ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interrogation

IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interrogation-, *interrogation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interrogation(n) การซักถาม, See also: การซักไซ้, การไต่ถาม, Syn. questioning, inquiry, Ant. reply
interrogation mark(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี
interrogation point(n) เครื่องหมายคำถาม, See also: เครื่องหมายปรัศนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry

English-Thai: Nontri Dictionary
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interrogationการซักถาม, ข้อถาม [ดู interpellation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrogation๑. การซักถาม (ก. ทั่วไป)๒. กระทู้ถาม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interrogation room(n) ห้องสอบสวน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interrogationHe kept silent all the time during the interrogation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรัศนี(n) question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai Definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ปรัศนี(n) question mark, See also: interrogation mark, query, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Example: นิยายเรื่องนี้ตั้งชื่อโดยมีเครื่องหมายปรัศนีต่อท้ายเอาไว้เพื่อสื่อความหมายว่าตัวละครในเรื่องจะรอดชีวิตหรือไม่, Thai Definition: เครื่องหมายรูป ? ใช้ประกอบข้อความแสดงการถาม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซักถาม[kān sakthām] (n) EN: interrogation
การสอบปากคำ[kān søppākkham] (n) EN: interrogation
การถาม[kān thām] (n) FR: interrogation [f]
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [f] ; interrogation [f]
เครื่องหมายปรัศนี[khreūangmāi pratsanī] (n, exp) EN: « ? » ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark  FR: « ? » ; point d'interrogation [m]
ปฤจฉา[pritchā] (n) EN: interrogation  FR: interrogation [f]
สอบซ้อม[søpsøm] (n) EN: school test  FR: test [m] ; examen [m] ; interrogation [f] ; examen semestriel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERROGATION IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N
INTERROGATIONS IH2 N T EH2 R AH0 G EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interrogation (n) ˈɪntˌɛrəgˈɛɪʃən (i1 n t e2 r @ g ei1 sh @ n)
interrogations (n) ˈɪntˌɛrəgˈɛɪʃənz (i1 n t e2 r @ g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问讯[wèn xùn, ㄨㄣˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] interrogation, #46,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragezeichen {n}interrogation mark; interrogation point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタロゲーション;インタロゲイション[intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation [Add to Longdo]
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark [Add to Longdo]
鞠問;鞫問[きくもん, kikumon] (n,vs) examination; interrogation; questioning [Add to Longdo]
取調室;取調べ室[とりしらべしつ, torishirabeshitsu] (n) interrogation room; interview room; sweatbox [Add to Longdo]
審問[しんもん, shinmon] (n,vs) interrogation; hearing; trial; (P) [Add to Longdo]
尋問(P);訊問[じんもん, jinmon] (n,vs) cross-examination; interrogation; questioning; (P) [Add to Longdo]
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] (n) {comp} contact interrogation signal [Add to Longdo]
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P) [Add to Longdo]
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interrogation
   n 1: a sentence of inquiry that asks for a reply; "he asked a
      direct question"; "he had trouble phrasing his
      interrogations" [syn: {question}, {interrogation},
      {interrogative}, {interrogative sentence}]
   2: a transmission that will trigger an answering transmission
     from a transponder
   3: formal systematic questioning [syn: {interrogation},
     {examination}, {interrogatory}]
   4: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top