ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflation

IH2 N F L EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflation-, *inflation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflation(n) การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
inflation(n) เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflation factorตัวปรับตามเงินเฟ้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Inflationปอดขยายตัว [การแพทย์]
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflationBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
inflationDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
inflationEconomic conditions point to further inflation.
inflationExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
inflationFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
inflationFour percent inflation is forecast for this year.
inflationGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
inflationHis salary can't keep pace with inflation.
inflationInflation is down.
inflationInflation is getting out of control.
inflationInflation should be checked.
inflationIs your salary keeping up with inflation?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเงินเฟ้อ(n) inflation, Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, Ant. ภาวะเงินฝืด, Example: ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า
เงินเฟ้อ(n) inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเฟ้อ[attrā ngoenfoē] (n, exp) EN: rate of inflation  FR: taux d'inflation [m]
เฟ้อ[foē] (adj) EN: inflationary  FR: inflationniste
เงินฝืด[ngoenfeūt] (n) EN: deflation ; disinflation  FR: déflation [f] ; désinflation [f]
เงินเฟ้อ[ngoenfoē] (n) EN: inflation ; rising prices  FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]
ภาวะเงินเฟ้อ[phāwa ngoenfoē] (n, exp) EN: inflation  FR: inflation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLATION IH2 N F L EY1 SH AH0 N
INFLATION'S IH2 N F L EY1 SH AH0 N Z
INFLATIONARY IH2 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflation (n) ˈɪnflˈɛɪʃən (i1 n f l ei1 sh @ n)
inflationary (j) ˈɪnflˈɛɪʃənriː (i1 n f l ei1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通胀[tōng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,624 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
通胀率[tōng zhàng lǜ, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] inflation rate, #42,098 [Add to Longdo]
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] inflation; salary raise, #118,027 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, Syn. Geldentwertung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckaufbau {m} | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation [Add to Longdo]
Inflation {f}; Geldentwertung {f} [fin.] | absolute Inflationinflation | absolute inflation [Add to Longdo]
Inflationsrate {f} [fin.]rate of inflation; inflation rate [Add to Longdo]
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation [Add to Longdo]
Luftdrucktabelle {f}inflation table [Add to Longdo]
Ventilmundstück {n}inflation chuck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレ[infure] (n,adj-no) (abbr) (See インフレーション) inflation; (P) [Add to Longdo]
インフレーション[infure-shon] (n) inflation [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
インフレーション率[インフレーションりつ, infure-shon ritsu] (n) (See インフレ率) inflation rate [Add to Longdo]
インフレギャップ[infuregyappu] (n) inflationary gap [Add to Longdo]
インフレターゲット[infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflation
   n 1: a general and progressive increase in prices; "in inflation
      everything gets more valuable except money" [syn:
      {inflation}, {rising prices}] [ant: {deflation},
      {disinflation}]
   2: (cosmology) a brief exponential expansion of the universe
     (faster than the speed of light) postulated to have occurred
     shortly after the big bang
   3: lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed
     up with vanity [syn: {ostentation}, {ostentatiousness},
     {pomposity}, {pompousness}, {pretentiousness}, {puffiness},
     {splashiness}, {inflation}]
   4: the act of filling something with air [ant: {deflation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top