ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journalist

JH ER1 N AH0 L AH0 S T   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journalist-, *journalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journalist[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman

English-Thai: Nontri Dictionary
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalistsนักสื่อมวลชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does an American journalist in Central America learn that Gandhi was born in Porbandar anyway?แล้วนักข่าวอเมริกันอย่างคุณรู้ได้ไง ว่าคานธีเกิดในปอร์บันดาร์ Gandhi (1982)
It was just journalist stuff.ก็แค่เรื่องข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไป Basic Instinct (1992)
First he'd deal with that scumbag journalist.อย่างแรก... ...เขาไปตกลงกับ นักข่าวสุดเซอร์คนนั้น Basic Instinct (1992)
Every Tom, Dick, and Harry thinks he can write, but a journalist gets in there where the bombs are falling.ทุกๆ คน ทั้ง ทอม ดิ๊ก และแฮร์รี่ / คิดว่าพวกเขาก็เขียนได้ แต่นักหนังสือพิมพ์ไปที่นั่นแล้ว/ ที่ที่ระเบิดตกลงมาหนะ Never Been Kissed (1999)
I'd question your integrity, but you're a journalist.ฉันก็อยากจะถามหาจรรยาบรรณจากนายนะ แต่นายมันนักเขียนข่าวอยู่แล้วนี่ X-Ray (2001)
Benedict is our finest journalist in Kigali, an expert on the subject.Benedict เป็นนักข่าวที่ดีที่สุดของเราในคิกาลี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในกรณีนี้ Hotel Rwanda (2004)
Hi. Uh, Robert Black, freelance journalist.สวัสดีครับ ผมโรเบิร์ต แบลค นักข่าวอิสระ The Constant Gardener (2005)
My name is Robert Black. I'm a freelance journalist.- ผมชื่อโรเบิร์ต แบลค นักข่าวอิสระ The Constant Gardener (2005)
oh, come on. now, journalistic curiosity is one thing, but papier-mâchéing your walls with them is another.โอ้, ไม่เอาน่า,ความอยากรู้อยากเห็นของนักข่าวเป็นเรื่องงาน แต่ไอ้ที่แปะข่าวเต็มกำแพงแบบนี้เป็นอีกเรื่องนึง Hidden (2005)
"Shanghai Foreign Journalists Club""สมาคมนักข่าวต่างชาติแห่งเซี่ยงไฮ" Fearless (2006)
Don't throw the journalists out.อย่าไล่พวกนักข่าว The Last King of Scotland (2006)
I came to New York to be a journalist, and sent letters out everywhere and finally got a call from Elias-Clarke and met with Sherry up at Human Resources and...ฉันมานิวยอร์กเพื่อเป็นนักข่าว ฉันส่ง จม. สมัครงานไว้หลายที่ แล้วอีเลียส-คลาร์กติดต่อไป The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalistHe is not so much a journalist as a scholar.
journalistHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
journalistHis parents did not sympathize with his hope to become a journalist.
journalistI have made up my mind to become a journalist.
journalistI hope to be a journalist.
journalistI think of him as a promising journalist.
journalistI think of the woman as a journalist.
journalistI thought of the woman as a journalist.
journalistMr Tani is not so much a scholar as a journalist.
journalistMy boyfriend is a journalist.
journalistOne is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.
journalistThe journalist is what you call a cosmopolitan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนทำข่าว[n.] (khonthamkhāo) EN: journalist   FR: journaliste [m]
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
นักหนังสือพิมพ์[n.] (naknangseūphim) EN: journalist   FR: journaliste [m, f]
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangseūphim) EN: newspaper language   FR: langage journalistique [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALIST    JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S
JOURNALIST'S    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTIC    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K
JOURNALISTS'    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTICALLY    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
JOURNALISTICALLY    JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journalist    (n) ʤˈɜːʴnəlɪst (jh @@1 n @ l i s t)
journalists    (n) ʤˈɜːʴnəlɪsts (jh @@1 n @ l i s t s)
journalistic    (j) ʤˌɜːʴnəlˈɪstɪk (jh @@2 n @ l i1 s t i k)
journalistically    (a) ʤˌɜːʴnəlˈɪstɪkliː (jh @@2 n @ l i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalist {m}; Journalistin {f} | Journalisten {pl}journalist | journalists [Add to Longdo]
journalistisch {adj}journalistic [Add to Longdo]
journalistisch {adv}journalistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャーナリスティック[, ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic [Add to Longdo]
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリスト[, fotoja-narisuto] (n) photojournalist [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass [Add to Longdo]
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journalist
   n 1: a writer for newspapers and magazines
   2: someone who keeps a diary or journal [syn: {diarist}, {diary
     keeper}, {journalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top