ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indifference

IH2 N D IH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indifference-, *indifference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indifference(n) ความไม่สนใจ, See also: การขาดความสนใจ, ความไม่เอาใจใส่, Syn. carelessness, unconcern, uninterest, Ant. care, concern, interestedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern, Ant. concern

English-Thai: Nontri Dictionary
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indifferenceไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Indifference, La Belleไม่แสดงท่าทีวิตกทุกข์ร้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indifference is the most awful thing in the world.ไม่แยแสเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก The Birdcage (1996)
Being bummed doesn't explain their lack of friends or their indifference to each other.ล้มเหลวไม่อธิบายว่า พวกเขาไม่มีเพื่อน หรือพวกเขาแตกต่างจากคนอื่น Joy (2008)
On the one hand, you have to push the guy away with a cold indifference on the other, you have to be a sexually teasing tornado.ด้านนึง คุณต้องผลักไสเขา ด้วยความเย็นชาสุดๆ ..ขณะอีกด้านนึง คุณต้อง ยั่วยวนเขาให้ปั่นปวน The Ugly Truth (2009)
If our indifference he is an accomplice of the extinction of the animals, never the will to protect them it has been so big.ขณะที่การนิ่งเฉยของเรา ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ บัดนี้ ความตั้งใจที่จะช่วยพวกมัน มีมากขึ้น Oceans (2009)
I prattle on with pleasantries, but I cannot pretend indifference to what you revealed about Licinia.I prattle on with pleasantries, แต่ข้าไม่สามารถทำเป็นไม่แยแส กับสิ่งที่เจ้าพบเกี่ยวกับ Licinia Whore (2010)
Prosecutor Park's indifference is nothing new.เรื่องที่อัยการปาร์คเฉยเมยเหรอ นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ Episode #1.14 (2010)
Oh, I cloak anxiety with indifference and reserved chatter.โอ้ ผมจะปิดบังความรู้สึก หรือเฉยเมยต่อการรักษาคำพูดได้ไง Stealing Home (2012)
At what point did he realize the depth of your indifference towards him?เขารู้เมื่อไหร่ว่าเธอ ไม่เหลียวแลเค้าแล้ว The Hunger Games: Catching Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indifferenceHe feigned indifference to the girl.
indifferenceHe sometimes affects indifference to what's happening around him.
indifferenceIt is a matter of indifference to him.
indifferenceShe assumed an air of indifference.
indifferenceThese problems have arisen as a result of indifference.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
การขาดความสนใจ[kān khāt khwām sonjai] (n, exp) EN: indifference  FR: indifférence [f]
ความเฉยเมย[khwām choēimoēi] (n) FR: indifférence [f]
ความไม่สนใจ[khwām mai sonjai] (n) EN: apathy ; indifference  FR: apathie [f] ; indifférence [f]
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน[tham pen thøng mai rū røn] (v, exp) EN: feign indifference

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIFFERENCE IH2 N D IH1 F ER0 AH0 N S
INDIFFERENCE IH2 N D IH1 F R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indifference (n) ˈɪndˈɪfrəns (i1 n d i1 f r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不重视[bù zhòng shì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] indifference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三無主義[さんむしゅぎ, sanmushugi] (n) the "three noes principle" of no drive (indolence), no interest (indifference), and no sense of responsibility (irresponsibility), the term describing the temperament of the Japanese youth of the 1970s [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] (n,vs) unconcerned air; indifference; feigned ignorance; pretending not to recognize (somebody); (P) [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P) [Add to Longdo]
馬耳東風[ばじとうふう, bajitoufuu] (n) utter indifference; talking to the wall; praying to deaf ears [Add to Longdo]
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness [Add to Longdo]
無差別曲線[むさべつきょくせん, musabetsukyokusen] (n) indifference curve [Add to Longdo]
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference [Add to Longdo]
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness [Add to Longdo]
冷淡(P);冷澹(oK)[れいたん, reitan] (adj-na,n) coolness; indifference; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indifference
   n 1: unbiased impartial unconcern
   2: apathy demonstrated by an absence of emotional reactions
     [syn: {emotionlessness}, {impassivity}, {impassiveness},
     {phlegm}, {indifference}, {stolidity}, {unemotionality}]
   3: the trait of lacking enthusiasm for or interest in things
     generally [syn: {apathy}, {indifference}, {numbness},
     {spiritlessness}]
   4: the trait of remaining calm and seeming not to care; a casual
     lack of concern [syn: {nonchalance}, {unconcern},
     {indifference}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top