ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hired

HH AY1 ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hired-, *hired*, hir, hire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hired(adj) ซึ่งว่าจ้าง, Syn. employed
hired gun(sl) มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน), See also: ผู้ลอบฆ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hiredAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
hiredChris was hired to paint houses and was able to raise the money.
hiredHe hired the garment for the day.
hiredIf the plant is completed next year, a new production manager will have to be hired.
hiredI hired a boat by the hour.
hiredI'm making about four times as much myself as when I first hired Tony.
hiredI was hired by my uncle.
hiredMany men were hired at the factory.
hiredPrivate detectives were hired to look into the strange case.
hiredShe hired a private detective to inquire into the case.
hiredThe company president has hired a headhunter to find us a new sales manager.
hiredThe supermarket hired many part timers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเช่า(n) rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count Unit: คัน
เมียเช่า(n) rent wife, See also: hired wife, Syn. นางบำเรอ, คู่ขา, Example: ในยามที่ทหารจีไอเต็มบ้านเต็มเมือง หญิงสาวชาวไทยที่เรียกว่า “เมียเช่า” เดินกันเกลื่อนถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมียเช่า[mīa chao] (n, exp) EN: hired wife ; rent wife
ผู้รับจ้าง[phūrapjāng] (n) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber  FR: employé [m] ; salarié [m]
รถเช่า[rot chao] (n, exp) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car  FR: voiture de location [f]
สารถี[sārathī] (n) EN: hired driver ; coachman ; chauffeur  FR: chauffeur [m] ; charretier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIRED HH AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hired (v) hˈaɪəd (h ai1 @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] hired car; chartered car, #29,105 [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family, #31,146 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mietwagen {m}; Leihwagen {m}hired car [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ハイヤー[haiya-] (n) (1) hire; (2) hired automobile with driver; hired car; (P) [Add to Longdo]
フレッシャー[furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
就労[しゅうろう, shuurou] (n,vs) starting work; being employed; being hired; (P) [Add to Longdo]
辻待ち[つじまち, tsujimachi] (n,vs) vehicle waiting to be hired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hired
   adj 1: having services engaged for a fee; "hired hands"; "a
       hired gun"
   2: hired for the exclusive temporary use of a group of
     travelers; "a chartered plane"; "the chartered buses arrived
     on time" [syn: {chartered}, {hired}, {leased}] [ant:
     {unchartered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top