ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junes

JH UW1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junes-, *junes*, june
CMU English Pronouncing Dictionary
JUNES JH UW1 N Z
JUN JH AH1 N
JUNO JH UW1 N OW0
JUNG Y UH1 NG
JUNE JH UW1 N
JUNK JH AH1 NG K
JUNCO JH AH1 NG K OW0
JUNKY JH AH1 NG K IY0
JUNTA HH UH1 N T AH0
JUNDA JH AH1 N D AH0
JUNDT JH AH1 N T
JUNGE JH AH1 NG
JUNEK JH UW1 N IH0 K
JUNJI JH AH1 N JH IY0
JUNOD JH UW1 N AH0 D
JUNOT JH UW1 N AH0 T
JUNIA Y UW1 N IY0 AH0
ARJUN AA1 R JH AH0 N
DAJUN D EY1 JH AH0 N
CAJUN K EY1 JH AH0 N
JUNIOR JH UW1 N Y ER0
JUNINE JH AH1 N IH0 N
JUNKIN JH AH1 NG K IH0 N
JUNGER JH AH1 NG ER0
JUNO'S JH UW1 N OW0 Z
JUNGIN JH AH1 N G IH0 N
JUNGLE JH AH1 NG G AH0 L
CAJUNS K EY1 JH AH0 N Z
JUNG'S Y UH1 NG Z
JUNKER JH AH1 NG K ER0
JUNE'S JH UW1 N Z
JUNKED JH AH1 NG K T
JUNKIE JH AH1 NG K IY0
JUNEAU JH UW1 N OW0
JUNKET JH AH1 NG K IH0 T
JUNEJO JH UW0 N EY1 HH OW0
JUNIUS JH UW1 N IY0 IH0 S
JUNELLA JH UW2 N EH1 L AH0
JUNIORS JH UW1 N Y ER0 Z
JUNIPER JH UW1 N AH0 P ER0
ADJUNCT AE1 JH AH2 NG K T
JUNGMAN JH AH1 NG M AH0 N
JUNGLES JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNKETS JH AH1 NG K IH0 T S
JUNGERS JH AH1 NG ER0 Z
JUNGELS JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNKIER JH AH1 NG K IY0 ER0
JUNKIES JH AH1 NG K IY0 Z
JUNETTE JH UW2 N EH1 T
JUNIATA Y UW0 N IY0 AA1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Junes (n) ʤˈuːnz (jh uu1 n z)
Jun (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
June (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
junk (n) ʤˈʌŋk (jh uh1 ng k)
Cajun (n) kˈɛɪʤən (k ei1 jh @ n)
junks (n) ʤˈʌŋks (jh uh1 ng k s)
junky (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junta (n) ʤˈʌntə (jh uh1 n t @)
jejune (j) ʤˈɪʤˈuːn (jh i1 jh uu1 n)
jungle (n) ʤˈʌŋgl (jh uh1 ng g l)
jungly (j) ʤˈʌŋgliː (jh uh1 ng g l ii)
junior (n) ʤˈuːnɪəʳr (jh uu1 n i@ r)
junket (v) ʤˈʌŋkɪt (jh uh1 ng k i t)
junkie (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
juntas (n) ʤˈʌntəz (jh uh1 n t @ z)
adjunct (n) ˈæʤʌŋkt (a1 jh uh ng k t)
jungles (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)
juniors (n) ʤˈuːnɪəʳz (jh uu1 n i@ z)
juniper (n) ʤˈuːnɪpər (jh uu1 n i p @ r)
junkets (v) ʤˈʌŋkɪts (jh uh1 ng k i t s)
junkies (n) ʤˈʌŋkɪz (jh uh1 ng k i z)
adjuncts (n) ˈæʤʌŋkts (a1 jh uh ng k t s)
jejunely (a) ʤˈɪʤˈuːnliː (jh i1 jh uu1 n l ii)
junction (n) ʤˈʌŋkʃən (jh uh1 ng k sh @ n)
juncture (n) ʤˈʌŋktʃər (jh uh1 ng k ch @ r)
junglier (j) ʤˈʌŋglɪəʳr (jh uh1 ng g l i@ r)
junipers (n) ʤˈuːnɪpəz (jh uu1 n i p @ z)
junketed (v) ʤˈʌŋkɪtɪd (jh uh1 ng k i t i d)
Junoesque (j) ʤˌuːnouˈɛsk (jh uu2 n ou e1 s k)
junctions (n) ʤˈʌŋkʃənz (jh uh1 ng k sh @ n z)
junctures (n) ʤˈʌŋktʃəz (jh uh1 ng k ch @ z)
jungliest (j) ʤˈʌŋglɪɪst (jh uh1 ng g l i i s t)
junk-shop (n) ʤˈʌŋk-ʃɒp (jh uh1 ng k - sh o p)
junketing (v) ʤˈʌŋkɪtɪŋ (jh uh1 ng k i t i ng)
T-junction (n) tˈiː-ʤʌŋkʃən (t ii1 - jh uh ng k sh @ n)
injunction (n) ˈɪnʤˈʌŋkʃən (i1 n jh uh1 ng k sh @ n)
jejuneness (n) ʤˈɪʤˈuːn-nəs (jh i1 jh uu1 n - n @ s)
junk-shops (n) ʤˈʌŋk-ʃɒps (jh uh1 ng k - sh o p s)
T-junctions (n) tˈiː-ʤʌŋkʃənz (t ii1 - jh uh ng k sh @ n z)
conjunction (n) kˈənʤˈʌŋkʃən (k @1 n jh uh1 ng k sh @ n)
conjunctive (n) kˈənʤˈʌŋktɪv (k @1 n jh uh1 ng k t i v)
conjuncture (n) kˈənʤˈʌŋktʃər (k @1 n jh uh1 ng k ch @ r)
disjunctive (j) dˈɪsʤˈʌŋktɪv (d i1 s jh uh1 ng k t i v)
injunctions (n) ˈɪnʤˈʌŋkʃənz (i1 n jh uh1 ng k sh @ n z)
subjunctive (n) sˈəbʤˈʌŋktɪv (s @1 b jh uh1 ng k t i v)
conjunctions (n) kˈənʤˈʌŋkʃənz (k @1 n jh uh1 ng k sh @ n z)
conjunctives (n) kˈənʤˈʌŋktɪvz (k @1 n jh uh1 ng k t i v z)
conjunctures (n) kˈənʤˈʌŋktʃəz (k @1 n jh uh1 ng k ch @ z)
subjunctives (n) sˈəbʤˈʌŋktɪvz (s @1 b jh uh1 ng k t i v z)

