ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatly

F L AE1 T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatly-, *flatly*, flat
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatlyHe flatly refused her requests for help.
flatlyHe flatly refused to let me in.
flatlyHe flatly turned down our request.
flatlyHe rejected my offer flatly.
flatlyHe rejected our demand flatly.
flatlyHis secretary flatly denied leaking any confidential information.
flatlyI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.
flatlyShe flatly refused to let him in.
flatlyShe flatly severed it.
flatlyTo my surprise, her reply was flatly negative.
flatlyWhy don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.
flatlyYou should have refused his request flatly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATLY F L AE1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatly (a) flˈætliː (f l a1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
峻拒[しゅんきょ, shunkyo] (n,vs) refusing flatly; rejecting sternly [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flatly
      adv 1: in an unqualified manner; "he flatly denied the charges"
             [syn: {flatly}, {categorically}, {unconditionally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top