ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i don't know how you got to me, and god knows if you were given the proper warning, but what lies ahead for you is more intense than your haftarah portion of the demise of filene's basement.

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i don't know [...] e's basement.-, *i don't know [...] e's basement.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I don't know ( AY1 D OW1 N T N OW1) how ( HH AW1) you ( Y UW1) got to ( G AA1 T T UW1) me ( M IY1), and ( AE1 N D) God ( G AA1 D) knows ( N OW1 Z) if ( IH1 F) you ( Y UW1) were ( W ER0) given ( G IH1 V AH0 N) the ( DH AH0) proper ( P R AA1 P ER0) warning ( W AO1 R N IH0 NG), but ( B AH1 T) what ( W AH1 T) lies ahead ( L AY1 Z AH0 HH EH1 D) for ( F AO1 R) you ( Y UW1) is ( IH1 Z) more ( M AO1 R) intense ( IH2 N T EH1 N S) than ( DH AE1 N) your ( Y AO1 R) Haftarah portion ( P AO1 R SH AH0 N) of ( AH1 V) the ( DH AH0) demise ( D IH2 M AY1 Z) of ( AH1 V) Filene's ( F AH0 L IY1 N Z) Basement ( B EY1 S M AH0 N T).

 


  

 
I don't know
 • ฉันไม่เห็นด้วย[Lex2]
how
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
got to
  [get to]
 • ไปถึง: มาถึง [Lex2]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
God
 • พระเจ้า: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา [Lex2]
 • (กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน ###S. divinity,deity [Hope]
 • (n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ [Nontri]
 • /G AA1 D/ [CMU]
 • (n) /g'ɒd/ [OALD]
knows
 • /N OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ɒuz/ [OALD]
  [know]
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /AH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER0/ [CMU]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʴr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
given
 • กริยาช่องที่ 3 ของ give[Lex2]
 • (กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้ [Hope]
 • /G IH1 V AH0 N/ [CMU]
 • (v) /g'ɪvn/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
proper
 • เหมาะสม[Lex2]
 • ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ[Lex2]
 • ถูกต้อง[Lex2]
 • สมบูรณ์[Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • อย่างสมบูรณ์[Lex2]
 • อย่างถูกต้อง[Lex2]
 • (พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ ###S. fit,suitable [Hope]
 • (adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ [Nontri]
 • /P R AA1 P ER0/ [CMU]
 • (j) /pr'ɒpər/ [OALD]
warning
 • สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย[Lex2]
 • คำเตือน[Lex2]
 • ที่เตือนให้ระวัง: ซึ่งเตือนให้ระวัง [Lex2]
 • (n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ [Nontri]
 • /W AO1 R N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːnɪŋ/ [OALD]
  [warn]
 • เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)[Lex2]
 • บอกให้รู้ล่วงหน้า[Lex2]
 • ดุด่า: ว่ากล่าว [Lex2]
 • ห้าม: ทัดทาน [Lex2]
 • (วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ ###SW. warning n.,adj. ###S. caution,notify [Hope]
 • (vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ [Nontri]
 • /W AO1 R N/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːn/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
lies ahead
  [lie ahead]
 • วางไว้ข้างหน้า: อยู่ข้างหน้า, อยู่ด้านหน้า [Lex2]
 • มีอยู่ในอนาคต: รออยู่ในอนาคต [Lex2]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n) /m'ɔːr/ [OALD]
intense
 • เข้มข้น: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด [Lex2]
 • แรงกล้า: เอาจริงเอาจัง [Lex2]
 • (อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ. ###SW. intensely adv. intenseness n. ###S. strong ,-A. weak [Hope]
 • (adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต [Nontri]
 • /IH2 N T EH1 N S/ [CMU]
 • (j) /'ɪnt'ɛns/ [OALD]
than
 • กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)[Lex2]
 • (แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ [Hope]
 • (con) กว่า [Nontri]
 • /DH AE1 N/ [CMU]
 • /DH AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /ðæn/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
portion
 • ส่วนแบ่งของอาหาร (สำหรับหนึ่งคน)[Lex2]
 • บางส่วน: ส่วนหนึ่ง [Lex2]
 • ชะตา: เคราะห์ [Lex2]
 • มรดก[Lex2]
 • สินเดิมของหญิงก่อนสมรส[Lex2]
 • แบ่งส่วน: จัดการ, แบ่งสรร [Lex2]
 • (พอร์'เชิน) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,กอง,ส่วนของมรดก,สินเดิมของหญิง,ชะตา,เคราะห์ vt. แบ่งออกเป็นส่วน ###S. section [Hope]
 • (n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม [Nontri]
 • (vt) แบ่งส่วน,แยกส่วน [Nontri]
 • /P AO1 R SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /p'ɔːʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
demise
 • การตาย: การสิ้นสุด [Lex2]
 • ตาย: สิ้นชีพ, มรณะ [Lex2]
 • (ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ ###SW. demisable adj. [Hope]
 • (n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง [Nontri]
 • /D IH2 M AY1 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɪm'aɪz/ [OALD]
Filene's
 • /F AH0 L IY1 N Z/ [CMU]
Basement
 • ห้องใต้ดิน[Lex2]
 • (เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน [Hope]
 • (n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน [Nontri]
 • /B EY1 S M AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /b'ɛɪsmənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top