English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, See also: interruption, break, Syn. discontinuity
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, See also: junkie, Syn. drug addict

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
June(n) เดือนมิถุนายน
June(n) มิถุนายน
junk(vt) กำจัด, See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discard, ditch, jettison, Ant. retain, keep
junk(n) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว, See also: เศษขยะ, Syn. rubbish, refuse, litter
junk(n) เรือสำเภา, See also: เรือเดินทะเลของจีน
junky(adj) ที่ไร้ค่า
junta(n) รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
junto(n) กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. cabal
jejune(adj) น่าเบื่อ, See also: , Syn. boring, dull, Ant. interesting
jejune(adj) ไร้มารยา, See also: ไร้เดียงสา, Syn. naive, very simple, Ant. sophisticated, wise
Juneau(n) ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา
jungle(n) ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ
jungle(n) ป่าทึบ, See also: ป่า, ดงป่า, Syn. forest, woods
jungle(n) ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
junior(n) คนที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า, Ant. senior, adult
junior(adj) ที่อายุอ่อนกว่า, See also: ที่อายุน้อยกว่า, ที่เป็นรุ่นน้อง, Syn. younger, immature, Ant. senior, adult
junior(n) นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
junker(n) รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)
junket(n) การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม (คำไม่เป็นทางการ)
junkie(n) คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict
adjunct(adj) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว, See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
adjunct(n) ผู้ช่วย, Syn. helper
adjunct(n) สิ่งเพิ่มเติม, See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม, Syn. accessory, accounterment
jejunum(n) ช่วงกลางของลำไส้เล็ก
juniper(n) ไม้จำพวกสน, See also: สน, Syn. Juniperus
conjunct(adj) ที่รวมกัน, Syn. joint, associated
junction(n) จุดเชื่อมต่อ, Syn. connection, coupling
junction(n) ชุมทาง, See also: ทางแยก, Syn. intersection
juncture(n) ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ, Syn. point of time
junk fax(sl) โทรสารที่ไม่ต้องการ, See also: โทรสารขยะ, แฟ๊กซ์ที่ไม่มีประโยชน์
junkyard(n) สถานที่เก็บของเก่า, Syn. scarpyard
juniority(n) ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Ant. seniority
junk food(n) อาหารขยะ, See also: อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง
junk food(sl) อาหารขยะ, See also: อาหารมีคุณค่าทางอาหารต่ำ
junk heap(sl) รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
junk mail(n) โฆษณาที่ส่งทางไปรษณีย์
junk mail(sl) ข้อความโฆษณาที่ไม่ต้องการ
adjunctive(adj) ที่เป็นสิ่งประกอบ
injunction(n) คำสั่งห้าม, See also: คำตักเตือน, คำสั่งห้ามของศาล, Syn. command, order, instruction
conjunction(n) การเกิดขึ้นร่วมกัน
conjunction(n) การรวมกัน, Syn. combination, association
conjunction(n) คำเชื่อม
conjunctive(adj) ที่เชื่อมต่อกัน, Syn. connective
conjuncture(n) เหตุการณ์ที่สำคัญ, Syn. crisis
subjunctive(adj) ซึ่งแสดงเงื่อนไข
jungle fever(n) ไข้ป่า, See also: ไข้จับสั่น
jungle juice(sl) เหล้าแรง
asphalt jungle(sl) เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
conjunctiva(คอนจังคฺไท'วะ) n. เยื่อตาขาว -pl. conjunctivas,conjunctivae
conjunctive(คอนจังคฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งรวมกัน n. สันธาน connective
conjunctivitis(คอนจังคฺทิไว'ทิส) n. เยื่อตาขาวอักเสบ
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation, juncture, connection
disjunct(ดิสจังคฺ') adj. ซึ่งแยกออกจากกัน,หลุดจากกัน,ไม่ต่อเนื่อง, Syn. disjoined, separated
disjunctive(ดิสจังคฺ'ทิฟว) n. ซึ่งมีลักษณะที่แยกออก.
