ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritating

IH1 R AH0 T EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritating-, *irritating*, irritat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritating(adj) น่ารำคาญ, See also: น่าโมโห, Syn. annoying, irksome, disturbing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritating Effectก่อการระคายเคือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritatingFar from irritating my skin it was better than before I used it.
irritatingHe is very irritating critic of others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาย(adj) itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
น่ารำคาญ(adj) annoying, See also: irritating, vexing, bothersome, Syn. น่าเบื่อ, น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อหน่าย, Example: เมื่อไหร่เขาจะเลิกนิสัยน่ารำคาญแบบนี้เสียที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนใจ[kūanjai] (x) EN: vexatious ; irritating  FR: vexant ; contrariant ; fâcheux ; agaçant
น่ารำคาญ[nāramkhān] (adj) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome  FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
ระคาย[rakhāi] (adj) EN: irritating  FR: irritant

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATING IH1 R AH0 T EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritating (v) ˈɪrɪtɛɪtɪŋ (i1 r i t ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich; lästig {adj} | ärgerlich werdenirritating | to get irritating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい,間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
逆撫で;逆なで[さかなで;ぎゃくなで, sakanade ; gyakunade] (n,vs) rubbing the wrong way (e.g. a cat); irritating [Add to Longdo]
刺激臭[しげきしゅう, shigekishuu] (n) irritant odor; irritant odour; irritating smell (odor, odour) [Add to Longdo]
焦れったい[じれったい, jirettai] (adj-i) (uk) vexing; irritating; impatient [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritating
   adj 1: causing irritation or annoyance; "tapping an annoying
       rhythm on his glass with his fork"; "aircraft noise is
       particularly bothersome near the airport"; "found it
       galling to have to ask permission"; "an irritating
       delay"; "nettlesome paperwork"; "a pesky mosquito";
       "swarms of pestering gnats"; "a plaguey newfangled safety
       catch"; "a teasing and persistent thought annoyed him";
       "a vexatious child"; "it is vexing to have to admit you
       are wrong" [syn: {annoying}, {bothersome}, {galling},
       {irritating}, {nettlesome}, {pesky}, {pestering},
       {pestiferous}, {plaguy}, {plaguey}, {teasing},
       {vexatious}, {vexing}]
   2: (used of physical stimuli) serving to stimulate or excite;
     "an irritative agent" [syn: {irritating}, {irritative}]
   3: causing physical discomfort; "bites of black flies are more
     than irritating; they can be very painful" [syn:
     {irritating}, {painful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top