ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innovation

IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innovation-, *innovation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innovation(n) ่นวัตกรรม, See also: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่, Syn. alteration, modernization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innovation(อินนะเว'เชิน) n. สิ่งใหม่,วิธีการใหม่,นวัตกรรม,การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา., Syn. change

English-Thai: Nontri Dictionary
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innovationนวัตกรรม, การคิดขึ้นใหม่, สิ่งที่นำเข้ามาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
innovation๑. แขนงเสริม [มอสส์]๒. หน่อใหม่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
 • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
 • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovationนวัตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Innovationsนวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innovationA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
innovationInnovation has something to do with the faculty to notice unusual phenomena.
innovationOpen source is the engine that drives technological innovation.
innovationTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
innovationThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งใหม่(n) innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
นวัตกรรม(n) innovation, See also: change, alteration, novelty, newness, modernization, Syn. สิ่งใหม่, ของใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวัตกรรม[nawattakam] (n) EN: innovation ; new development ; novelty  FR: innovation [f]
นวัตกรรมการบริหาร[nawattakam kān børihān] (n, exp) EN: service innovation
นวัตกรรมการเรียนรู้[nawattakam kān rīenrū] (n, exp) EN: learning innovation
นวัตกรรมการศึกษา[nawattakam kānseuksā] (n, exp) EN: educational innovation ; instructional innovation
นวัตกรรมการสื่อสาร[nawattakam kān seūsān] (n, exp) EN: communication innovation ; communicative innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[nawattakam thāng thēknōlōyī] (n, exp) EN: technological innovation  FR: innovation technologique [f]
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[Samnakngān Nawattakam Haengchāt] (org) EN: National Innovation Agency (NIA)

CMU English Pronouncing Dictionary
INNOVATION IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATION IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N
INNOVATIONS IH2 N AH0 V EY1 SH AH0 N Z
INNOVATIONS IH2 N OW0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innovation (n) ˌɪnəvˈɛɪʃən (i2 n @ v ei1 sh @ n)
innovations (n) ˌɪnəvˈɛɪʃənz (i2 n @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails, #748 [Add to Longdo]
革新[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation, #8,637 [Add to Longdo]
原创性[yuán chuàng xìng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovation, #42,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuerung {f}; Innovation {f} | Neuerungen {pl}; Innovationen {pl}innovation | innovations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イノベーション(P);イノベイション[inobe-shon (P); inobeishon] (n) innovation; (P) [Add to Longdo]
ドライブ[doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
一生面[いちせいめん;いっせいめん, ichiseimen ; isseimen] (n) innovation; new vista or field [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] (n,vs,adj-no) reform; reformation; innovation; (P) [Add to Longdo]
改変[かいへん, kaihen] (n,vs) change; innovation; transformation [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] (n,vs) reform; innovation; (P) [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかくしん, gijutsukakushin] (n) technological innovation [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innovation
   n 1: a creation (a new device or process) resulting from study
      and experimentation [syn: {invention}, {innovation}]
   2: the creation of something in the mind [syn: {invention},
     {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]
   3: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top