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
jejunum(จิจู'นัม) n. ส่วนกลางของลำไส้เล็กอยู่ระหว่าง duodenumกับileum., See also: jejunal adj. ดูjejunum
juncaceous(จังเค'เชิส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล rush
junco(จัง'โค) n. นกfinchตัวเล็ก ๆ, Syn. snowbird
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
june(จูน) n. มิถุนายน
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
jungly(จัง'กลี) adj. คล้ายป่าทึบ
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
junk shopn. ร้านขายของเก่าหรือของโปเก
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา
junkman(จังค'แมน) n. พ่อค้าของเก่าหรือของโปเก., Syn. junk dealer pl.junkmen
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส
junl mailn. สิ่งโฆษณาที่ส่งมาทางไปรษณีย์
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
subjunctive(ซับจังคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริกัลบมาลา (subjunctive mood) ,ตั้งขึ้นเอง,เพิ่มเติม,สมมุติขึ้น. n. ปริกัลบมาลา,กริยาในปริกัลบมาลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ
conjunctivitis(n) โรคตาแดง
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
June(n) เดือนมิถุนายน
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n นักศึกษาปีที่) 3
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
subjunctive(adj) ที่เพิ่มเติม,ที่ผนวกเข้ามา,ที่เสริม
subjunctive(n) สิ่งผนวก,การเพิ่มเติม,การเสริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlyctenular conjunctivitisต้อข้าวสาร, เยื่อตาอักเสบมีตุ่มใสเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preliminary injunctionคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisional injunctionคำสั่งห้ามชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palpebral conjunctivaเยื่อตาส่วนหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, conjunctivalรีเฟล็กซ์เยื่อตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of adjunctionหลักเกณฑ์การเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sac, conjunctivalถุงเยื่อตา, บ่อน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular conjunctivaเยื่อตาส่วนลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjunctionการเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attachment, epithelial; epithelium, junctionalเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junacke pesmeลำนำจูนักเกียเพสเมีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
junctionที่ต่อ, ที่เชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctionรอยต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction networkข่ายสายผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, cemento-enamelรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, dentogingivalรอยต่อเหงือกยึดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, mucogingivalรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jejunal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunoileostomyการผ่าต่อลำไส้เล็กส่วนกลางกับส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jejunumลำไส้เล็กส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junction, myoneural; junction, neuromuscular; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junction, neuromuscular; junction, myoneural; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctional epithelium; epithelial attachmentเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junctional tissueเนื้อเยื่อประสานงานหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junk artศิลปะขยะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junk mailไปรษณีย์ขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor end-plate; junction, myoneural; junction, neuromuscularแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mucogingival junctionรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
myoneural junction; junction, neuromuscular; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cemento-enamel junctionรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjunctival foldส่วนทบเยื่อตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctival reflexรีเฟล็กซ์เยื่อตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctival sacถุงเยื่อตา, บ่อน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctival xerosisภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctive proposition; conjunction; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjunctive statement; conjunction; conjunctive propositionประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjunctivitisเยื่อตาอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ syndesmitis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctivitis, phlyctenularต้อข้าวสาร, เยื่อตาอักเสบมีตุ่มใสเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctionการเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conjunction; conjunctive proposition; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjunctivaเยื่อตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctiva, ocularเยื่อตาส่วนลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjunctiva, palpebralเยื่อตาส่วนหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xerosis, conjunctivalภาวะเยื่อตาแห้ง [มีความหมายเหมือนกับ xeroma ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disjunctionการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjunction; disjunctive proposition; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junction Boxจังชั่นบ็อก, Example: กล่องรวมสายไฟ ที่ติดอยู่ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
P-N junctionพี-เอ็น จังก์ชั่น, Example: บริเวณสัมผัสสารกึ่งตัวนำต่างชนิดกันสองชั้น คือชั้นพีและเอ็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injunctionคำสั่งห้ามของศาล หรือคำสั่งให้ดำเนินการใด ๆ จากศาล [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Juncaceaeกก (พืช) [TU Subject Heading]
