ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irre

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irre-, *irre*
Possible hiragana form: いっれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregular(n) ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ, Ant. regular
irregular(adj) ผิดปกติ, Syn. abnormal, unusual, Ant. regular, normal
irregular(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
irregular(adj) ไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, Syn. uneven, crooked, bumpy, Ant. regular, even
irregular(n) สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irrelative(adj) ที่ไม่สัมพันธ์กัน
irrelevant(adj) ไม่สัมพันธ์กัน, See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน, Syn. unconnected, unrelated, Ant. relevant
irresolute(adj) ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
irredentism(n) ลัทธิสนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืน (ในอิตาลีปีค.ศ.1878)
irreducible(adj) ไม่สามารถลดได้, See also: ที่ลดลงไม่ได้, Ant. reducible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy, irredeembleness n. irredeemably adv.
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic, abnormal
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
irremeable(อิเรม'เมียเบิล) adj. กลับคืนไม่ได้., See also: irremeably adv., Syn. irreversible
irremediable(เออริมี'เดียเบิล) adj. ไม่มีทางรักษา,ไม่สามารถจะรักษาได้,แก้ไขไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้., See also: irremediableness n. irremediably adv., Syn. incurable
irresoluble(เออริซอล'ละเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้,บรรเทาไม่ได้., See also: irresolubility n. adv.
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
irreducible(adj) ลดลงไม่ได้
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irrebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [ดู non-rebuttable presumption] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irrecoverable errorความผิดพลาดกู้ไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irredentismอุดมการณ์เรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irreducible elementสมาชิกลดทอนไม่ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irreflexive relationความสัมพันธ์ไม่สะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregular flower; bilaterally symmetrical flower; zygomorphic flowerดอกสมมาตรด้านข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
irregular fluctuationการขึ้นลงไม่สม่ำเสมอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irreceivabilityความรับไม่ได้ [การทูต]
Irreducibilityไม่สามารถจะดันกลับเข้าไปภายในได้ [การแพทย์]
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอ, Example:

สิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน

โดยปกติวารสารแต่ละชื่อ มีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน คือ

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year ) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก กล่าวคือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน (Irregular) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Irregular, Regularlyชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
Irrelevanceพูดไม่ได้เรื่องราว [การแพทย์]
Irreversibleเสียไปเลย, เปลี่ยนกลับไม่ได้, ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้, การเกิดชนิดไม่กลับหลัง, ชนิดที่ไม่หาย, ไม่มีการย้อนกลับ, กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้, แบบถาวร, ไม่ทวนกลับ [การแพทย์]
Irreversible Changeไม่สามารถเปลี่ยนสู่สภาพปกติได้ [การแพทย์]
Irreversible Denaturationไม่หวนคืนกลับสู่สภาพธรรมชาติได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irreAn irrelevant remark.
irreConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
irreHe is the last man to commit an irregularity.
irreHe was lazy and irresponsible. Thus, he was told to leave the company.
irreHey, we're trying to have a serious discussion here so I'd appreciate it if you wouldn't butt in so irresponsibly.
irreHis attendance is irregular.
irreHis irreligious statements are offensive.
irreI am alarmed by your irresponsible attitude.
irreI have an irregular pulse.
irreI must go there irrespective of what you think.
irreIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
irreIt is irresponsible of you to break your promise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) irregular quadrilateral
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
เผละ(adv) carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai Definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
ไม่ว่า(adv) irrespective of, See also: regardless of, no matter what/who/where, Thai Definition: แสดงเงื่อนไขหรือสภาพที่แตกต่าง แต่ผลไม่เปลี่ยนแปลง
ผิดธรรมชาติ(adj) unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai Definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดธรรมชาติ(adv) unnaturally, See also: irregularly, abnormally, unusually, Syn. ผิดธรรมดา, Example: ดาราคนนี้แสดงผิดธรรมชาติของคนที่กำลังเสียใจ เพราะหน้าตาและน้ำเสียงดูราบเรียบเกินไป, Thai Definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ขาจร(n) irregular customer, See also: casual customer, Ant. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ, Example: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
อาการท้องผูก(n) constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง
ไม่สม่ำเสมอ(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
ขาจร[khājøn] (n) EN: irregular customer
คัน[khan] (v) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for  FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ความผันผวน[khwām phanphūan] (n) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change  FR: fluctuation [f]
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[khwāmsīahāi thī mai āt kaēkhai dāi] (n, exp) EN: irreparable damaga
กระบวนการย้อนกลับไม่ได้[krabūankān yønklap mai dāi] (n, exp) EN: irreversible process
กระจ้อน[krajǿn] (n) EN: Indochinese Ground Squirrel
กระเล็นขนปลายหูสั้น[kralen khon plāi hū san] (n, exp) EN: Burmese Striped Squirrel

