ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jees

JH IY1 Z   
825 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jees-, *jees*, jee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jees*)
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

English-Thai: Longdo Dictionary
loyal subject(n) ผู้อยู้ใต้บังคับบัญชาที่จงรักภักดี หรือ ผู้จงรักภักดี เช่น The Queen was recently treated to more than just a smile from a loyal subject.
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , A. objective
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jet[N] ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว, Syn. stream, spout, gush
jet[N] เครื่องบินไอพ่น, Syn. jet plane
jet[VI] ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น, See also: เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น, Syn. fly, soar
jet[VT] ไหลพุ่งออกมา, See also: พ่นออกมาเป็นสาย
jet[N] แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย
Jew[N] คนยิว, Syn. Israelite
Jew[N] ผู้นับถือศาสนายิว
jean[N] ผ้ายีน, See also: ผ้าชนิดหนึ่งมีเนื้อหนา
jeep[N] รถจี๊ป, See also: รถทหารขนาดเล็ก
jeer[N] คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jell[VI] ก่อรูปขึ้น, See also: เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. crystallize, take shape
jell[VI] ทำให้ของเหลวแข็งตัวเหมือนวุ้น, Syn. congeal, gel, harden, Ant. soften, melt
jell[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้นใช้ในผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือบำรุงผิว, See also: เยล
jerk[N] การกระตุก, See also: การสะบัด, การผลัก, การกระชาก, Syn. thrust, yank, jolt
jerk[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเซ่อ, Syn. dork
jerk[VT] กระตุก, See also: สะบัด, กระชาก, Syn. yank, twist, thrust
jerk[VT] พูดตะกุกตะกัก, See also: ตะกุกตะกัก
jerk[VT] แล่เนื้อเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปตากแห้ง
jerk[ADJ] ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, Syn. irregular, unsteady, Ant. smooth
jerk[SL] ปัญญาอ่อน
jest[N] การพูดตลก, See also: การล้อเล่น, การสัพยอก, คำพูดตลกคะนอง, Syn. joke, jape, prank
jest[VI] พูดตลก, See also: ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, Syn. joke, kid, quip
eject[VT] ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่), See also: ไล่ออก, Syn. dismiss, expel, drive out
eject[VT] ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
eject[VI] ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
jeans[N] กางเกงยีน, Syn. jean, blue jeans, denim
jelly[N] วุ้นฝรั่ง, See also: เยลลี่
jelly[N] สารที่มีลักษณะคล้ายวุ้น
jenny[N] ลาตัวเมีย, Syn. female donkey
jerky[ADJ] ที่เกิดการกระตุก, Syn. convulsive, shaky, spasmodic, Ant. smooth
jerky[N] เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง, See also: เนื้อแดดเดียว, Syn. jerked meat
Jesus[N] พระเยซู, Syn. Jesus Christ, Christ
jetty[N] กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม, Syn. breakwater
jetty[N] ท่าเทียบเรือ, Syn. dock
jewel[N] เพชรพลอย, See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา, Syn. gemstone, rock
abject[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abject[ADJ] ถ่อมตัว
abject[ADJ] น่าสังเวช, See also: น่าสงสาร, Syn. debasing, degrading, miserable
deject[VT] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้เศร้าใจ, ทำให้หดหู่ใจ
fanjet[N] เครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, See also: เครื่องบินติดเครื่องยนต์ที่มีใบพัดใหญ่สำหรับดูดอากาศติดด้านหน้า, Syn. turbofan
inject[VT] ฉีด, See also: พ่น, ใส่เข้าไป, Syn. vaccinate, shoot, inoculate
jejune[ADJ] น่าเบื่อ, See also: , Syn. boring, dull, Ant. interesting
jejune[ADJ] ไร้มารยา, See also: ไร้เดียงสา, Syn. naive, very simple, Ant. sophisticated, wise
jennet[N] ม้าสเปนตัวเล็กๆ, Syn. small horse
jester[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon
Jesuit[N] พระเยซูอิต ในนิกายหนึ่งของโรมันคาทอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๕๓๔
jetsam[N] สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ
Jewess[N] หญิงชาวยิว (คำหยาบ)
Jewish[ADJ] เกี่ยวกับชาวยิวหรือศาสนายิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
bejewel(บิจู'เอิล) {bejeweled,bejeweling,bejewels} vt. ประดับด้วย,ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: bejeweled adj., Syn. adorn
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด
inject(อินเจคทฺ') vt. ฉีด,ฉีดยา,พ่น,ฉีดพ่น,เป่า,ล่วงล้ำ,สอด (คำพูด) ., See also: injectable adj. injector n., Syn. instill,insert,interject
injection(อินเจค'เชิน) n. การฉีด,สิ่งที่ฉีดเข้า,ของเหลวที่ฉีดเข้าร่างกาย,ยาฉีด,ยาพ่น
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
interject(อินเทอเจคท'ฺ) vt. พูดสอดขึ้น,สอดเข้า., See also: interjector n., Syn. interrupt
jealous(เจล'ลัส) adj. อิจฉา,ริษยา,ขี้หึง,หึงหวง,หวงแหน,ระแวง,เตรียม,พร้อม,ทนไม่ได้., See also: jealously adv. ดูjealous jealousness n. ดูjealous
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving
jean(จีน) n. ผ้ายีน,เสื้อผ้าอาภรณ์ยีน,กางเกงยีน,กางเกง,jeans,กางเกงยีน
jee(จี) interj.,vi.,vt. =gee (ดู)
jeep(จีพ) n. รถจิ๊ป,รถทหารขนาดเล็ก
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
jehovah(จิโฮ'วะ) n. พระเจ้า., See also: Jehovic adj.