Conjunctionsสันธาน [TU Subject Heading]
Geneva Cenventions (1949). Protocals, etc., 1977 June 8.อนุสัญญาเจนีวา (ค.ศ. 1949). พิธีสาร, ฯลฯ 8 มิถุนายน ค.ศ.1977 [TU Subject Heading]
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
Junk tradeการค้าของเก่า [TU Subject Heading]
Junkของเลิกใช้, จังค์, Example: สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Additives, Pharmaceutical Adjunctsสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Adjunctสิ่งเสริม [การแพทย์]
Atrium-Ventricular Junctionบริเวณติดต่อกันระหว่างหัวใจห้องบนและล่าง [การแพทย์]
Cholinergic Synaptic Junctionsส่วนต่อระหว่างประสาทชนิดคลอลีนเนอร์จิก [การแพทย์]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Conjunctiva of the Fornixเยื่อบุนัยน์ตาบริเวณโฟนิกซ์ [การแพทย์]
Conjunctiva, Bulbarเยื่อบุตาส่วนหน้า,เยื่อบุตาด้านนอก,เยื่อบุตาขาว,เยื่อบุนัยน์ตาบัลบาร์ [การแพทย์]
Conjunctiva, Ocularเยื่อบุตาออคูลาร์ [การแพทย์]
Conjunctiva, Palpebralเยื่อบุตา,เยื่อบุหนังตา,เยื่อบุนัยน์ตาพัลพีบรัล [การแพทย์]
Conjunctiva, Palpebral, Upperเยื่อตาขาวในหนังตาบน [การแพทย์]
Conjunctiva, Retrotarsalเยื่อบุตาส่วนที่อยูลึกเข้าไปอีก [การแพทย์]
Conjunctiva, Tarsalเยื่อบุนัยน์ตาทาร์ซัล [การแพทย์]
Conjunctiva, Underlyingเยื่อบุตาที่อยู่ข้างใต้ [การแพทย์]
Conjunctiva, Upper Outer Bulbarบริเวณหางตาตอนบน [การแพทย์]
Conjunctival Cul-De-Sacถุงเยื่อบุตา [การแพทย์]
Conjunctival Eoncretionผลึกของแคลเซี่ยมที่เปลือกตา [การแพทย์]
Conjunctival Epitheliumเนื้อเยื่อบุนัยน์ตาชั้นผิว [การแพทย์]
Conjunctival Hyperemiaการขยายตัวของเส้นเลือดเลี้ยงเยื่อบุตา [การแพทย์]
Conjunctival Infectionตาแดง [การแพทย์]
Conjunctival Infectionเยื่อบุตาแดง [การแพทย์]
Conjunctival Irrigationการล้างตา [การแพทย์]
Conjunctival Sacถุงเยื่อตาขาว [การแพทย์]
Conjunctival Testการทดสอบทางตา [การแพทย์]
Conjunctival Vessels, Posteriorเส้นเลือดของเยื่อบุตา [การแพทย์]
Conjunctival Xerosisเยื่อบุตาขาวแห้ง,เยื่อบุตาแห้ง [การแพทย์]
Conjunctive Fornixซอกเยื่อบุตา [การแพทย์]
Conjunctivitisเยื่อบุตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,ตาแดง,โรคตาอักเสบ,เยื่อหุ้มตาอักเสบ,ตาแดงเกิดอาการอักเสบ [การแพทย์]
Conjunctivitis Trachomaตาแดง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Acuteตาแดง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Acute Hemorrhagicโรคตาแดง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Allergicเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้,โรคตาอักเสบจากการแพ้ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Allergic, Acuteเยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Bacterialเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย,เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย [การแพทย์]
Conjunctivitis, Chronicเบื่อบุตาอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Chronic Atopicเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Hemorrhagicเยื่อบุตาอักเสบชนิดมีเลือดออก [การแพทย์]
Conjunctivitis, Infectiousเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อ [การแพทย์]
Conjunctivitis, Newcastleโรคตาแดง [การแพทย์]
Conjunctivitis, Non Specificเยื่อบุตาอักเสบชนิดไม่เจาะจง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to-(org)
adjunction(n) การเสริม
Hey junior[Indy] (adv) ตี๋น้อยเตะจูเนียร์โดนหัวกาก้า
jungceylon(n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต, See also: Phuket
Junior[Tee-Noi] (n) Hey Junior why you been so long?
junkyard(n) ป่าช้ารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junBeat a path through the jungle.
junHe will arrive on June 24.
junHe returned from Holland in June.
junJunko is a pretty girl.
junJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
junBy the way, today is the 8th of June - My wife's birthday.
junShe is five years junior to me.
junThe next meeting will be on the tenth of June.
junHe wrote a book about his adventures in the jungle.
junHe is my junior by three years.
junWe will get through the jungle somehow.
junI met him this day last week, that is, the 25th of June.
junHe contracted malaria while living in the jungle.
junWith the subjunctive past all the 'be' verbs become 'were', OK?
junIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
junHe entered junior high school.
junMy sister is having a baby in June.
junThis car is no better than junk.
junIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
junYou'll have it in June? 'June bride' has a nice ring, doesn't it?
junWe were to be married in May but had to postpone the marriage until June.
junMy sister is a junior at Kobe College.
junRelative pronouns perform as 'conjunction + pronoun'.
junI'd like to reserve a single room on June 3.
junI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
junThis song reminds me of my junior high school days.
junJune is a social season in London.
junPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
junWild animals live in the jungle.
junThe restaurant stands at the junction of two superhighways.
junEdward is junior to Robert.
junI'd like to cancel my appointment for June first.
junThey cut out a path through the jungle.
junWe will get married in June.
junJune is the month when we have a lot of rain.
junThe Romans worshiped their goddess, Juno.
junThey are to be married in June.
junSuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.
junIn Japan the rainy season usually sets in June.
junYumiko married a childhood friend last June.
junThis boat goes through the jungle.
junWe have many rainy days in June.
junThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
junHere are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.
junGenerally speaking, there is little rain here in June.
junIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
junWe're getting married in June!
junIn June, it rains day after day.
junThe hydrangea blooms in June.
