ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatt

F L AE1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatt-, *flatt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flatten(vi) กลายเป็นแผ่นแบน, See also: กลายเป็นแผ่นเรียบ, Syn. smooth, even
flatten(vt) ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ, Syn. level, compress, smooth
flatten(vt) ทำลายให้ราบ (อาคาร, ต้นไม้), See also: ล้ม, Syn. destroy, knock down
flatten(vt) ปราบ (คู่ต่อสู้), See also: คว่ำ, ล้ม, Syn. defeat, prostrate
flatter(vt) ยกยอ, See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น, Syn. praise, fawn, wheedle, Ant. condemn, denounce
flatter(vt) ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง, Syn. enhance, set off
flatter(n) เครื่องมือที่ทำให้เหล็กแบนของช่างตีเหล็ก
flattery(n) การประจบสอพลอ, See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง, Syn. adulation, overpraise, laudation
flatten in(phrv) ดึงเข้ามา, Syn. harden in, round in
flatten out(phrv) ทำให้แบน, See also: ทำให้เรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatten(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ,vi. กลายเป็นแบน,กลายเป็นเรียบ., See also: flattener n.
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
flattishadj. ค่อนข้างแบน
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ

English-Thai: Nontri Dictionary
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flattening testการทดสอบกดแบน [ท่อ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flattenเรียบ [การแพทย์]
Flattenedแบน [การแพทย์]
Flatteningแบนตัวลง [การแพทย์]
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flattFlatterers look like friends, as wolves like dogs.
flattHe flattered himself that he was the best actor.
flattHe flatters himself he will win.
flattHe flatters himself that he is second to none in finance.
flattHe flatters himself that he is something of a poet.
flattHe flatters himself that he is the best speaker of English.
flattHe is easily flattered.
flattHe took her remarks as flattery.
flattI flatter myself that I'm the best golfer in the club.
flattIf you flatter him, he'll do anything.
flattI'm really flattered to hear that.
flattIn a word, he is a flatterer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบ(v) go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ช่างประจบ(v) flatter, See also: cuury favour with, fawn over, adulate, toady, Syn. ประจบประแจง, ประจบสอพลอ, Example: เธอมองดูลูกด้วยสายตาที่ทั้งขำและอยากทำโทษ แต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อนทุกที
ประจ๋อประแจ๋(v) flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
ยอ(v) praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai Definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ป้อยอ(v) flatter, See also: fawn upon, lavish praise on, Syn. เยินยอ, Example: เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใครๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล, Thai Definition: ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี
ปะเหลาะ(v) flatter, See also: fawn on, wheedle, cajole, fool, trick, Syn. ประจบ, ฉอเลาะ, Example: หนูมาปะเหลาะฉันเพราะอยากขนมใช่ไหม, Thai Definition: หลอกด้วยการหว่านล้อมหรือพูดหวาน
แฟบ(adj) flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai Definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป
เลียแข้งเลียขา(v) flatter, See also: adulate, fawn on, Syn. ประจบประแจง, สอพลอ, Example: เขาเลียแข้งเลียขาเจ้านายจนได้ขึ้นเงินเดือนก่อนใคร, Thai Definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ, Notes: (ปาก)
อี๋อ๋อ(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé
หัวประจบ[hūaprajop] (n) EN: toady  FR: flatteur [m] ; courtisan [m]
จมูกบี้[jamūk bī] (n, exp) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose
คุยโม้[khui mō] (v, exp) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow  FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
เกลี้ยง[klīeng] (adj) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten  FR: lisse ; uni ; plan
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
ออดอ้อนออเซาะ[øt-øn øsǿ] (v, exp) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATT F L AE1 T
FLATTER F L AE1 T ER0
FLATTEN F L AE1 T AH0 N
FLATTERY F L AE1 T ER0 IY0
FLATTISH F L AE1 T IH0 SH
FLATTENED F L AE1 T AH0 N D
FLATTERED F L AE1 T ER0 D
FLATTENING F L AE1 T AH0 N IH0 NG
FLATTENING F L AE1 T N IH0 NG
FLATTERING F L AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatten (v) flˈætn (f l a1 t n)
flatter (v) flˈætər (f l a1 t @ r)
flattop (n) flˈæt-tɒp (f l a1 t - t o p)
flattens (v) flˈætnz (f l a1 t n z)
flatters (v) flˈætəz (f l a1 t @ z)
flattery (n) flˈætəriː (f l a1 t @ r ii)
flattest (j) flˈætɪst (f l a1 t i s t)
flattops (n) flˈæt-tɒps (f l a1 t - t o p s)
flattened (v) flˈætnd (f l a1 t n d)
flattered (v) flˈætəd (f l a1 t @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ē, ㄜ, ] flatter, #499 [Add to Longdo]
打倒[dǎ dǎo, ㄉㄚˇ ㄉㄠˇ, ] flatten, #10,722 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] flatter; charm, #12,300 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] flatter, #21,841 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] flatter; cajole, #33,105 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, / ] flatter; to please, #58,159 [Add to Longdo]
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking, #66,501 [Add to Longdo]
谀辞[yú cí, ㄩˊ ㄘˊ, / ] flattering words, #374,476 [Add to Longdo]
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, / ] flatterer; toady, #396,850 [Add to Longdo]
谄媚者[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] flatterer, #402,775 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flatterhaftigkeit {f}; Unbeständigkeit {f}; Lebhaftigkeit {f}volatility [Add to Longdo]
Flatterhaftigkeit {f}; Sprunghaftigkeit {f}flightiness [Add to Longdo]
Flattern {n}; Überlastung {f}thrashing [Add to Longdo]
Flattersatz {m}ragged type [Add to Longdo]
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty [Add to Longdo]
flatternto flacker [Add to Longdo]
flattern | flatternd | geflattert | flattert | flatterteto flutter | fluttering | fluttered | flutters | fluttered [Add to Longdo]
flatternto jitter [Add to Longdo]
flattern | flatternd | flattert | flatterteto shimmy | shimming; shimmying | shimmies | shimmied [Add to Longdo]
flattern; wehento wave [Add to Longdo]
flattern; huschen | flatternd; huschend | geflattert; gehuschtto flit | flitting | flitted [Add to Longdo]
flatterteflaffered [Add to Longdo]
flatterndflittering [Add to Longdo]
flattertflitters [Add to Longdo]
flatterteflittered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
おべっか[obekka] (n) flattery [Add to Longdo]
おべんちゃら[obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ぺったん[pettan] (adv-to) flattening [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top