ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratefully

G R EY1 T F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratefully-, *gratefully*, grateful
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratefullyAny comments will be gratefully appreciated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วยกตเวที[dūay katawēthī] (adv) EN: gratefully
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATEFULLY G R EY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratefully (a) grˈɛɪtfəliː (g r ei1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratefully
   adv 1: with appreciation; in a grateful manner; "he accepted my
       offer appreciatively" [syn: {appreciatively},
       {gratefully}] [ant: {unappreciatively}, {ungratefully}]
   2: in a thankful manner; with thanks; "he accepted thankfully my
     apologies" [syn: {thankfully}, {gratefully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top