ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hack

HH AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hack-, *hack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hack(n) การฟัน, See also: การตัด, การสับ
hack(n) การอึกอัก
hack(n) เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack(vt) จัดการ
hack(vi) เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack(vt) ตัด, See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน, Syn. chop, cut
hack(vt) ตัดถนน
hack(vt) เตะหน้าแข้ง, See also: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้
hack(vt) แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล, See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
hack(vi) ไอ, See also: ไออย่างรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop, cut
hack hammerค้อนแต่งหิน
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์, ความโกรธ. อารมณ์ร้าย, หวี, vt. ใส่สร้อยคอให้, หวี, ตัดอย่างหยาบ, เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hackly(แฮค'ลี) adj. หยาบ, Syn. coarse
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า

English-Thai: Nontri Dictionary
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hack(vt) ตัด,ฟัน,สับ,ฟาด(แข้ง)
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ,ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
bullwhack(n) แส้
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacking coughไอแค็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackI'm concerned about my wife's hacking cough.
hackThere should be a law against hacking into the system/computer.
hackThis program is going to focus on computer hacking issues today.
hackWe hacked a path through the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัน(v) cut, See also: hack, slash, chop, sever, Example: เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน, Thai Definition: เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
ห้าง[hāng] (n) EN: hut ; cabin ; shed ; shack
อีโต้[ītō] (n) EN: chopping knife ; hacking knife  FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
จำโซ่[jamsō] (v) EN: fetter ; chain ; shackle  FR: enchaîner
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[kratøp] (n) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage  FR: petite hutte [f]
เลื่อยเหล็ก[leūay lek] (n) EN: hacksaw  FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACK HH AE1 K
HACKL HH AE1 K AH0 L
HACKE HH AE1 K
HACKS HH AE1 K S
HACKLE HH AE1 K AH0 L
HACKER HH AE1 K ER0
HACKED HH AE1 K T
HACKEL HH AE1 K AH0 L
HACKERT HH AE1 K ER0 T
HACKETT HH AE1 K IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hack (v) hˈæk (h a1 k)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)
Hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacking (v) hˈækɪŋ (h a1 k i ng)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)
hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hackneys (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hackbeil {n}cleaver [Add to Longdo]
Hackbraten {m} [cook.]meat loaf [Add to Longdo]
Hackbrett {n} | Hackbretter {pl}dulcimer | dulcimers [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}hoe | hoes [Add to Longdo]
Hacke {f} | Hacken {pl}mattock | mattocks [Add to Longdo]
Hacke {f}; Hieb {m}hack [Add to Longdo]
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
Hackfleisch {n}; Gehacktes; Faschiertes [Ös.]minced meat; mincemeat; mince [Br.]; ground meat [Am.] [Add to Longdo]
Hackmesser {n} | Hackmesser {pl}chopper; cleaver | choppers; cleavers [Add to Longdo]
Hacksilber {n}hack-silver [Add to Longdo]
Winkeladvokat {m}hack lawyer [Add to Longdo]
hacken | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hack | hacking | hacked | he/she hacks | I/he/she hacked | he/she has/had hacked [Add to Longdo]
hacken; umhacken (im Garten) | hackend; umhackend | gehackt; umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hoe (in the garden) | hoeing | hoed | he/she hoes | I/he/she hoed | he/she has/had hoed [Add to Longdo]
hacken; zerkleinern (beim Kochen) | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hash; to hash up | hashing | hashed | he/she hashes | I/he/she hashed | he/she has/had hashed [Add to Longdo]
hacken; fällento hew {hewed; hewed, hewn} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
へっぽこ[heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
アンチハッキング[anchihakkingu] (n) {comp} anti-hacking [Add to Longdo]
コンピュータマニア[konpyu-tamania] (n) {comp} hacker (wasei [Add to Longdo]
システムハッキング[shisutemuhakkingu] (n) systems hacking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hack
   n 1: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge},
      {hacker}]
   2: a politician who belongs to a small clique that controls a
     political party for private rather than public ends [syn:
     {machine politician}, {ward-heeler}, {political hack},
     {hack}]
   3: a mediocre and disdained writer [syn: {hack}, {hack writer},
     {literary hack}]
   4: a tool (as a hoe or pick or mattock) used for breaking up the
     surface of the soil
   5: a car driven by a person whose job is to take passengers
     where they want to go in exchange for money [syn: {cab},
     {hack}, {taxi}, {taxicab}]
   6: an old or over-worked horse [syn: {hack}, {jade}, {nag},
     {plug}]
   7: a horse kept for hire
   8: a saddle horse used for transportation rather than sport etc.
   v 1: cut with a hacking tool [syn: {chop}, {hack}]
   2: be able to manage or manage successfully; "I can't hack it
     anymore"; "she could not cut the long days in the office"
     [syn: {hack}, {cut}]
   3: cut away; "he hacked his way through the forest"
   4: kick on the arms
   5: kick on the shins
   6: fix a computer program piecemeal until it works; "I'm not
     very good at hacking but I'll give it my best" [syn: {hack},
     {hack on}]
   7: significantly cut up a manuscript [syn: {hack}, {cut up}]
   8: cough spasmodically; "The patient with emphysema is hacking
     all day" [syn: {hack}, {whoop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top