ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

journal

JH ER1 N AH0 L   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -journal-, *journal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journal[N] นิตยสาร, See also: วารสาร, Syn. magazine, periodical
journal[N] บันทึกประจำวัน, See also: ไดอารี, Syn. diary, chronicle, log
journal[N] หนังสือพิมพ์ประจำวัน, Syn. newspaper, gazette
journalese[N] รูปแบบการเขียนของนักหนังสือพิมพ์
journalism[N] วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร
journalist[N] นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journal(เจอร์'เนิล) n. วารสาร,นิตยสาร
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journalแฟ้มบันทึกงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
journal๑. บันทึกการประชุมสภา๒. หนังสือพิมพ์รายวัน, วารสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
journal๑. วารสาร๒. บันทึกประจำวัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
journalข้อสัมผัส, เจอร์นัล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
journal papersบทความวิชาการวารสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalวารสารวิชาการ

<b>Journal</b>

วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี

วารสารจัดเป็นแหล่งค้นคว้าและติดตามเรื่องราวและผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดังนั้น สารสนเทศจากวารสารจึงมีความทันสมัยกว่าสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ

ส่วนประกอบหลักในวารสาร

ปก ส่วนใหญ่มักเป็นปกอ่อน และมีภาพที่สื่อถึงเนื้อหาในฉบับนั้นๆ โดย พิมพ์สี เพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่อวารสาร ชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ ข้อความที่ระบุกำหนดออก ราคา เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร หรือ ISSN และ ชื่อบทความเด่นในวารสารฉบับนั้นๆ

หน้าปกใน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่้อวารสาร ผู้รับผิดชอบในการจัดทำในส่วนต่างๆ เช่น บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เจ้าของ เป็นต้น ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ กำหนดออก ราคาค่าบอกรับ ISSN วัตถุประสงค์ในการจัดทำ สำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อ

หน้าบรรณาธิการ เป็นการพูดคุยระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านเกี่ยวกับวารสารฉบับนั้นๆ

สารบัญ แสดงรายชื่อบทความ ผู้เขียน พร้อมหมายเลขหน้าที่เริ่มต้นบทความนั้นๆ เรียงลำดับตามเลขหน้า

เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นบทความ และคอลัมน์ โดยจัดเรียงลำดับตามที่สารบัญระบุไว้ อาจเป็นเรื่องสั้น หรือเรื่องยาว ทั้งที่จบในฉบับ หรืออ่านต่อเนื่องกันหลายฉบับ

รายละเอียดการพิมพ์ท้ายเล่ม คือ แหล่งข้อมูลสถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

อื่นๆ วารสารวิชาการบางชื่อในส่วนท้ายเล่ม อาจมี ระเบียบการเขียนบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสาร คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการพิมพ์บทความ การส่งต้นฉบับ แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกวารสาร เป็นต้น

วารสารแต่ละชื่อมีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/l_menu_S&T%20journal_02.png

รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

แหล่งข้อมูล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Journalสมุดบัญชีรายวัน [การบัญชี]
Journal clubสโมสรวารสาร
สโมสรวารสาร (Journal Club) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มาประชุมพบปะกันแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับบทความในวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ในหัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สโมสรวารสารมักพบได้ทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บางครั้งสโมสรวารสารถูกนำมาใช้กับการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับวรรณกรรมขั้นสูงในสาขาที่กำลังศึกษา นอกจากนี้ สโมสรวารสารยังช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการทำความเข้าใจ และการอภิปรายในหัวข้อเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจในปัจจุบันในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Journal voucherใบสำคัญรายวันทั่วไป [การบัญชี]
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalismภาพข่าว [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
journal (n ) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้ Gandhi (1982)
One needs money to run a journal.การทำนสพ.ต้องใช้เงิน Gandhi (1982)
You begin your journal.คุณเริ่มทำหนังสือได้เลย Gandhi (1982)
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก Gandhi (1982)
How does an American journalist in Central America learn that Gandhi was born in Porbandar anyway?แล้วนักข่าวอเมริกันอย่างคุณรู้ได้ไง ว่าคานธีเกิดในปอร์บันดาร์ Gandhi (1982)
It was just journalist stuff.ก็แค่เรื่องข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไป Basic Instinct (1992)
First he'd deal with that scumbag journalist.อย่างแรก... ...เขาไปตกลงกับ นักข่าวสุดเซอร์คนนั้น Basic Instinct (1992)
Journal entry, May 1.วันที่หนึ่ง พฤษภาคม The Lawnmower Man (1992)
Booting audio journal.เริ่มระบบบันทึก The Lawnmower Man (1992)
Journal entry, May 10.บันทึกวันที่สิบ พฤษภาคม The Lawnmower Man (1992)
Last journal entry for a while.นี่เป็นบันทึกครั้งสุดท้าย The Lawnmower Man (1992)
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalHe is a big man in journalism.
journalHe is not so much a journalist as a scholar.
journalHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
journalHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
journalHis parents did not sympathize with his hope to become a journalist.
journalI'd like to get into journalism in the future.
journalI have made up my mind to become a journalist.
journalI hope to be a journalist.
journalI think of him as a promising journalist.
journalI think of the woman as a journalist.
journalI thought of the woman as a journalist.
journalMr Tani is not so much a scholar as a journalist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสาร[N] journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นิตยสาร[N] magazine, See also: journal, periodical, Syn. แมกกาซีน, Example: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน, Notes: (สันสกฤต)
นักหนังสือพิมพ์[N] journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์
วารสารศาสตร์[N] journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]
บล็อก[n.] (blǿk) EN: blog   FR: blog [m] ; journal personnel [m]
ค่าจ้างรายวัน[n. exp.] (khājāng rāiwan) EN: daily wage   FR: salaire journalier [m]
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าววิทยุ[n. exp.] (khāo witthayu) FR: journal parlé [m]
คนทำข่าว[n.] (khonthamkhāo) EN: journalist   FR: journaliste [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nangseūphim) EN: nenewsprint ; newspaper sheet   FR: papier journal [m]
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNAL    JH ER1 N AH0 L
JOURNALS    JH ER1 N AH0 L Z
JOURNAL'S    JH ER1 N AH0 L Z
JOURNALIST    JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALISM    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
JOURNALESE    JH ER2 N AH0 L IY1 Z
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S S
JOURNALISTS    JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISM'S    JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journal    (n) ʤˈɜːʴnl (jh @@1 n l)
journals    (n) ʤˈɜːʴnlz (jh @@1 n l z)
journalese    (n) ʤˌɜːʴnəlˈiːz (jh @@2 n @ l ii1 z)
journalism    (n) ʤˈɜːʴnəlɪzəm (jh @@1 n @ l i z @ m)
journalist    (n) ʤˈɜːʴnəlɪst (jh @@1 n @ l i s t)
journalists    (n) ʤˈɜːʴnəlɪsts (jh @@1 n @ l i s t s)
journalistic    (j) ʤˌɜːʴnəlˈɪstɪk (jh @@2 n @ l i1 s t i k)
journalistically    (a) ʤˌɜːʴnəlˈɪstɪkliː (jh @@2 n @ l i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, / ] journal; log (computing), #13,614 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journal {n}daily ledger [Add to Longdo]
Journal {n} | Journale {pl}journal | journals [Add to Longdo]
Journalismus {m}journalism [Add to Longdo]
Journalist {m}; Journalistin {f} | Journalisten {pl}journalist | journalists [Add to Longdo]
Streifenleser {m}journal reader [Add to Longdo]
journalistisch {adj}journalistic [Add to Longdo]
journalistisch {adv}journalistically [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージャーナル[, i-ja-naru] (n) {comp} e-journal [Add to Longdo]
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
ジャーナリスティック[, ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic [Add to Longdo]
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]
ジャーナリズム[, ja-narizumu] (n) journalism; (P) [Add to Longdo]
ジャーナル[, ja-naru] (n) {comp} journal; log; (P) [Add to Longdo]
ニュージャーナリズム[, nyu-ja-narizumu] (n) new journalism [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log [Add to Longdo]
ログ[ろぐ, rogu] journal, log [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
イージャーナル[いーじゃーなる, i-ja-naru] e-journal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 journal
   n 1: a daily written record of (usually personal) experiences
      and observations [syn: {diary}, {journal}]
   2: a periodical dedicated to a particular subject; "he reads the
     medical journals"
   3: a ledger in which transactions have been recorded as they
     occurred [syn: {daybook}, {journal}]
   4: a record book as a physical object
   5: the part of the axle contained by a bearing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top