ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hackneyed

HH AE1 K N IY0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hackneyed-, *hackneyed*, hackney, hackneye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hackneyed(adj) ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite, stereotyped, flat, stale

English-Thai: Nontri Dictionary
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKNEYED HH AE1 K N IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hackneyed (j) hˈæknɪd (h a1 k n i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
言い古した言葉;言古した言葉[いいふるしたことば, iifurushitakotoba] (n) hackneyed saying [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
常套語[じょうとうご, joutougo] (n) hackneyed expression [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]
陳腐[ちんぷ, chinpu] (adj-na,n) stale; hackneyed; cliched; (P) [Add to Longdo]
聞き古した;聞き旧した[ききふるした, kikifurushita] (adj-f) trite; hackneyed [Add to Longdo]
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed [Add to Longdo]
紋切り型(P);紋切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hackneyed
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top