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULAR IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0
IRRELEVANT IH2 R EH1 L AH0 V AH0 N T
IRREGULARS IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 Z
IRREVERENT IH2 R EH1 V ER0 AH0 N T
IRRELEVANCE IH2 R EH1 L AH0 V AH0 N S
IRREGULARLY IH2 R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0
IRREVOCABLY IH2 R EH2 V OW1 K AH0 B L IY0
IRREPARABLY IH2 R EH1 P ER0 AH0 B L IY0
IRREFUTABLE IH2 R AH0 F Y UW1 T AH0 B AH0 L
IRREDENTISM IH2 R AH0 D EH1 N T IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregular (n) ˈɪrˈɛgjulər (i1 r e1 g y u l @ r)
irregulars (n) ˈɪrˈɛgjuləz (i1 r e1 g y u l @ z)
irrelevant (j) ˈɪrˈɛləvənt (i1 r e1 l @ v @ n t)
irresolute (j) ˈɪrˈɛzəluːt (i1 r e1 z @ l uu t)
irreverent (j) ˈɪrˈɛvərənt (i1 r e1 v @ r @ n t)
irredentist (n) ˌɪrɪdˈɛntɪst (i2 r i d e1 n t i s t)
irreducible (j) ˌɪrɪdjˈuːsəbl (i2 r i d y uu1 s @ b l)
irrefutable (j) ˌɪrɪfjˈuːtəbl (i2 r i f y uu1 t @ b l)
irregularly (a) ˈɪrˈɛgjuləliː (i1 r e1 g y u l @ l ii)
irrelevance (n) ˈɪrˈɛləvəns (i1 r e1 l @ v @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth, #17,138 [Add to Longdo]
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, ] irregular heart-beat, #20,434 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] irregular teeth, #26,676 [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show, #30,987 [Add to Longdo]
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, / ] irresponsible talk, #35,983 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] irregular; uneven teeth, #36,928 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] irregular pearl, #40,901 [Add to Longdo]
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, ] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless, #43,429 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] irresolute; unsettled, #45,504 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Irredentismus {m} [pol.]irredentism [Add to Longdo]
Irredentist {m} [pol.]irredentist [Add to Longdo]
Irreführung {f}misdirection [Add to Longdo]
Irreführung {f}; Verleitung {f}misguidance [Add to Longdo]
Irrenanstalt {f}mental house [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}alienist [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}mad-doctor [Add to Longdo]
Irrenhaus {n} | Irrenhäuser {pl}madhouse | madhouses [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}mental home [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}; Tollhaus {n}madhouse [Add to Longdo]
irre; irr {adv}madly [Add to Longdo]
irre; unkonventionell; humorvoll exzentrisch; funky {adj}funky [Add to Longdo]
irre werdento go crackers [Add to Longdo]
irrealunreal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うじうじ[ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
ぐらぐら[guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
ぷつん[putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
イレギュラー[iregyura-] (adj-na) irregular [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
過つ[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top