junThere are grammar books that call these sorts of things, not modifiers, but adjuncts(A).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น(n) lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมตอนต้น(n) junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
เรือโท(n) Lieutenant Junior Grade, Thai Definition: ยศนายทหารเรือ สูงกว่าเรือตรี ต่ำกว่าเรือเอก
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบ(n) junction, Example: บริเวณระหว่างบ้านห้วยปงกับสบอ้อ เป็นพื้นที่ส.ป.ก.4-01, Thai Definition: บริเวณที่แม่น้ำตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปมาประจบร่วมกัน, Notes: (เขมร)
อาณัติ(n) mandate, See also: regulation, order, command, injunction, ordinance, Syn. ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ, Example: เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ, Notes: (บาลี)
หักล้างถางพง(v) clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai Definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
เภตรา(n) ship, See also: boat, vessel, junk, Syn. เรือ, เรือสำเภา, Count Unit: ลำ, Notes: (สันสกฤต)
ทางป่า(n) jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
คำเชื่อม(n) conjunction, Example: อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน
พงไพร(n) forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร(n) forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า(n) malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai Definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
โขลนทวาร(n) archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai Definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
คำสันธาน(n) conjunction, Thai Definition: คำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับประโยคเข้าด้วยกัน
คำบัญชา(n) command, See also: order, injunction, mandate, requisition, charge, Syn. คำสั่ง, คำประกาศิต, Example: เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว
ป่าใหญ่(n) jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า(n) forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai Definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี(n) forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai Definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง(n) forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count Unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai Definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
ผู้น้อย(n) inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
พงพี(n) jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
พนา(n) forest, See also: wood(s), jungle, Syn. ป่า, พง, Example: เมื่อค่ำลงก็มีเสียงหรีดหริ่งเรไรเสียงดังก้องไพรพนา, Count Unit: ป่า
แพร่ง(n) junction, See also: crossroads, Syn. ทางแยก, Example: บ้านของเขาสังเกตง่ายเพราะอยู่ตรงทางแพร่งพอดี, Thai Definition: ทางแยกทางบก
มิถุนายน(n) June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai Definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม
มิถุนายน(n) June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai Definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม
ยาม(n) time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
เรือสำเภา(n) junk, Syn. สำเภา, Example: พ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้าน, Count Unit: ลำ
โรคตาแดง(n) conjunctivitis, See also: eye inflection, Example: โรคต้อหินชนิดเฉียบพลันเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ตาบอดมากกว่าโรคตาแดง, Thai Definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
วนาสณฑ์(n) jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
ส่วนต่อ(n) junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
สายเอก(n) string which tie the anchor of a junk, Count Unit: สาย, เส้น, Thai Definition: สายสมอเรือสำเภาทำด้วยเชือกเหนียว
สันธาน(n) conjunction, Syn. ตัวเชื่อม, คำเชื่อม, คำสันธาน, Example: ประโยคนี้ขาดสันธานเชื่อมระหว่างอนุประโยค, Thai Definition: คำพวกที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สำเภา(n) argosy, See also: junk, Syn. เรือสำเภา, Example: ตำแหน่งจุ้นจู๊ (นายสำเภา) ทำหน้าที่แล่นสำเภา และค้าขายกับต่างประเทศ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน แล่นด้วยใบ
โดมไพร(n) forest outline, See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe, Syn. แนวป่า, Example: เขาท่องเที่ยวไปในโดมไพร
ตาแดง(n) conjunctivitis, See also: pink eye, Syn. โรคตาแดง, Example: ถ้าเป็นตาแดงมากขนาดมีขี้ตาติดจนลืมตาไม่ขึ้นให้รีบไปพบแพทย์, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
ตะเภา(n) argosy, See also: Chinese junk, Syn. เรือตะเภา, เรือสะเภา, เรือสำเภา, Example: ปู่ของเขาโล้ตะเภามาจากเมืองจีน, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ
ตะโก(n) tiger, See also: jungle cat, Syn. เสือ, Count Unit: ตัว, Notes: กะเหรี่ยง
ตุ๊กตาเสียกบาล(n) kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นเครื่องบวงสรวงสะเดาะเคราะห์ หรือทำขึ้นเพื่อรับเคราะห์แทนตน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตุ๊กตาที่ใส่กระบะกาบกล้วยพร้อมทั้งเครื่องเซ่นผี แล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยน้ำ
ไต้ก๋ง(n) master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count Unit: คน, Thai Definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
ราวป่า(n) edge of a forest, See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle, Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า, Example: เสียงใบไม้ร่วงในราวป่าราวกับเสียงดนตรี
ชืด(v) be uninteresting, See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune, Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, Example: คำปราศรัยของเขาชืดราวกับน้ำยาเย็น
ชุมทาง(n) junction, Syn. ศูนย์กลาง, Example: เกาะมะละกาเคยเป็นชุมทางของเรือสินค้าที่เดินทางมาจากจีนหรือญี่ปุ่น
ชุมทางรถไฟ(n) railway junction, Example: ชุมทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยคือ สถานีชุมทางบ้านภาชี, Thai Definition: สถานีที่รวมทางแยกรถไฟ
ดง(n) jungle, See also: forest, plantation, thick forest, Syn. ป่า, ป่าหญ้า, ป่าดง, ไพร, พง, Example: งูชอบนอนขดตัวอยู่ตามดง, Count Unit: ดง, Thai Definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น
ดงดาน(n) jungle, See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through), Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai Definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดง(n) jungle, See also: forest, plantation, thick forest, Syn. ป่า, ป่าดง, ไพร, พง, Example: งูชอบนอนขดตัวอยู่ตามดง, Count Unit: ดง, Thai Definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น