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
jejunum(จิจู'นัม) n. ส่วนกลางของลำไส้เล็กอยู่ระหว่าง duodenumกับileum., See also: jejunal adj. ดูjejunum
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)
jell(เจล) vi. กลายเป็นวุ้นแข็ง,กลายเป็นชัดเจน, (โครงการ) กระจ่างชัดขึ้น n. วุ้น
jelly(เจล'ลี) n. วุ้น,วุ้นผลไม้,อาหารวุ้น,สิ่งที่คล้ายวุ้น. vt.,vi. ทำให้เป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
jennet(เจน'นิท) n. ม้าสเปนตัวเล็ก ๆ ,ลาตัวเมีย
jeopardise(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
jerboa(เจอโบ) n. สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่งมีขาหลังยาวที่ทำให้กระโดดได้
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
jerkin(เจอ'คิน) n. เสื้อรัดรูปไร้แขน
jerreed(จะรีด') {jerreeded,jerreeding,jerreeds} vt. สร้างอย่างถูก ๆ และบอบบาง,สร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและลวก ๆ
jersey(เจอ'ซี่) n. เสื้อถักรัดรูป
jessamine(เจส'ซะมิน) n. ต้นมะลิ
jest(เจสทฺ) {jested,jesting,jests} n. คำพูดล้อเล่น,คำพูดตลก,การล้อเล่น,เรื่องตลก,เรื่องขบขัน,สิ่งที่ขบขัน. v. พูดล้อเล่น,พูดตลก,พูดหยอกเล่น., See also: jestful adj.
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก,จำอวด,ผู้ที่พูดล้อเล่น,ผู้ที่พูดตลก -S.joker
jesting(เจส'ทิง) adj. ล้อเล่น,ขี้เล่น,เป็นการตลก,ไม่สำคัญ,ขี้ประติ๋ว.,, See also: jestingly adv. ดูjesting
jesu(จี'ซู,เย'ซู) n. พระเยซูคริสต์
jesuit(เจส'ซุอิท) n. สมาชิกโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่ง,คนร้อยเล่ห์., See also: Jesuitic adj. ดูJesuit Jesuitical adj. ดูJesuit Jesuitism n.ดูJesuit Jesuitry n. ดูJesuit
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
jet(เจท) {jetted,jetting,jets} n. สิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำ,หัว,ท่อ,หัวท่อแก๊ส,เครื่องบินเจ๊ท,เครื่องยนต์เจ๊ท vt.,vi. พุ่งออกเป็นลำ,พ่นออก,เป็นลำ,ฉีดออกมา,ฉีดออกมา. adj. เกี่ยวกับjet,เกี่ยวกับหรือทำ,ด้วยถ่านหินดังกล่าว,ดำและมัน, See also: jettingly adv.
jet-black(เจท'แบลค) adj. ดำสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
adjective(n) คำคุณศัพท์
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
injection(n) การฉีด,เครื่องพ่น,เครื่องฉีดน้ำมัน,หัวฉีด,ยาฉีด
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด
jealous(adj) อิจฉา,ขี้หึง,ริษยา
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา
jean(n) กางเกงยีน,ผ้ายีน
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
Jehovah(n) พระยะโฮวา,พระเจ้าของพวกยิว
jelly(n) วุ้น,เยลลี่
jellyfish(n) แมงกะพรุน
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jerk(vi,vt) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด,หยุดกึก,ฉุด
jerkin(n) เสื้อกล้าม
jerky(adj) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด
jersey(n) เสื้อยืด,เสื้อสเวตเตอร์
jessamine(n) ดอกมะลิ
jest(n) การพูดตลก,การพูดล้อ,การพูดหยอก
jest(vi) พูดตลก,พูดเล่น,พูดล้อ,พูดหยอก
jester(n) จำอวด,ตัวตลก
Jesu(n) พระเยซูคริสต์
Jesuit(n) พระนิกายโรมันคาทอลิก
Jesus(n) พระเยซูคริสต์
jet(adj) ทำด้วยนิล
jet(n) ลำน้ำที่พุ่งออกไป,หัวท่อ,นิล,พวย,นมหนู
jet(vi) ฉีด,พ่น,พุ่งเป็นลำ
jetty(adj) ดำเหมือนนิล
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ
Jew(n) คนยิว
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี
Jewish(adj) อย่างยิว,เชื้อยิว
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma jetพวยพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
petrol injectionการฉีดเบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
projection periodช่วงเวลาคาดคะเน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
projection weldingการเชื่อมปุ่มยื่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
projective coordinateพิกัดเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projective geometryเรขาคณิตเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectivityภาวะเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectorเครื่องฉาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political culture, parochial-subjectวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political culture, subject-participantวัฒนธรรมทางการเมืองแบบข้าแผ่นดินมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projectโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project evaluationการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project managementการบริหารโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projected realityความเป็นจริงแบบฉาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projectileโพรเจกไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectile vomitingการอาเจียนพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projecting coneกรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projection๑. การฉาย๒. การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [ใช้เฉพาะงานฐานข้อมูล] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projectionการโทษผู้อื่น (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projection๑. ภาพฉาย๒. การฉาย๓. ผลการคาดคะเน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pilot jet; idle jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
port injection; multiple-point injectionการฉีดแยกช่องไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parochial-subject political cultureวัฒนธรรมทางการเมืองในวงแคบแบบข้าแผ่นดิน [ดู subject-participant political culture ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, vibrating; pulse, jerky; pulse, sharp; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population projectionการคาดคะเนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pendular nystagmus; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phleboclysis; injection, intravenous; intravenationการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, sharp; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus vibrans; pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibratingชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leze majestyความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ lèse majesté] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laesae majestatis, crimen (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, adjectiveกฎหมายวิธีสบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, adjectiveกฎหมายวิธีสบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
language, objectกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious objectศาสนวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, chin; jerk, jaw; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejection of offerการบอกปัดคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejection risk insuranceการประกันภัยปฏิเสธนำเข้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrojectionการคาดคะเนย้อนหลัง [ดู backward projection] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
respiration, jerkyการหายใจกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
RJE (remote job entry)อาร์เจอี (การรับงานระยะไกล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, jaw; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, jaw jerk; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, knee jerkรีเฟล็กซ์เข่า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, mandibular; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, jaw jerkรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Jestนิทานตลกขบขัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject bibliographyบรรณานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject cardบัตรหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject dictionaryพจนานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject encyclopediaสารานุกรมเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject specialistผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Injection molding of plasticsการฉีดขึ้นรูปพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injection molding of metalsการฉีดขึ้นรูปโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Injections, Intravenousการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ink-jet printingการพิมพ์อิงค์เจ็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ink-jet printerเครื่องพิมพ์อิงค์เจ๊ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural projectionการคาดคะเนทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export projectionการคาดคะเนการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Balance of trade projectionการคาดคะเนดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Budget projectionการคาดคะเนงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Price projectionการคาดคะเนราคา [เศรษฐศาสตร์]
Economic projectionการคาดคะเนทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Human Genome Projectโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science projectโครงงานวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unidentified flying objectจานบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Projected doseปริมาณรังสีประมาณการ, ปริมาณรังสีที่ประเมินล่วงหน้าว่ากลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น [นิวเคลียร์]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Library of Congress Subject Headingsหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
inkjet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก [คอมพิวเตอร์]
jellyเจลลี [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
project managementการบริหารโครงการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adjectiveคำคุณศัพท์ [TU Subject Heading]
Agricultural development projectsโครงการพัฒนาการเกษตร [TU Subject Heading]
Agroforestry projectsโครงการวนเกษตร [TU Subject Heading]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง) [TU Subject Heading]
Art objectsศิลปวัตถุ [TU Subject Heading]
Art objectsศิลปวัตถุ [TU Subject Heading]
Art objects, Ancientศิลปวัตถุโบราณ [TU Subject Heading]
Art objects, Asiaศิลปวัตถุเอเชีย [TU Subject Heading]
Art objects, Baroqueศิลปวัตถุบาโรก [TU Subject Heading]
Art objects, Buddhistศิลปวัตถุพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Art objects, Byzantineศิลปวัตถุไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Art objects, Chineseศิลปวัตถุจีน [TU Subject Heading]
Art objects, Classicalศิลปวัตถุคลาสสิก [TU Subject Heading]
Art objects, Egyptianศิลปวัตถุอียิปต์ [TU Subject Heading]
Art objects, Germanศิลปวัตถุเยอรมัน [TU Subject Heading]
Art objects, Hinduศิลปวัตถุฮินดู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท
Diaprojektor {m} (n vi vt adj adv conj phrase name org ) projecter
djenkol (n) ต้นชะเนียง
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ejecta...Volcanic Ejecta volume http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
Force Majeure[force ma‧jeure] (n jargon ) เหตุสุดวิสัย
See also: S. act of God, unexpected events,
introject (n ) ความคิดหรือสิ่งที่ผู้ปกครองปลูกฝังให้แก่เด็ก
is subject to (phrase) ขึ้นอยู่กับ
See also: S. depends on,
jetskiเจ็ตสกี
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์
proper adjective (n ) คำคุณศัพท์เฉพาะ
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
subject (n ) เป้าหมาย
subject toภายใต้, ภายใต้บังคับแห่ง, ภายใต้บังคับ (กฎหมาย)
subject to (vt ) ต้องมีการ...
subject toขึ้นอยู่กับ
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ
subjectivityความรู้สึกนึกคิด
The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The [ไทย] (n ) The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The pagment of The store for receiving the pagment to solve The pagment list in The store the which part should to have saved and also have The discount The pagment and another income to manage The project that receive The staffs ‘satisfaction in a good level
turnkey project (n ) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
Zeitpunkt {m} | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n ) คำนาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeA beautiful object like that never loses its value.
jeAccepting what you say, I'm still against the project.
jeAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
jeA complete intransitive verb takes neither complement or object.
jeActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
jeAfter all my objections, she left home.
jeAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
je'Ah' is an interjection.
jeAir one's new jewels at a party.
jeA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
jeA jet airliner does not admit of careless handling.
jeAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
jeAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
jeAlgebra is my favorite subject.
jeAll entries are subject to review once added.
jeAll things considered, we'll adopt his project.
jeAlmost all the workers objected to working at night.
jeA man of strong will is not subject to corruption.
jeA member of the Jewish ruling council.
jeAmong natural object, there are many that we can turn to account.
jeAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
jeAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
jeAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
jeA new dictionary has been projected.
jeAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
jeA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
jeA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
jeAre you in jest or in earnest?
jeAre you subject to colds?
jeArnold teaches us to see the object as it really is.
jeA sentence normally has a subject and a verb.
jeAs far as I am concerned, I have no objection.
jeAs far as I am concerned, I have no objection to the plan.
jeAs for me, I have no objection.
jeAsk her if she'll sew up the hole in your jeans.
jeAs to that subject, we will discuss it later.
jeAs yet, the project is the air.
jeA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
jeA tall tree projects its shadow on the water.
jeA thief broken in and made off with all my jewelry.
jeA tiny object moved in the dark.
jeA valuable object decreases in value if it is damaged.
jeBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
jeBe utterly dejected.
jeBill disagreed with his classmates on every subject.
jeBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
jeBut Jesus would not entrust himself to them.
je"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
jeBy 'Torii' you mean that red objet d'art at the top of the steps?
jeCan you describe the object?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาฉีด[N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
งานช้าง[N] big project, Syn. งานใหญ่, Thai definition: งานที่ต้องลงทุนลงแรง และใช้ความพยายามอย่างมาก
ฉกลัก[V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
วิถีกระสุน[N] trajectory, Example: สองพี่น้องรอดมาได้เพราะอยู่ห่างจากวิถีกระสุน, Count unit: แนว, ทิศทาง, Thai definition: แนวที่ลูกปืนพุ่งไป
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
อิจฉาตาร้อน[ADV] enviously, See also: jealously, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: ปรางมองดูครอบครัวนั้นอย่างอิจฉาตาร้อนที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา, Thai definition: มีความอิจฉา, Notes: (ปาก)
กปร.[N] Office of the Royal Development Projects Board, See also: ORDPB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยูเอฟโอ[N] unidentified flying object, See also: UFO, Syn. ยูโฟ, จานบิน
ร.ล.[N] His Majesty's Ship, See also: HMS, Syn. เรือรบหลวง
เครื่องฉายแผ่นใส[N] overhead projector
เครื่องฉายสไลด์[N] slide projector
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[N] overhead projector
จอแสดงภาพ[N] projection of the picture
แม่บท[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อใหญ่, Count unit: บท
ศิลปวัตถุ[N] object d'art
สมเด็จ[N] majesty
สมเด็จพระ[N] His majesty, See also: Her majesty
โครงงาน[N] project, Syn. เค้าโครง, โครงร่าง, โครง, Example: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
อัตวิสัย[N] subject, Ant. วัตถุวิสัย
มั่ว[V] predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
วัตถุวิสัย[N] objective, Example: เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
วัตถุวิสัย[ADJ] objective, Syn. ปรนัย, Example: ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ, Thai definition: ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
เหตุสุดวิสัย[N] force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count unit: ครั้ง, Thai definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
ลายพระหัตถ์[N] majesties' handwriting, See also: handwriting, Syn. ลายมือ, Example: เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ ลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีไปถึงหม่อมเจ้าประภากร ลงวันที่ 23 กันยายน ร.ศ. 115, Notes: (ราชา)
เนื้อหาวิชา[N] subject matter, See also: subject description, Example: อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, Thai definition: สาระสำคัญของวิชา
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หัวข้อเรื่อง[N] topic, See also: subject, Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง, Example: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด, Count unit: หัวข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
วิชาเอก[N] major subject, Ant. วิชาโท, วิชารอง, Example: มีนักศึกษาเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกน้อยมาก, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้เอง เพื่อให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
วิชาบังคับ[N] required subject, Ant. วิชาเลือก, Example: นิสิตทุกคนต้องสอบผ่านวิชาบังคับตรงตามหลักสูตร จึงจะมีสิทธิขอจบการศึกษา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาที่กำหนดให้เรียน
