tipper | tippers [Add to Longdo]
Kippwagen {m}tipping wagon; tipper truck [Add to Longdo]
aus den Latschen kippen [übtr.]to keel over [Add to Longdo]
kaufkräftige Schülerskippies [Add to Longdo]
Seilhüpfen {n}skipping [Add to Longdo]
Seilspringen {n}rope skipping [Add to Longdo]
Skipper {m}; Schiffer {m}skipper [Add to Longdo]
Springseil {n} | Springseile {pl}skipping rope | skipping ropes [Add to Longdo]
Umkippthermometer {n}turnover-thermometer [Add to Longdo]
Verkippung {f}dumping [Add to Longdo]
abkippento pitch [Add to Longdo]
abladen; schütten; auskippen; fallen lassento dump [Add to Longdo]
astabile Kippschaltung {f}astable circuit [Add to Longdo]
gesprungenskipped [Add to Longdo]
herumrollen; umkippen; sich umdrehento roll over [Add to Longdo]
hüpfteskipped [Add to Longdo]
kentern; umkippento keel over [Add to Longdo]
kippen | kippend | gekippt | kippt | kippteto tip over | tipping over; tipping | tipped over | tips over | tipped [Add to Longdo]
kippen | kippend | gekippt | kipptto topple | toppling | toppled | topples [Add to Longdo]
kippen; schräg stellen; seitwärts neigen | kippend | gekippt | kippt | kippteto tilt | tilting | tilted | tilts | tilted [Add to Longdo]
kippen; verkanten; schräg stellen; kanten | kippend; verkantend; schräg stellend; kantend | kipptto cant | canting | cants [Add to Longdo]
sich neigen | (sich) nach hinten neigen; nach hinten kippen | (sich) nach vorne neigen; nach vorn kippento have a tilt; to tilt (over) | to tilt back | to tilt forward [Add to Longdo]
(kopfüber) stürzen; mit einem Ruck kippento pitch [Add to Longdo]
überspringen; springen; hüpfen | überspringend; springend; hüpfendto skip | skipping [Add to Longdo]
umkippento tip over [Add to Longdo]
umkippen; umfallento fall over [Add to Longdo]
umkippen; umstoßento knock over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
キッパー[kippa-] (n) kipper (i.e. kippered fish) [Add to Longdo]
キップ[kippu] (n) kip; (P) [Add to Longdo]
スキッパー[sukippa-] (n) skipper; (P) [Add to Longdo]
スキップ[sukippu] (n,vs) skip [Add to Longdo]
スキップフロア[sukippufuroa] (n) skip floor [Add to Longdo]
パス[pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
往復切符[おうふくきっぷ, oufukukippu] (n) round-trip ticket; return ticket [Add to Longdo]
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
割引切符[わりびききっぷ, waribikikippu] (n) reduced fare ticket; discount ticket [Add to Longdo]
気っ風[きっぷ, kippu] (n) character; disposition; spirit [Add to Longdo]
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos [Add to Longdo]
吉報[きっぽう, kippou] (n) good news; (P) [Add to Longdo]
喫飯[きっぱん, kippan] (n,vs) (obsc) taking a meal; eating [Add to Longdo]
空きっ腹;空き腹;すき腹[すきっばら(空きっ腹);すきっぱら(空きっ腹);すきはら(空き腹;すき腹);すきばら(空き腹;すき腹), sukibbara ( aki tsu hara ); sukippara ( aki tsu hara ); sukihara ( aki hara ; suki ] (n) empty stomach; hunger [Add to Longdo]
周遊切符[しゅうゆうきっぷ, shuuyuukippu] (n) excursion ticket [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly [Add to Longdo]
切っ端[きっぱし, kippashi] (n) (See 切れ端・きれはし) remains; fragment; remains after having cut something [Add to Longdo]
切符[きっぷ, kippu] (n) ticket; (P) [Add to Longdo]
切符をとる;切符を取る[きっぷをとる, kippuwotoru] (exp,v5r) to buy an advance sales ticket (for a reserved seat) [Add to Longdo]
切符を改める[きっぷをあらためる, kippuwoaratameru] (exp,v1) to examine tickets [Add to Longdo]
切符を切る[きっぷをきる, kippuwokiru] (exp,v5r) to rip off a coupon; to punch a ticket [Add to Longdo]
切符切り[きっぷきり, kippukiri] (n) ticket punch; ticket puncher [Add to Longdo]
切符代[きっぷだい, kippudai] (n) ticket price [Add to Longdo]
切符売り[きっぷうり, kippuuri] (n) ticket seller [Add to Longdo]
切符売り場;切符売場[きっぷうりば, kippuuriba] (n) ticket window; box office; ticket [Add to Longdo]
先っぽ[さきっぽ, sakippo] (n) (See 先・さき・2) tip; end [Add to Longdo]
置きっ放し;置きっぱなし[おきっぱなし, okippanashi] (n) leaving something where it is; abandoning something [Add to Longdo]
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer [Add to Longdo]
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket [Add to Longdo]
艇長[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain [Add to Longdo]
点数切符[てんすうきっぷ, tensuukippu] (n) ration-point coupon [Add to Longdo]
縄跳び(P);縄飛び[なわとび, nawatobi] (n) (1) skipping rope; jump rope; (2) skipping; rope-jumping; (P) [Add to Longdo]
半切符[はんきっぷ, hankippu] (n) half-price ticket [Add to Longdo]
飛び級[とびきゅう, tobikyuu] (n,vs) skipping a grade [Add to Longdo]
飛び石;飛石[とびいし, tobiishi] (n) (1) stepping stones; (2) (obsc) (See 水切り・3) stone skipping; ducks and drakes [Add to Longdo]
片道切符[かたみちきっぷ, katamichikippu] (n) one-way ticket [Add to Longdo]
編入学[へんにゅうがく, hennyuugaku] (n) skipping grades; the act of entering a new school as a non-first-year student [Add to Longdo]
飽きっぽい[あきっぽい, akippoi] (adj-i) fickle; capricious; soon wearied of [Add to Longdo]
夜逃げ[よにげ, yonige] (n,vs) night flight (without paying); skipping out by night; moonlight flit [Add to Longdo]
連絡切符[れんらくきっぷ, renrakukippu] (n) connection (interline) ticket [Add to Longdo]
贖罪の日[しょくざいのひ, shokuzainohi] (n) Yom Kippur; Day of Atonement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
吉報[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] stuerzen, umfallen, umkippen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top