ดงดาน(n) jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยของลุงคนนี้ตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai Definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
กฎหมู่(n) mob rule, See also: jungle law, majority power, Example: นาย เติ้ง เสี่ยว ผิง ไม่อาจยินยอมให้กฎหมู่หรืออิทธิพลของชาวต่างประเทศมามีส่วนกำหนดวิถีทางการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมจีนจนมากเกินไป, Thai Definition: อำนาจกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำสิ่งที่ต้องการ (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย)
การผนวก(n) combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
อนุ-[anu-] (pref) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
เดือนมิถุนายน[deūoen mithunāyon] (n, exp) EN: June  FR: mois de juin [m] ; juin [m]
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[dongdeuk] (n, exp) EN: deep forest  FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
หัวต่อ[hūatø] (v) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction
หุ้นส่วนรอง[hunsuan røng] (n, exp) EN: junior partner
จุดแดงน้อย[jut daēng nøi] (n, exp) EN: Red junior ; Red Spot junior
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
ไก่ป่า[kai pā] (n, exp) EN: Red Junglefowl  FR: Coq bankiva [m] ; Coq sauvage [m] ; Coq rouge [m]
ไข้ป่า[khaipā] (n) EN: malaria ; jungle fever  FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
คำสั่งห้าม[khamsang hām] (n, exp) EN: injunction ; restraining order  FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[khamsang hām chūakhrāo] (n, exp) EN: temporary injunction  FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[khamsang køn chīkhāt tatsin khadī] (n, exp) EN: temporary injunction
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
กิ๊กก๊อก[kikkǿk] (adj) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
กร๊วก[krūak] (n) EN: something without substance or essence ; junk
แมวป่า[maēopā] (n) EN: Jungle Cat  FR: chat sauvage [m]
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune
มัธยมต้น[matthayom ton] (n, exp) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school  FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
มัธยมตอนต้น[matthayom tønton] (n, exp) EN: junior high school
มิถุนา[mithunā] (n) EN: June  FR: juin [m]
มิถุนายน[mithunāyon] (n) EN: June  FR: juin [m]
นักเรียนใหม่[nakrīen mai] (n) EN: junior
นกเอี้ยงควาย[nok īeng khwāi] (n, exp) EN: Jungle Myna  FR: Martin forestier [m] ; Mainate de jungle [m] ; Martin brun [m] ; Martin sombre [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[nok jap malaēng ok sī nāmtān øn] (n, exp) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher  FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[nok jap malaēng ok sī neūa] (n, exp) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher  FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกเทา[nok jap malaēng ok thao] (n, exp) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher  FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกจับแมลงป่า[nok jap malaēng pā] (n, exp) EN: jungle flycatcher
นกกินแมลงป่า[nok kin malaēng pā] (n, exp) EN: Jungle Babbler
อ่อนกว่า[øn kwā] (adj) EN: junior  FR: plus jeune
ป่า[pā] (n) EN: forest ; jungle ; woods ; grove  FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าดิบ[pādip] (n) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest  FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดง[pādong] (n) EN: heavy forest ; jungle ; forest  FR: forêt dense [f] ; jungle [f] ; forêt sauvage [f]
ป่าคอนกรีต[pā khønkrīt] (n, exp) EN: concrete jungle
ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา[phīseūa dārā phrai thammadā] (n, exp) EN: Common Jungleglory
ผีเสื้อเจ้าป่า[phīseūa jao pā] (n, exp) EN: Tufted Jungleking ; Jungleking
พลวง[phlūang] (n) EN: eng gurjun oiltree
พงพี[phongphī] (n) EN: jungle
แพร่ง[phraeng] (n) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction  FR: embranchement [m] ; fourche [f]
ไพร[phrai] (n) EN: forest ; wood ; jungle  FR: forêt [f] ; bois [m]
ผู้น้อย[phūnøi] (n, exp) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling  FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ประพจน์เลือก[praphot leūak] (n, exp) EN: disjunction
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[ratthamontrī chūay wākān] (n, exp) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister
เรือสำเภา[reūa samphao] (n, exp) EN: junk  FR: jonque [f]
โรคมาลาเรียในดง[rōk mālārīa nai dong] (n, exp) EN: jungle fever

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct, #40 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] equal; even; all; uniform, #396 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] army; military; arms, #619 [Add to Longdo]
冠军[guàn jūn, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] champion, #887 [Add to Longdo]
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic, #1,037 [Add to Longdo]
军事[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] military affairs; military matters; military, #1,702 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
军队[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
人均[rén jūn, ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ, ] per capita, #3,413 [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] germ; bacteria, #3,583 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] bacteria; mold; mushroom, #3,583 [Add to Longdo]
将军[jiāng jūn, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] (army) general, #3,596 [Add to Longdo]
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school, #3,821 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] smart; eminent; handsome; talented, #4,098 [Add to Longdo]
海军[hǎi jūn, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] navy, #4,124 [Add to Longdo]
亚军[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
解放军[jiě fàng jūn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army (i.e. the Chinese army), #4,683 [Add to Longdo]
红军[Hóng Jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] Red Army, #5,212 [Add to Longdo]
细菌[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ, #5,314 [Add to Longdo]
军人[jūn rén, ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] serviceman; soldier; military personnel, #5,415 [Add to Longdo]
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] air force, #5,480 [Add to Longdo]
均匀[jūn yún, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ, / ] even; well-distributed; homogeneous, #5,514 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] younger brother; junior male; I (modest word in letter), #5,614 [Add to Longdo]