อาณาประชาราษฎร์[N] citizens, See also: people, subjects, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแผนใหม่แก่อาณาประชาราษฎร์, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
วุ้น[N] jelly-like substance, Example: สารวุ้นเป็นของเหลวเหนียวใสโปร่งแสง อยู่ในลูกตาระหว่างเลนส์กับเรตินาหนังตาหรือเปลือกตา, Thai definition: เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง
กริยาคุณศัพท์[N] predicative adjective, Syn. คำกริยาคุณศัพท์
คุณานุประโยค[N] adjective clause, Thai definition: อนุประโยคที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามหรือคำสรรพนาม ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์
เพิง[N] shed, See also: shack, lean-to, projecting roof, Syn. พะ, พะเพิง, Example: เรือนชั่วคราวนี้เป็นเรือนที่มีห้องเดียว สร้างเป็นเพิงต่อจากยุ้งข้าว, Count unit: เพิง, หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างมีทั้งชนิดชั่วคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบด้วยหลังคาปีกเดียว
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
ลำ[CLAS] numerative noun for long slender tapering objects, Example: กรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือน้ำมันเถื่อนในฝั่งทะเลอันดามันได้ถึง 7 ลำ, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือ หรือสิ่งที่เป็นท่อนยาว
วุ้น[N] agar, See also: jelly, gelatin, isinglass, Example: ในงานนี้มีการนำวุ้นมาแกะสลักเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบอาหารหวาน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง สกัดได้จากสาหร่ายทะเล เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง
ศิลปกรรม[N] work of art, See also: art objects, art work, artistic work, Example: ศิลปกรรมทุกชนิดของไทยมีความละเอียด ประณีต บรรจง เป็นศิลปะแบบอุดมคติ, Thai definition: สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสร้างขึ้นเป็นศิลปะ
สวน[V] give an enema, See also: inject into the anus, take an enema, thrust, Example: แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์, Thai definition: เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
อาคารสงเคราะห์[N] housing, See also: housing project, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Count unit: แห่ง, ที่
อิจฉา[V] envy, See also: be envious, be jealous, Syn. อิจฉาริษยา, ริษยา, Example: พี่คนโตอาจแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรัก และความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ริษยา[V] envy, See also: be envious of, be jealous of, Syn. อิจฉาริษยา, Example: ฉันไม่เคยคิดน้อยใจหรือริษยานางเลย, Thai definition: ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
ลูกกระสุนปืน[N] bullet, See also: shot, gunshot, cartridge, projectile, Syn. ลูกปืน, กระสุน, กระสุนปืน, Example: ผู้คนวิ่งก้มๆ ตัวเหมือนคนวิ่งหนีลูกกระสุนปืนตามภาพยนตร์บู๊, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้น ที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง
ลูกปืน[N] bullet, See also: projectile, shot, cartridge, Syn. กระสุนปืน, กระสุน, Example: จ่าฤทธิ์ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ลั่นไกระเบิดลูกปืนฆ่าตัวตาย, Count unit: นัด, ลูก, เม็ด, Thai definition: ลูกตะกั่วหรือเหล็กที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR:jeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR:jeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR:jeuner [m]
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอพ่น[n.] (aiphon) EN: jet   
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัลฟาเจต[TM] (Alfā Jēt) EN: Alpha Jet   FR: Alpha Jet [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity   
อัตวิสัย [adj.] (attawisai) EN: subjective   
อายุน้อย[adj.] (āyu nøi) FR: jeune ; peu âgé
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บรรลุนิติภาวะ[adj.] (banlunitiphāwa) FR: majeur
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip   FR: jeton [m]
เบี้ยโบก[n. exp.] (bīabōk) EN: gamble game   FR: jeu de pari [m]
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บรมบพิตร[pr.] (børommabøphit) EN: Your Majesty   
แฉก[n.] (chaēk) EN: prong ; notch ; v-shaped projection   
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show   FR: projeter
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ฉายหนัง[v. exp.] (chāi nang) FR: projeter un film
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ฉัน[pr.] (chan) EN: I ; me   FR: je ; moi
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak khun) EN: I love you (m., f.)   FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime
ฉีด[v.] (chīt) EN: inject   FR: injecter ; seringuer (vx)
ฉีดพ่น[v.] (chītphon) EN: inject   FR: injecter
ฉีดยา[v. exp.] (chītyā) EN: inject ; give an injection   FR: injecter ; faire une injection ; piquer ; faire une piqûre

CMU English Pronouncing Dictionary
JE    JH IY1
JET    JH EH1 T
JEB    JH EH1 B
JED    JH EH1 D
JEX    JH EH1 K S
JEE    JH IY1
JEN    JH EH1 N
JEW    JH UW1
JEM    JH EH1 M
JERK    JH ER1 K
JEEZ    JH IY1 Z
JENA    JH IY1 N AH0
JEDI    JH EH1 D AY2
JENS    JH EH1 N Z
JENT    JH EH1 N T
JEDI    JH EH1 D IY2
JEEP    JH IY1 P
JERI    JH EH1 R IY0
JETT    JH EH1 T
JERR    JH ER1
JEER    JH IH1 R
JEWS    JH UW1 Z
JEES    JH IY1 Z
JEAN    JH IY1 N
JELL    JH EH1 L
JENN    JH EH1 N
JESS    JH EH1 S
JETS    JH EH1 T S
JEST    JH EH1 S T
JERE    JH EH1 R IY0
JEFF    JH EH1 F
JECH    JH EH1 K
ELJER    EH1 L JH ER0
