ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatten

F L AE1 T AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatten-, *flatten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flatten(vi) กลายเป็นแผ่นแบน, See also: กลายเป็นแผ่นเรียบ, Syn. smooth, even
flatten(vt) ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ, Syn. level, compress, smooth
flatten(vt) ทำลายให้ราบ (อาคาร, ต้นไม้), See also: ล้ม, Syn. destroy, knock down
flatten(vt) ปราบ (คู่ต่อสู้), See also: คว่ำ, ล้ม, Syn. defeat, prostrate
flatten in(phrv) ดึงเข้ามา, Syn. harden in, round in
flatten out(phrv) ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatten(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ,vi. กลายเป็นแบน,กลายเป็นเรียบ., See also: flattener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flattenเรียบ [การแพทย์]
Flattenedแบน [การแพทย์]
Flatteningแบนตัวลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flattenThat new company could flatten the competition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ(v) go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
แฟบ(adj) flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai Definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป
บี้แบน(adj) very flat, See also: flatten, Example: น้องหยิบรถบังคับที่บี้แบนเสียจนไม่เหลือเค้าเดิมขึ้นมาดูอย่างเสียดาย, Thai Definition: ที่แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ
บี้แบน(v) flatten, Example: ขนมเบื้องบี้แบนหมดแล้ว เพราะเด็กน้อยนั่งชันเข่ากอดไว้ที่อก, Thai Definition: แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé
จมูกบี้[jamūk bī] (n, exp) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose
เกลี้ยง[klīeng] (adj) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten  FR: lisse ; uni ; plan
ปรับพื้น[prap pheūn] (v, exp) EN: level the ground ; smooth ; even ; flatten  FR: égaliser
ยุบ[yup] (v) EN: go down ; flatten ; reduce  FR: se contracter ; désenfler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTEN F L AE1 T AH0 N
FLATTENED F L AE1 T AH0 N D
FLATTENING F L AE1 T AH0 N IH0 NG
FLATTENING F L AE1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatten (v) flˈætn (f l a1 t n)
flattens (v) flˈætnz (f l a1 t n z)
flattened (v) flˈætnd (f l a1 t n d)
flattening (v) flˈætnɪŋ (f l a1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打倒[dǎ dǎo, ㄉㄚˇ ㄉㄠˇ, ] flatten, #10,722 [Add to Longdo]
弄平[nòng píng, ㄋㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ, ] flatten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺったん[pettan] (adv-to) flattening [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s,vt) to squash; to crush; to flatten [Add to Longdo]
状態変化[じょうたいへんか, joutaihenka] (n) (1) {physics} phase change; (2) {comp} state change; (3) (col) transformation of characters - includes flattening, petrification, chocolization, etc. [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
身を寄せる[みをよせる, miwoyoseru] (exp,v1) (1) to live under another's roof; to become a dependent on; (2) to flatten oneself (against); to lean in close to [Add to Longdo]
突崩す;突き崩す[つきくずす, tsukikuzusu] (v5s,vt) to crush; to break through; to flatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatten
   v 1: make flat or flatter; "flatten a road"; "flatten your
      stomach with these exercises"
   2: become flat or flatter; "The landscape flattened" [syn:
     {flatten}, {flatten out}]
   3: lower the pitch of (musical notes) [syn: {flatten}, {drop}]
     [ant: {sharpen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top