ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guttered

G AH1 T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guttered-, *guttered*, gutter, guttere
CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTERED G AH1 T ER0 D
GUTTER G AH1 T ER0
GUTTERS G AH1 T ER0 Z
GUTTERING G AH1 T ER0 IH0 NG
GUTTERMAN G AH1 T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guttered (v) gˈʌtəd (g uh1 t @ d)
gutter (v) gˈʌtər (g uh1 t @ r)
gutters (v) gˈʌtəz (g uh1 t @ z)
guttering (v) gˈʌtərɪŋ (g uh1 t @ r i ng)
guttersnipe (n) gˈʌtəsnaɪp (g uh1 t @ s n ai p)
guttersnipes (n) gˈʌtəsnaɪps (g uh1 t @ s n ai p s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutter(n) รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter(vi) ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully
guttersnipe(n) คนชั้นต่ำสุดของสังคม, See also: เด็กสลัม
gutter ditch(n) คู, Syn. ditch
in the gutter(idm) อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the gutter(idm) อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough, channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม

English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutterings of a Candleลักษณะคล้ายเทียนหยด [การแพทย์]
Gutterings of Candleรอยเทียนหยดข้างเทียนไข [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู(n) ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count Unit: คู, Thai Definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ(n) ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count Unit: แห่ง
คูเมือง(n) moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ท้องร่อง(n) gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count Unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ราง[rāng] (n) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout  FR: gouttière [f]
รางน้ำ[rāngnām] (n) EN: gutter  FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ท่อ[thø] (n) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose  FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, ] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month, #56,662 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussrinne {f}gutter [Add to Longdo]
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press [Add to Longdo]
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Nut {f}gutter [Add to Longdo]
Rinne {f}; Dachrinne {f}gutter [Add to Longdo]
Rinnstein {m}gutter [Add to Longdo]
Skandalpresse {f}gutter press [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}guttersnipe [Add to Longdo]
Felgennutpartie {f}rim gutter [Add to Longdo]
Ringnutsteg {m}gutter tip [Add to Longdo]
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
ガター;ガタ[gata-; gata] (n) (sometimes ガーター) gutter [Add to Longdo]
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
軒樋[のきどい, nokidoi] (n) rain gutter; roof gutter; eaves gutter [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]
綴じ代[とじしろ, tojishiro] (n) binding margin; gutter [Add to Longdo]
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade) [Add to Longdo]
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout [Add to Longdo]
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top