ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gnat

N AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnat-, *gnat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gnat(n) แมลงเล็กๆ, See also: ริ้น, ไร, ยุง, Syn. bug, fly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnat(แนท) vt.,vi. แมลงบินตัวเล็ก ๆ
gnatcatcher(แนท'แคชเชอะ) n. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร
gnathic(แนธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับขากรรไกร., Syn. gnathal
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. fill, saturate, imbue
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath

English-Thai: Nontri Dictionary
gnat(n) ตัวริ้น,ตัวเหลือบ,ตัวเห็บ
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gnathalgia; gnathodyniaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathionแนทิออน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathitisขากรรไกรอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathodynia; gnathalgiaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gnathologyวิทยาระบบบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomatic system; stomatognathic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gnat, Blackริ้นดำ [การแพทย์]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [TU Subject Heading]
Gnathostomaพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomaหนอนพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostoma Spinigerumพยาธิตัวจี๊ด, [การแพทย์]
Gnathostoma, Egg Hatching forการฟักไข่เพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด [การแพทย์]
Gnathostomiasisโรคตัวจี๊ด, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gnatha(n) ขากรรไกร, Syn. jaw

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This gnat would have had his last fungus about a hundred million years ago in the Lower Cretaceous.อยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ ร้อยล้านปีก่อนโน้น ในสมัยเริ่มแรกของ ยุคครีเคเซียน The Witch in the Wardrobe (2010)
Frogs here. Gnats here.ฝูงกบตรงนี้ แมลงตรงนี้ A Tale of Two Audreys (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gnatThe cow missed being hit by a gnat's whisker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae), Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ตัวจี๊ด(n) trichina, See also: Gnathostoma spinigerum, Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด, Example: ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่
ริ้น(n) gnat, Thai Definition: แมลงพวกตัวบึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงหวี่ ส่วนใหญ่อยู่ในสกุล Culicoides และ Leptoconops วงศ์ Ceratopogonidae เช่น ชนิด C. orientalis, L. spinosifrons

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[cheū] (n) EN: name ; appellation ; designation  FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
เชื้อสาย[cheūasāi] (n) EN: lineage  FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [f] ; détermination [f] ; fixation [f] ; stipulation [f]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
การลงนาม[kān longnām] (n) EN: signature ; signing  FR: signature [f]
การมอบหมาย[kān møpmāi] (n) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge  FR: délégation [f]
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GNAT N AE1 T
GNATS N AE1 T S
GNATCATCHER N AE1 T K AE2 CH ER0
GNATCATCHERS N AE1 T K AE2 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gnat (n) nˈæt (n a1 t)
gnats (n) nˈæts (n a1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mücke {f}; Stechmücke {f}; Schnake {f} | Mücken {pl}; Stechmücken {pl}; Schnaken {pl}gnat | gnats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
イタセンパラ;いたせんぱら[itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
ウイルスシグネチャ[uirusushigunecha] (n) {comp} virus signature [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
オブリクバタフライフィッシュ[oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus) [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
サイズバタフライフィッシュ[saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
指示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
電子署名[でんししょめい, denshishomei] electronic signature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gnat
   n 1: any of various small biting flies: midges; biting midges;
      black flies; sand flies
   2: (British usage) mosquito

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top