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] grim; severe; rigorous, #6,231 [Add to Longdo]
季军[jì jūn, ㄐㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] third in a race; bronze medallist, #6,435 [Add to Longdo]
进军[jìn jūn, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄣ, / ] to march; to advance, #6,665 [Add to Longdo]
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, ] equal; balanced; harmony; equilibrium, #6,683 [Add to Longdo]
军方[jūn fāng, ㄐㄩㄣ ㄈㄤ, / ] military, #6,692 [Add to Longdo]
军官[jūn guān, ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ, / ] (military) officer, #7,123 [Add to Longdo]
六月[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
军区[jūn qū, ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] a military region; a geographical area of command, #7,789 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] canton; county; region, #8,125 [Add to Longdo]
小泉[Xiǎo quán, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Japanese surname Koizumi; Koizumi Jun'ichiro, Prime Minister of Japan 2001-2006, #8,368 [Add to Longdo]
陆军[lù jūn, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] army, #8,414 [Add to Longdo]
年均[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] annual average (rate), #9,030 [Add to Longdo]
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary, #9,623 [Add to Longdo]
军民[jūn mín, ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄣˊ, / ] army-civilian; military-masses; military-civilian, #9,989 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] 7th earthly branch: 11 a.m.-1 p.m., noon, 5th solar month (6th June-6th July), year of the Horse, #10,004 [Add to Longdo]
君子[jūn zi, ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] nobleman; person of noble character, #10,137 [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA), #10,838 [Add to Longdo]
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
军团[jūn tuán, ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ, / ] corps; legion, #10,976 [Add to Longdo]
军用[jūn yòng, ㄐㄩㄣ ㄩㄥˋ, / ] (for) military use; military application, #11,392 [Add to Longdo]
抗菌[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] antibacterial, #11,652 [Add to Longdo]
全军[quán jūn, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] all-army; all-military, #11,794 [Add to Longdo]
敌军[dí jūn, ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] the enemy army, #12,454 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / 駿] spirited horse, #12,960 [Add to Longdo]
中央军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC), #13,307 [Add to Longdo]
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ㄧㄥˊ, / ] barracks; army camp, #13,442 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水準[すいじゅん, suijun] (n) ระดับน้ำ,ระดับมาตรฐาน
再循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
殉職[じゅんしょく, junshoku] (n, vi) การเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น 知り合いのおまわりさんが殉職しました
手順[てじゅん, tejun] วิธีการ
膨潤[ぼうじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม
順送[じゅんそう, junsou] (n) เครื่องProgressive Press
基準偏差[きじゅんへんさ, kijunhensa] (n) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
矛盾[むじゅん, mujun] ขัดแย้ง ไปด้วยกันไม่ได้ ขัดกัน
循環器[じゅんかんき, junkanki] (n) ระบบหมุนเวียนเลือด
準備[じゅんび, junbi] (n) (เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)
不純[ふじゅん, fujun] (n) (อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
準備基金[じゅんびききん, junbikikin] (n) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
公準[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
単純[たんじゅん, tanjun] ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน (ความคิด)ไร้เดียงสา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level
標準[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
準じる[じゅんじる, junjiru] TH: ยึดตาม  EN: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] TH: เอาอย่าง  EN: to conform
準じる[じゅんじる, junjiru] TH: ยึดตามแบบ  EN: to apply to
連絡[れんらく, renraku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: junction (vs)
順番[じゅんばん, junban] TH: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว  EN: turn (in line)
年下[としした, toshishita] TH: รุ่นน้อง  EN: junior
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] TH: นักเรียนชั้นมัธยมต้น  EN: junior high school student
基準[きじゅん, kijun] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基準[きじゅん, kijun] TH: บรรทัดฐาน  EN: basis
基準[きじゅん, kijun] TH: หลักเกณฑ์  EN: criteria
基準[きじゅん, kijun] TH: แนวทางปฏิบัติ  EN: norm

German-Thai: Longdo Dictionary
Juni(n) |der| เดือนมิถุนายน
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
jungenSee also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzweig {m}junction; turn-off [Add to Longdo]
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box [Add to Longdo]
Abzweigkasten {m}branch box; junction box [Add to Longdo]
Adjunkte {f} [math.]adjoint [Add to Longdo]
Anschlussdose {f}; Verteilerdose {f} [electr.]junction box [Add to Longdo]
Anschlusskasten {m}terminal box; junction box [Add to Longdo]
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Ausgang {m}conjunction [Add to Longdo]
Ausschuss {m}; Ausschuß {m} [alt]junk; rejects; cull [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
Beifügung {f}; Attribut {n}adjunct [Add to Longdo]
Beigabe {f}; Zusatz {m}; Zubehör {n} | Beigaben {pl}adjunct | adjuncts [Add to Longdo]
Bindehaut {f} [anat.]conjunctiva [Add to Longdo]
Blechkiste {f} | Blechkisten {pl}junker; wreck; jalopy; tin lizzy; flivver | junkers [Add to Longdo]
Boom {m}; Konjunktur {f}; Hochkonjunktur {f}; Aufschwung {m} | Aufschwünge {pl} | einen Boom erleben; einen Aufschwung erleben; boomen | einen Aufschwung nehmend | einen Aufschwung genommenboom | booms | to boom | booming | boomed [Add to Longdo]
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Clique {f}junto [Add to Longdo]
D-Sub-Haube {f} [techn.]junction shell [Add to Longdo]
Disjunktion {f}; ODER-Verknüpfung {f}disjunction [Add to Longdo]
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle [Add to Longdo]
Dschunke {f} | Dschunken {pl}junk | junks [Add to Longdo]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
Fixer {m}junkie [Add to Longdo]
Flächendiode {f} [electr.]junction diode [Add to Longdo]
Flächentransistor {m}junction transistor [Add to Longdo]
grazile, junge Frausylph [Add to Longdo]
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]
