ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jazz

JH AE1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jazz-, *jazz*
English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt, slang) ทำให้ตื่นเต้น, See also: excite, Syn. To give great pleasure to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jazz(n) แจ๊ส, See also: ดนตรีแจ็ส
jazzy(adj) ที่มีลักษณะดนตรีแบบแจ๊ส
jazzy(adj) สีสันบาดตา (คำไม่เป็นทางการ), See also: หรูหรา, ทันสมัย, Syn. flashy, fancy, gaudy, Ant. plain, simple
jazzy(sl) น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเย้ายวน
jazz up(phrv) ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้กระตือรือร้น, Syn. juice up
jazz mag(sl) หนังสือโป๊

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
jazz(n) ดนตรีแจ๊ส,ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง
jazz(vi) เล่นดนตรีแจ๊ส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jazzแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์ [TU Subject Heading]
Jazz vocalsเพลงแจซซ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jazzAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
jazzApart from sports, I like listening to jazz music.
jazzAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
jazzDo you also like jazz?
jazzHe came to listen to jazz.
jazzHe has a prejudice against jazz.
jazzHe is a good enough authority on jazz.
jazzHe is among the best jazz singers.
jazzHe is keen on jazz.
jazzHe is not the sort of person who likes to listen to jazz.
jazzHe is so crazy about jazz that he often forgets himself.
jazzHe is studying the origin of jazz in America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงแจ๊ส(n) jazz music, See also: jazz, Example: ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีเพลงแจ๊สเพราะๆ บรรเลงให้ฟังทุกค่ำคืน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่เน้นจังหวะหนักแน่นของเครื่องดนตรีซึ่งผู้เล่นสามารถประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัสดนตรี[hatsadontrī] (n) EN: jazz  FR: musique de jazz [f] ; jazz [m]
แจ๊ส[jaēs] (n) EN: jazz  FR: jazz [m]
เพลงแจ๊ส[phlēng jaēs] (n, exp) EN: jazz music ; jazz

CMU English Pronouncing Dictionary
JAZZ JH AE1 Z
JAZZY JH AE1 Z IY0
JAZZED JH AE1 Z D
JAZZMAN JH AE1 Z M AE2 N
JAZZMEN JH AE1 Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jazz (v) ʤˈæz (jh a1 z)
jazzy (j) ʤˈæziː (jh a1 z ii)
jazzed (v) ʤˈæzd (jh a1 z d)
jazzes (v) ʤˈæzɪz (jh a1 z i z)
jazzman (n) ʤˈæzmæn (jh a1 z m a n)
jazzier (j) ʤˈæzɪəʳr (jh a1 z i@ r)
jazzing (v) ʤˈæzɪŋ (jh a1 z i ng)
jazziest (j) ʤˈæzɪɪst (jh a1 z i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爵士乐[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]
爵士音乐[jué shì yīn yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #71,778 [Add to Longdo]
爵士舞[jué shì wǔ, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄨˇ, ] jazz, #74,519 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jazz {m} [mus.]jazz [Add to Longdo]
Jazzband {f}; Jazzkapelle {f}jazz band [Add to Longdo]
Jazzmusiker {m} | Jazzmusiker {pl}hipster | hipsters [Add to Longdo]
jazzartig {adv}jazzily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシッドジャズ[ashiddojazu] (n) acid jazz [Add to Longdo]
クールジャズ[ku-rujazu] (n) cool jazz [Add to Longdo]
シンフォニックジャズ[shinfonikkujazu] (n) symphonic jazz [Add to Longdo]
ジャギー[jagi-] (n) (1) jazz dance; (2) jaggies [Add to Longdo]
ジャザーサイズ[jaza-saizu] (n) jazzercize; jazzercise [Add to Longdo]
ジャズ[jazu] (n) jazz; (P) [Add to Longdo]
ジャズクラブ[jazukurabu] (n) jazz club [Add to Longdo]
ジャズコーラス[jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
ジャズシンガー[jazushinga-] (n) jazz singer [Add to Longdo]
ジャズソング[jazusongu] (n) jazz song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jazz
   n 1: empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a
      lot of wind"; "don't give me any of that jazz" [syn:
      {wind}, {malarkey}, {malarky}, {idle words}, {jazz},
      {nothingness}]
   2: a genre of popular music that originated in New Orleans
     around 1900 and developed through increasingly complex styles
   3: a style of dance music popular in the 1920s; similar to New
     Orleans jazz but played by large bands
   v 1: play something in the style of jazz
   2: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top