ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallant

G AE1 L AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallant-, *gallant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallant(adj) ที่กล้าหาญ
gallant(adj) สุภาพ
gallant(n) บุรุษที่กล้าหาญ, See also: ผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้กล้า, Syn. hero, heroine, knight, champion, Ant. dastard, coward
gallant(vt) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง), See also: ไปเป็นเพื่อน
gallantry(n) ความกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gallanty show(กะแลน'ที) n. ละครเงาที่เป็นละครใบ้

English-Thai: Nontri Dictionary
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- There goes a very gallant gentleman. - Oh, I know, sir, like you, sir.โอ้ฉันรู้ครับเช่นคุณเซอร์ How I Won the War (1967)
These were given to me by a very gallant gentleman.โดยเป็นสุภาพบุรุษที่กล้าหาญ มาก How I Won the War (1967)
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า The Road Warrior (1981)
That's very gallant of you.คุณคงห่วงใยเธอมากสินะ, ผู้บุกรุก. Committed (2008)
Burgess takes the rap, does a bit of time, Gallant walks.เบอร์เกสถูกตัดสินลงโทษติดคุกไม่นาน กาลลันท์ลอยนวลไปได้ Episode #1.3 (2010)
Gallant is a family man with a serious job, credit crunched, and mortgaged up the wazoo.ประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และจำนองทรัพย์สิน Episode #1.3 (2010)
Don't go all gallant on me now.ไม่ต้องมาทำดีกับฉัน The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Yeah, well, that's very gallant of you, but you can stop bracing.คุณกล้าหาญมากค่ะ แต่ไม่ต้องแล้วล่ะ Pandora (2012)
The gallant chevalier.อัศวินที่กล้าหาญ The Invisible Woman (2013)
You raised a gallant young man.ท่านเลี้ยงดูชายที่น่าชื่นชม High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gallantAll the soldiers were gallant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกหาญ(adj) brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai Definition: กล้าด้วยความคะนอง
เจ้าชู้(adj) gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai Definition: ใฝ่ในการชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าชู้[jaochū] (n) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood  FR: petit maître [m] ; galant [m]
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLANT G AE1 L AH0 N T
GALLANTLY G AE1 L AH0 N T L IY0
GALLANTRY G AE1 L AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallant (j) gˈælənt (g a1 l @ n t)
gallant (n) gˈəlˈænt (g @1 l a1 n t)
gallants (n) gˈəlˈænts (g @1 l a1 n t s)
gallantly (a) gˈæləntliː (g a1 l @ n t l ii)
gallantry (n) gˈæləntriː (g a1 l @ n t r ii)
gallantries (n) gˈæləntrɪz (g a1 l @ n t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矫矫[jiǎo jiǎo, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] gallant; brave; pre-eminent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
galant {adj} | galanter | am galantestengallant | more gallant | most gallant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure [Add to Longdo]
侠女;俠女(oK)[きょうじょ, kyoujo] (n) gallant woman [Add to Longdo]
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry [Add to Longdo]
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallant
   adj 1: unflinching in battle or action; "a gallant warrior";
       "put up a gallant resistance to the attackers"
   2: lively and spirited; "a dashing hero" [syn: {dashing},
     {gallant}]
   3: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]
   4: being attentive to women like an ideal knight [syn:
     {chivalrous}, {gallant}, {knightly}]
   n 1: a man who is much concerned with his dress and appearance
      [syn: {dandy}, {dude}, {fop}, {gallant}, {sheik}, {beau},
      {swell}, {fashion plate}, {clotheshorse}]
   2: a man who attends or escorts a woman [syn: {squire},
     {gallant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top