JENNI    JH EH1 N IY0
JENNA    JH EH1 N AH0
EVJEN    EH1 V JH AH0 N
FEJES    F IH0 ZH IY1 Z
FJELD    F Y EH1 L D
JENIN    JH EH1 N IH0 N
JEMIE    JH EH1 M IY0
JENKS    JH EH1 NG K S
JELEN    JH EH1 L AH0 N
JELKS    JH EH1 L K S
JEHLE    JH EH1 HH AH0 L
HJELM    HH Y EH1 L M
JENNY    JH EH1 N IY0
JEM'S    JH EH1 M Z
JEKEL    JH EH1 K AH0 L
JENNE    JH EH1 N
JEANS    JH IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jew    (n) ʤˈuː (jh uu1)
jet    (v) ʤˈɛt (jh e1 t)
Jean    (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
Jeff    (n) ʤˈɛf (jh e1 f)
Jess    (n) ʤˈɛs (jh e1 s)
Jews    (n) ʤˈuːz (jh uu1 z)
jean    (n) ʤˈiːn (jh ii1 n)
jeep    (n) ʤˈiːp (jh ii1 p)
jeer    (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jell    (v) ʤˈɛl (jh e1 l)
jerk    (v) ʤˈɜːʳk (jh @@1 k)
jest    (v) ʤˈɛst (jh e1 s t)
jets    (v) ʤˈɛts (jh e1 t s)
Jesse    (n) ʤˈɛsiː (jh e1 s ii)
Jenny    (n) ʤˈɛniː (jh e1 n ii)
Jerry    (n) ʤˈɛriː (jh e1 r ii)
Jesus    (n) ʤˈiːzəz (jh ii1 z @ z)
eject    (v) ˈɪʤˈɛkt (i1 jh e1 k t)
jeans    (n) ʤˈiːnz (jh ii1 n z)
jeeps    (n) ʤˈiːps (jh ii1 p s)
jeers    (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)
jells    (v) ʤˈɛlz (jh e1 l z)
jelly    (v) ʤˈɛliː (jh e1 l ii)
jemmy    (n) ʤˈɛmiː (jh e1 m ii)
jenny    (n) ʤˈɛniː (jh e1 n ii)
jerks    (v) ʤˈɜːʳks (jh @@1 k s)
jerky    (j) ʤˈɜːʳkiː (jh @@1 k ii)
jerry    (n) ʤˈɛriː (jh e1 r ii)
jests    (v) ʤˈɛsts (jh e1 s t s)
jetty    (n) ʤˈɛtiː (jh e1 t ii)
jewel    (v) ʤˈuːəl (jh uu1 @ l)
kopje    (n) kˈɒpiː (k o1 p ii)
Jeanie    (n) ʤˈiːniː (jh ii1 n ii)
Jeremy    (n) ʤˈɛrəmiː (jh e1 r @ m ii)
Jerome    (n) ʤˈɛrˈoum (jh e1 r ou1 m)
Jersey    (n) ʤˈɜːʳziː (jh @@1 z ii)
Jessie    (n) ʤˈɛsiː (jh e1 s ii)
Jesuit    (n) ʤˈɛzjuɪt (jh e1 z y u i t)
Jewess    (n) ʤˈuːɪs (jh uu1 i s)
Jewish    (j) ʤˈuːɪʃ (jh uu1 i sh)
Rijeka    (n) rˈɪˈɛkə (r i1 e1 k @)
Skopje    (n) skˈɔːpjiː (s k oo1 p y ii)
abject    (j) ˈæbʤɛkt (a1 b jh e k t)
deject    (v) dˈɪʤˈɛkt (d i1 jh e1 k t)
ejects    (v) ˈɪʤˈɛkts (i1 jh e1 k t s)
inject    (v) ˈɪnʤˈɛkt (i1 n jh e1 k t)
jeered    (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)
jejune    (j) ʤˈɪʤˈuːn (jh i1 jh uu1 n)
jelled    (v) ʤˈɛld (jh e1 l d)
jerboa    (n) ʤˈɜːʳbˈouə (jh @@1 b ou1 @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct, #40 [Add to Longdo]
[á, ㄚˊ, ] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress, #57 [Add to Longdo]
[à, ㄚˋ, ] oh (interjection), #57 [Add to Longdo]
[bǎ, ㄅㄚˇ, ] to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle, #62 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]
[ne, ㄋㄜ˙, ] (question particle for subjects already mentioned), #135 [Add to Longdo]
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, / ] to open up; to spread; sheet of paper; classifier for flat objects, sheet; classifier for votes, #314 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker), #352 [Add to Longdo]
计划[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; project; program; to plan; to map out, #433 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective, #559 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics 物理, #805 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, / ] a jewel or gem; a treasure; precious, #912 [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation, #998 [Add to Longdo]
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]
[tuī, ㄊㄨㄟ, ] to push; to cut; to refuse; to reject; to decline; to shirk (responsibility); to put off; to delay; to push forward; to nominate; to elect, #1,284 [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings, #1,455 [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
对象[duì xiàng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] target; object; partner; boyfriend; girlfriend, #1,568 [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character, #1,712 [Add to Longdo]
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject, #1,738 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, / ] subject; class; lesson, #1,746 [Add to Longdo]
[āi, , ] (interjection) hey!, look out!, why? etc, #1,770 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, / ] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti, #1,782 [Add to Longdo]
拒绝[jù jué, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to refuse; to decline; to reject, #1,842 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory, #1,853 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] to confer; to grant; to seal; classifier for sealed objects, esp. letters; surname Feng, #1,924 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] side; to lean; to survey; to measure; conjecture, #2,009 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate, #2,066 [Add to Longdo]
主体[zhǔ tǐ, ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; subject; agent, #2,117 [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns, #2,179 [Add to Longdo]
[āi, , ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc), #2,248 [Add to Longdo]
[èn, ㄣˋ, ] (nonverbal grunt as interjection); OK, yeah; what?, #2,655 [Add to Longdo]
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement, #2,655 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back, #2,698 [Add to Longdo]
