ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giver

G IH1 V ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giver-, *giver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giver(n) ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.

English-Thai: Nontri Dictionary
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giverIn our country we seldom open gifts in the presence of the giver.
giverShe is a cheerful giver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ให้(n) giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count Unit: คน, Thai Definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยงวุ้น[līeng wun] (v, exp) FR: tergiverser
ผู้ดูแล[phūdūlaē] (n) EN: carer ; caregiver (Am.)
ผู้ให้[phūhai] (n) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor  FR: donateur [m]
ทานบดี[thānnabodī] (n) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVER G IH1 V ER0
GIVERS G IH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giver (n) gˈɪvər (g i1 v @ r)
givers (n) gˈɪvəz (g i1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠与者[zèng yú zhě, ㄗㄥˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] giver, #434,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spender {m} | Spender {pl}giver | givers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour) [Add to Longdo]
介護者[かいごしゃ, kaigosha] (n) caregiver; carer [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati [Add to Longdo]
与え主[あたえぬし, ataenushi] (n) giver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giver
   n 1: someone who devotes himself completely; "there are no
      greater givers than those who give themselves"
   2: person who makes a gift of property [syn: {donor}, {giver},
     {presenter}, {bestower}, {conferrer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top