ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunger

HH AH1 NG G ER0   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunger-, *hunger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[N] ความหิว, See also: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger[N] ความหิว
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation

English-Thai: Nontri Dictionary
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hunger centre; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hunger, airอาการพะงาบ, อาการหิวอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunger.ความหิว I'm No Angel (2013)
To make her hunger for a bite.ที่จะทำให้ความหิวของเธอ สำหรับกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No day, no night. Hunger, thirst, suffocation, madness.ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ทั้งหิว กระหาย ขาดอากาศ และบ้าคลั่ง Night and Fog (1956)
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์ Gandhi (1982)
The heart, the lungs, everything pales by comparison because man is motivated in everything he does by hunger.หัวใจหรือปอดดูไร้ค่าไปเลย เพราะคน... ...ถูกกระตุ้น... ...โดยความหิว Punchline (1988)
They're debutantes! They have opinions on world hunger. Who cares?มีความเห็นเรื่องโลกหิวโหย ใครสนล่ะ Punchline (1988)
Oh, I'm feeling weak with hunger!โอย.. ชั้นรู้สึกอ่อนเพลียและหิวโหย The Nightmare Before Christmas (1993)
If I were omnipotent for a day, I would want, um, world peace no more hunger, good things for the rain forest.If I were omnipotent for a day, I would want, um, world peace... ...no more hunger, good things for the rain forest. The One with George Stephanopoulos (1994)
I don't know if it's me or his hunger strike. I don't know.ฉันไม่รู้เพราะว่าตัวฉัน หรือเพราะความหิวรึอะไร The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- But I'm dyin' of hunger.- แต่ว่าฉันกำลังจะตายเพราะความหิว James and the Giant Peach (1996)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
Seth knows no fear no pain no hunger.เซ็ท รู้ว่าไม่มีความกลัว... ... ไม่มีความเจ็บปวด... City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hungerA battle against hunger.
hungerA hearty dinner well appeased my hunger.
hungerA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
hungerA snack will stay your hunger.
hungerHe fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.
hungerHe has a hunger for kindness after fame.
hungerHe satisfied his hunger with a sandwich and milk.
hungerHe was crying with hunger.
hungerHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
hungerHunger drove him to steal.
hungerHunger impelled him to crime.
hungerHunger is one of the greatest social miseries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิวโหย[V] hunger for, Example: คนชนบทยากจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องอดอยากหิวโหยต่อไปเพราะความช่วยเหลือจากรัฐ, Thai definition: อดอยากไม่มีอาหารจะกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave   FR: avoir faim de ; avoir très envie de
หิวโหย[v. exp.] (hiū hōi) EN: hunger for   
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUNGER    HH AH1 NG G ER0
HUNGERING    HH AH1 NG G ER0 IH0 NG
HUNGERFORD    HH AH1 NG G ER0 F ER0 D
HUNGERFORDS    HH AH1 NG G ER0 F ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hunger    (v) hˈʌŋgər (h uh1 ng g @ r)
hungers    (v) hˈʌŋgəz (h uh1 ng g @ z)
hungered    (v) hˈʌŋgəd (h uh1 ng g @ d)
hungering    (v) hˈʌŋgərɪŋ (h uh1 ng g @ r i ng)
hunger-march    (n) hˈʌŋgə-maːtʃ (h uh1 ng g @ - m aa ch)
hunger-marcher    (n) hˈʌŋgə-mˌaːtʃər (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ r)
hunger-marches    (n) hˈʌŋgə-maːtʃɪz (h uh1 ng g @ - m aa ch i z)
hunger-marchers    (n) hˈʌŋgə-mˌaːtʃəz (h uh1 ng g @ - m aa2 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]
饥渴[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst, #25,289 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hunger(n) |der| ความหิว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death [Add to Longdo]
Hungerleider {m} | Hungerleider {pl}starveling | starvelings [Add to Longdo]
Hungerkur {f}starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn {m}; Almosen {pl}starvation wages; pittance [Add to Longdo]
Hungern {n}starvation [Add to Longdo]
Hungersnot {f} | Hungersnöte {pl}famine | famines [Add to Longdo]
Hungerstreik {m}hunger strike [Add to Longdo]
Hungertod {m}starvation [Add to Longdo]
hungern; verhungern | hungernd; verhungernd | gehungert; verhungert | hungert; verhungert | hungerte; verhungerteto starve | starving | starved | starves | starved [Add to Longdo]
hungern | hungernd | gehungert | hungertto famish | famishing | famished | famishes [Add to Longdo]
hungern | hungernd | hungert | hungerteto hunger | hungering | hungers | hungered [Add to Longdo]
hungernto go hungry [Add to Longdo]
hungern; hungrig seinto be hungry [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best relish. [Add to Longdo]
Hunger ist der beste Koch.Hunger is the best sauce. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P) [Add to Longdo]
ハンガーストライキ[, hanga-sutoraiki] (n) hunger strike [Add to Longdo]
ハンスト[, hansuto] (n,vs) (abbr) (See ハンガーストライキ) hunger strike; (P) [Add to Longdo]
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love [Add to Longdo]
餓えに苦しむ[うえにくるしむ, uenikurushimu] (exp,v5m) to be suffering from hunger [Add to Longdo]
飢え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P) [Add to Longdo]
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
飢餓感[きがかん, kigakan] (n) (feeling of) hunger [Add to Longdo]
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n,vs) hunger and thirst; starvation [Add to Longdo]
飢寒;饑寒[きかん, kikan] (n) hunger and cold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飢きん[ききん, kikin] Hungersnot, Knappheit, -Not [Add to Longdo]
飢渇[きかつ, kikatsu] Hunger_und_Durst [Add to Longdo]
飢餓[きが, kiga] Hunger, Hungersnot [Add to Longdo]
[が, ga] HUNGERN [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hunger
   n 1: a physiological need for food; the consequence of food
      deprivation [syn: {hunger}, {hungriness}]
   2: strong desire for something (not food or drink); "a thirst
     for knowledge"; "hunger for affection" [syn: {hunger},
     {hungriness}, {thirst}, {thirstiness}]
   v 1: feel the need to eat
   2: have a craving, appetite, or great desire for [syn: {crave},
     {hunger}, {thirst}, {starve}, {lust}]
   3: be hungry; go without food; "Let's eat--I'm starving!" [syn:
     {starve}, {hunger}, {famish}] [ant: {be full}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top