gegrilltes Fleisch von jungem Geflügel [cook.]spatchcock [Add to Longdo]
Gleisdreieck {n}triangular junction [Add to Longdo]
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Hotelpage {m}; Hoteljunge {m}; Page {m} | Hotelpagen {pl}; Hoteljungen {pl}bellboy; bellhop [Am.]; page; pageboy [Br.] | bellboys; pages [Add to Longdo]
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
ein schwerer Junge; ein übler Kerla bad egg [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
alte Jungfer {f}old maid [Add to Longdo]
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernhäutchen {n} [anat.]hymen [Add to Longdo]
Jungfernreben {pl}virginias [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
T字路[ティーじろ, tei-jiro] (n) T junction [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
に准じて;に準じて[にじゅんじて, nijunjite] (exp) in proportion (to) [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
もので;もんで[monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
アスファルトジャングル[asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P) [Add to Longdo]
イグサ科;藺草科[イグサか(イグサ科);いぐさか(藺草科), igusa ka ( igusa ka ); igusaka ( rin kusa ka )] (n) Juncaceae (the rush family) [Add to Longdo]
インジャンクション[injankushon] (n) injunction [Add to Longdo]
エネルギー準位[エネルギーじゅんい, enerugi-jun'i] (n) energy level [Add to Longdo]
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] (n) {comp} ESDS [Add to Longdo]
オリンピックデー[orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd) [Add to Longdo]
カドミウム標準電池[カドミウムひょうじゅんでんち, kadomiumu hyoujundenchi] (n) cadmium standard cell [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] (n) {comp} KSDS; Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
クズネッツ循環[クズネッツじゅんかん, kuzunettsu junkan] (n) Kuznets cycle [Add to Longdo]
グリニッジ標準時[グリニッジひょうじゅんじ, gurinijji hyoujunji] (n) Greenwich mean time [Add to Longdo]
ケイジャン;ケージャン[keijan ; ke-jan] (n) Cajun [Add to Longdo]
ケイジャン料理;ケージャン料理[ケイジャンりょうり(ケイジャン料理);ケージャンりょうり(ケージャン料理), keijan ryouri ( keijan ryouri ); ke-jan ryouri ( ke-jan ryouri )] (n) Cajun food [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[コミットじゅんびかんりょうじょうたい, komitto junbikanryoujoutai] (n) {comp} ready-to-commit state [Add to Longdo]
コミュニティーカレッジ[komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] (n) {comp} single-link protocol [Add to Longdo]
ジャンキー[janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
ジャンク[janku] (n) junk [Add to Longdo]
ジャンクDNA[ジャンクディーエヌエー, jankudei-enue-] (n) junk DNA [Add to Longdo]
ジャンクアート[jankua-to] (n) junk art [Add to Longdo]
ジャンクアクセサリー[jankuakusesari-] (n) junk accessories [Add to Longdo]
ジャンクション[jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P) [Add to Longdo]
ジャンクフード[jankufu-do] (n) junk food [Add to Longdo]
ジャンクボンド[jankubondo] (n) junk bond [Add to Longdo]
ジャンクメール[jankume-ru] (n) junk e-mail [Add to Longdo]
ジャンク債[ジャンクさい, janku sai] (n) junk bond; junk bonds [Add to Longdo]
ジャングル[janguru] (n) jungle; (P) [Add to Longdo]
ジャングルジム[jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]
ジャンケット[janketto] (n) junket [Add to Longdo]
ジューン[ju-n] (n) June [Add to Longdo]
ジューンブライド[ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
パケット順序制御[ぱけっとじゅんじょせいぎょ, pakettojunjoseigyo] packet sequencing [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
演算手順[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] criterion [Add to Longdo]
基準クロック[きじゅんんクロック, kijunn kurokku] reference clock [Add to Longdo]
基準縁[きじゅんえん, kijun'en] reference edge, guide edge [Add to Longdo]
基準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value [Add to Longdo]
基準点[きじゅんてん, kijunten] reference point [Add to Longdo]
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording [Add to Longdo]
基準領域[きじゅんりょういき, kijunryouiki] reference area [Add to Longdo]
技術標準[ぎじゅつひょうじゅん, gijutsuhyoujun] technology standardization [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] computation sequence [Add to Longdo]
呼制御手順[こせいぎょてじゅん, koseigyotejun] call control procedure [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] ISSN [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
下旬[げじゅん, gejun] das_letzte_Drittel_eines_Monats [Add to Longdo]
中旬[ちゅうじゅん, chuujun] Mitte_des_Monats [Add to Longdo]
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
二世[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
五十音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
准尉[じゅんい, jun'i] Oberfeldwebel [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
利潤[りじゅん, rijun] -Vorteil, -Nutzen, -Gewinn [Add to Longdo]
単純[たんじゅん, tanjun] einfach, schlicht, einfaeltig, naiv [Add to Longdo]
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
基準[きじゅん, kijun] Norm, Basis, Grund [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
巡査[じゅんさ, junsa] Schutzmann, Polizist [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
巡礼[じゅんれい, junrei] Pilgerfahrt, Wallfahrt, Pilger [Add to Longdo]
巡航[じゅんこう, junkou] Kreuzfahrt [Add to Longdo]
巡視[じゅんし, junshi] Besichtigung, Inspektion, Rundgang [Add to Longdo]
巡視艇[じゅんしてい, junshitei] Patrouillenboot [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[じゅん, jun] SICH_IM_KREIS_BEWEGEN, FOLGEN [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] Kreislauf, Zirkulation [Add to Longdo]
恭順[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]
悪循環[あくじゅんかん, akujunkan] Teufelskreis [Add to Longdo]
憎まれっ子[にくまれっこ, nikumarekko] frecher_Junge, ungezogener_Junge [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]
[じゅん, jun] Zeitraum_von_10_Tagen [Add to Longdo]
景気[けいき, keiki] Konjunktur, Geschaeftslage [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
[じゅん, jun] IN DEN TOD FOLGEN, SEIN LEBEN OPFERN [Add to Longdo]
殉国[じゅんこく, junkoku] fuer_das_Vaterland_sterben [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] seinem_Herrn_in_den_Tod_folgen [Add to Longdo]
殉職[じゅんしょく, junshoku] im_Dienst_sterben [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] Maertyrertum [Add to Longdo]
水準[すいじゅん, suijun] Wasserstand, Niveau, Durchschnitt [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] Einsickerung, Infiltration [Add to Longdo]
[じゅん, jun] HALB-, SEMI-, NIVEAU, ENTSPRECHUNG [Add to Longdo]
準備[じゅんび, junbi] Vorbereitung [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] sich_richten_nach, sich_gruenden_auf [Add to Longdo]
準決勝[じゅんけっしょう, junkesshou] Halbfinale, Semifinale [Add to Longdo]
潤滑油[じゅんかつゆ, junkatsuyu] Schmieroel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top