客观[kè guān, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] objective, #2,791 [Add to Longdo]
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to plan a project; to stand on tiptoe; Taiwan pr. qi4, #3,101 [Add to Longdo]
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned), #3,356 [Add to Longdo]
提到[tí dào, ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ, ] to mention; to raise (a subject); to refer to, #3,408 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, / ] injection; needle; pin, #3,467 [Add to Longdo]
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
发射[fā shè, ㄈㄚ ㄕㄜˋ, / ] to shoot (a projectile); to fire (a rocket); to launch; to emit (a particle); to discharge; emanation; emission, #3,704 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
[もの, mono] Thai: วัตถุ English: object
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
写る[うつる, utsuru] Thai: ฉายภาพขึ้น English: to be projected

German-Thai: Longdo Dictionary
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
jeยิ่ง มักใช้คู่กับ desto เช่น Je mehr desto besser. ยิ่งมาก ยิ่งดี
je(adv) เคย, เท่าที่เคยมา เช่น Sie ist glcklicher als je. เธอมีความสุขกว่าที่เคยเป็น , See also: S. jemals
jedeแต่ละ
jedem, See also: jede
jeden, See also: jede
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
jeder, See also: jede
jedes, See also: jede
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
jetzt(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Hast du jetzt etwas zu tun? ขณะนี้เธอมีอะไรทำอยู่หรือเปล่า, See also: S. in diesem Augenblick
jeweilsทีละ, แต่ละ, ตามลำดับ
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, See also: S. immer,
je..umso..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: Related: je
je..desto..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: S. je..umso.., Related: je
je nachdemขึ้นอยู่กับว่า (มักตามด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย wann / wie / wieviel / ob) เช่น Ich werde meiner Freundin ein Buch oder eine Handtasche zu ihrem Geburtstag schenken, je nachdem wieviel Geld ich in diesem Monat übrig habe. ผมจะให้หนังสือหนึ่งเล่มหรือกระเป๋าถือหนึ่งใบเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนผม แต่มันขึ้นกับว่าผมมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เดือนนี้
jederzeit(adv) เป็นไปได้ในทุกโอกาส เช่น Es kann jederzeit regnen. ฝนอาจตกได้ตลอดเวลา , See also: S. jeden Augenblick,
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
jedes|+ คำนามเพศกลาง หรือ เป็นคำแทนนามเพศกลาง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Hast du jedes Buch schon gelesen? เธออ่านหนังสือทุกเล่มหรือยังเอ่ย
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน
je zuvor(adv) เท่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
je|ใช้บ่งจำนวนสำหรับแต่ละสิ่งหรือแต่ละคน| ต่อ เช่น Die Schüler bekommen je zwei Hausaufgaben. นักเรียนได้รับการบ้านคนละสองข้อ, See also: S. jeweils,
Jetzt mach mal einen Punkt!อย่าล้อเล่นน่า
Siehst du ihn jemals?(phrase) เธอเคยเห็นเขาสักครั้งไหมล่ะ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plebejer (n) สามัญชน,ประชาชนทั่วไป
spekulationsobjektสิ่งของที่นำไปเล่นพนัน Wohnung ist keine Spekulationsobjekt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absonderung {f}reject [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to) [Add to Longdo]
Ablaufrechner {f}object computer [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Adjektiv {n}; Eigenschaftswort {n} [gramm.] | Adjektive {pl}; Eigenschaftwörter {pl}adjective | adjectives [Add to Longdo]
Abwerfen {n} (vom Schiff)jettisoning (from ship) [Add to Longdo]
Abwicklung von Projektenprojects being executed [Add to Longdo]
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Angriffsziel {n} [mil.]objective [Add to Longdo]
Anordnung {f} nach Sachgebietensubject classification [Add to Longdo]
Anschauungsunterricht {m}object-lesson [Add to Longdo]
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
Anstößigkeit {f}objectionability [Add to Longdo]
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness [Add to Longdo]
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Aufsatzthema {n}essay subject [Add to Longdo]
Ausruf {m}; Zwischenruf {m} | Ausrufe {pl}; Zwischenrufe {pl}interjection | interjections [Add to Longdo]
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding [Add to Longdo]
Ausgleichsziel {n}balancing objective [Add to Longdo]
Ausschuss {m}; Ausschuß {m} [alt]junk; rejects; cull [Add to Longdo]
Ausruf {m}interjection [Add to Longdo]
Auswerfer {m} | Auswerfer {pl} | Auswerfer für Tränengasgranatenejector | ejectors | tear-gas grenade ejector [Add to Longdo]
Auswurfmechanismus {m}ejection device [Add to Longdo]
Auswurftaste {f}eject button [Add to Longdo]
Aussteuermagazin {n}reject stacker [Add to Longdo]
Aussteuerung {f}rejection [Add to Longdo]
Ausstoß {m}ejection [Add to Longdo]
Ausstoßer {m}ejector [Add to Longdo]
Ausstoßung {f}; Vertreibung {f}ejection [Add to Longdo]
Ballast und Treibgutflotsam and jetsam [Add to Longdo]
Beanstandung {f}objection [Add to Longdo]
Bauplanung {f}project planning; structural design [Add to Longdo]
Baumaßnahme {f}building project [Add to Longdo]
Boje {f} | Bojen {pl} | mit Bojen markieren | eine Boje verankernbuoy | buoys | to buoy | to put down a buoy [Add to Longdo]
Bauvorhaben {n}building project [Add to Longdo]
