ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internet

IH1 N T ER0 N EH2 T   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internet-, *internet*
English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Internet[N] เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, See also: อินเทอร์เนต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Internetอินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Packet Exchange (IPX)เกณฑ์วิธีแลกเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่าย (ไอพีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Relay Chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท" [คอมพิวเตอร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Internetอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงบุคคลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูล สารสนเทศ สินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internet addressesบ้านเลขที่บนอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet advertisingโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet and childrenอินเตอร์เน็ตกับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait'll you see what we've done with the internet.รอจนกว่าแกจะได้เห็น/ว่าพวกเราทำอะไรบ้างทางอินเตอร์เน็ต American History X (1998)
I think there was something about the tournament on the internet.ในอินเตอร์เน็ต คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแข่งครั้งนี้นะ Street Fighter Alpha (1999)
Painful is blind dating or meeting someone on the Internet and finding out 6-foot-ish is really---นั่นมันเจ็บปวดไม่พอสำหรับวันวันหนึ่งหรอ? -สิ่งนี้ไม่ทำให้เจ็บปวดหรอก ความเจ็บปวดหนะคือการเดทแบบมั่วๆ... Valentine (2001)
Just the idiot who's still waiting for the return on her Internet investment.-มันไม่ใช่เรื่องของคุณ -เธอไม่ใช่คนแบบนั้น Valentine (2001)
And he's very smart. He's starting his own Internet venture.ฉันก็มีแฟน Valentine (2001)
Is it on the Internet I'm an ex-couple?ls it on the lnternet l'm an ex-couple? Maid in Manhattan (2002)
It's infected half the civilian Internet as well as secondary military apps.ครึ่งหนึ่งของอินเตอร์เน็ตทั่วไป และโปรแกรมย่อยของรัฐติดไวรัส Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Internet, air traffic.ระบบอินเตอร์เน็ต การจราจรทางอากาศ โรงงานไฟฟ้า Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- Did someone make a blind Internet date?- มีนัดกันรึ Bringing Down the House (2003)
You get someone to type for you, get on the Internet and misrepresent yourself.คนอื่นช่วยพิมพ์ให้ แล้วต่อเข้าอินเตอร์เน็ต หลอกให้เข้าใจผิด Bringing Down the House (2003)
Time to visit Joo hwan at the Internet cafe tomorrowพรุ่งนี้ถึงเวลาไปพบ Joo Hwan ที่ร้านอินเตอร์เนตแล้ว Oldboy (2003)
I can't risk those plans getting out on the internet.ไม่ล่ะ ฉันคิดว่าฉันควรจะยิงคุณ Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internetA firewall will guarantee Internet security.
internetApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
internetDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
internetEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
internetHave them send you an application form over the Internet.
internetHe is into the Internet.
internetIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
internetI'm on the lookout for a good introductory book about the internet.
internetInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
internetIs that all you can talk about - the Internet?
internetMy internet connection was cut off.
internetOur company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินเทอร์เน็ต[N] Internet, See also: I'net
อินเทอร์เน็ต[N] Internet, See also: I'net

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเทอร์เน็ต[n.] (Inthoēnēt) EN: Internet   FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[n.] (intoēnet) EN: Internet   FR: Internet [m]
การใช้อินเทอร์เน็ต[n. exp.] (kānchai inthoēnēt) EN: using the Internet   
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (kān chøkōng thāng intoēnet) EN: Internet fraud   FR: fraude sur internet [f]
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (khreūakhāi Intoēnet) EN: Internet   FR: Internet [m] ; Net [m] ; la Toile [f]
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต[n. exp.] (khwām pløtphai nai kānchai inthoēnēt) EN: Internet safety   
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēnet) EN: surf the net ; surf the internet   FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer
ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์[n. exp.] (ling khaosū wepsai) FR: lien Internet [m]
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[n.] (wepsai) EN: website   FR: site web [m] ; site Internet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNET    IH1 N T ER0 N EH2 T
INTERNET'S    IH1 N T ER0 N EH2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
因特网[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
互联网站[hù lián wǎng zhàn, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] Internet site [Add to Longdo]
因特网提供商[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
因特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] Internet connection [Add to Longdo]
国际互联网络[guó jì hù lián wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络[guó jì wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络公司[guó jì wǎng luò gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] internet company [Add to Longdo]
国际网络门户[guó jì wǎng luò mén hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] internet portal [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
インターネット[いんたーねっと, inta-netto] Thai: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต English: Internet

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet [Add to Longdo]
Internetanschluss {m}; Internetverbindung {f} [comp.]Internet connection [Add to Longdo]
Internet-Domain {f}; Internet-Domäne {f} [comp.]Internet domain [Add to Longdo]
Internetrecht {n} [jur.]Internet law [Add to Longdo]
Internet chatIRC : Internet relay chat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internet
   n 1: a computer network consisting of a worldwide network of
      computer networks that use the TCP/IP network protocols to
      facilitate data transmission and exchange [syn: {internet},
      {net}, {cyberspace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top