ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flattened

F L AE1 T AH0 N D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flattened-, *flattened*, flatten, flattene
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flattenedแบน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟบ(adj) flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai Definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé
จมูกบี้[jamūk bī] (n, exp) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTENED F L AE1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flattened (v) flˈætnd (f l a1 t n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flattened
      adj 1: having been flattened [syn: {planate}, {flattened}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top