in jeder Beziehungin every respect; in all respects [Add to Longdo]
Bijektion {f} [math.]bijection [Add to Longdo]
Bluejeans {pl}blue jeans [Add to Longdo]
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Bedenken und Anregungenobjections and suggestions [Add to Longdo]
Belasten {n} | ruckfreies Belastenloading | jerkyless loading [Add to Longdo]
Benzinkanister {m}jerrycan [Add to Longdo]
unter Berücksichtigung aller Vorschriftensubject to all regulations [Add to Longdo]
Betreff {n} | kein Betreff; ohne Themasubject | no subject [Add to Longdo]
Betriebsstrahler {m}holding ejector [Add to Longdo]
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project [Add to Longdo]
Dampfstrahlpumpe {f}injector [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
jeter(vt) โยนทิ้ง, ขว้างออกไป
jeudi(n) |m| วันพฤหัสบดี
je t'aime.ฉันรักเธอ
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
Je t'ame[เฌอ แตม] (phrase) ฉันรักคุณ
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ぎくぎく[, gikugiku] (adv,adv-to,vs) jerkily [Add to Longdo]
ぐいっ;ぐい;グイッ;グイ[, guitsu ; gui ; guitsu ; gui] (adv-to) (on-mim) with a jerk [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
さまよえるユダヤ人;さ迷えるユダヤ人;彷徨えるユダヤ人[さまよえるユダヤじん, samayoeru yudaya jin] (n) Wandering Jew [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ざらにある[, zaraniaru] (exp) (See ざらにいる) common (of object) [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
とろろ昆布[とろろこんぶ;とろろこぶ, tororokonbu ; tororokobu] (n) (1) (uk) shredded kombu; (2) Kjellmaniella gyrata (species of kelp) [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
ぷよぷよ[, puyopuyo] (n) jelly-like [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オブジェクト[おぶじえくと, obujiekuto] object [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
オブジェクト指向[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
サブジェクトライン[さぶじえくとらいん, sabujiekutorain] subject line [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
データオブジェクト[でーたおぶじえくと, de-taobujiekuto] data-object [Add to Longdo]
データ実体[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object [Add to Longdo]
データ対象[データたいしょう, de-ta taishou] data object [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class [Add to Longdo]
プロジェクト[ぷろじえくと, purojiekuto] project [Add to Longdo]
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group [Add to Longdo]
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control [Add to Longdo]
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
遠隔ジョブ入力[えんかくじょぶにゅうりょく, enkakujobunyuuryoku] remote job entry, RJE (abbr.) [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class [Add to Longdo]
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object [Add to Longdo]
管理提供オブジェクト[かんりていきょうオブジェクト, kanriteikyou obujiekuto] management support object [Add to Longdo]
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
基本目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
記述項の右辺[きじゅつこうのうへん, kijutsukounouhen] object of entry [Add to Longdo]
記述項の左辺[きじゅつこうのさへん, kijutsukounosahen] subject of entry [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
境界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
言語対象[げんごたいしょう, gengotaishou] language object [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
両陛下[りょうへいか, ryouheika] Ihre_Majestaeten, der_Kaiser_und_die_Kaiserin [Add to Longdo]
主観的[しゅかんてき, shukanteki] subjektiv [Add to Longdo]
主語[しゅご, shugo] Subjekt [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
今後[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
今昔[こんじゃく, konjaku] Vergangenheit_und_Gegenwart, einst_und_jetzt [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
傾聴[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
勧心を買う[かんしんをかう, kanshinwokau] sich_bei_jemanden_einschmeicheln [Add to Longdo]
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
各人[かくじん, kakujin] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
各国[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
各自[かくじ, kakuji] ein_jeder, jeder, jedermann [Add to Longdo]
吹き込む[ふきこむ, fukikomu] hineinwehen, hineinblasen, einspielen (Platte), jemanden_beeinflussen [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] Seine_Majestaet_der_Koenig [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] Ihre_Majestaet_die_Koenigin [Add to Longdo]
客観的[きゃっかんてき, kyakkanteki] objektiv, sachlich [Add to Longdo]
対象[たいしょう, taishou] Gegenstand, Objekt [Add to Longdo]
尾行[びこう, bikou] beschatten, jemanden_beschatten [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
[ひ, hi] ER , JENER [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] jemandem_verbunden_sein, bedauern [Add to Longdo]
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] abgelenkt_werden, -necken, sein_Spiel_mit_jemanden_treiben [Add to Longdo]
懐ける[なつける, natsukeru] jemandes_Herz_gewinnen, zaehmen [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]
投影[とうえい, touei] Projektion [Add to Longdo]
折れる[おれる, oreru] brechen, zerbrechen, sich_falten_lassen, jemanden_nachgeben, abbiegen [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] auf_den_Schultern_tragen, jemanden_waehlen, jemanden_reinlegen [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] jemandes_Einverstaendnis_erhalten [Add to Longdo]
映写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
木々[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top