ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extension

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extension-, *extension*
English-Thai: Longdo Dictionary
extension cord(n) สายพ่วงไฟ, สายต่อปลั๊ก, See also: extension lead, Syn. power extender

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extension(n) การยืดออก, See also: การยืดขยาย, การแผ่ออก, การทำให้กว้าง, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, expasion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type

English-Thai: Nontri Dictionary
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extensionการเหยียด, การยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extensionการขยายความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extension fieldฟีลด์ภาคขยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extension mapการส่งภาคขยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extension numberเลขหมายต่อภายใน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extension of timeการขยายเวลาออกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extension partial denture; distal extension partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extensionส่วนขยายของแฟ้ม, สกุลแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Extensionแอ่นไปทางด้านหลัง,ท่าเหยียดแขนตรง,การออกกำลังแกว่งแขนไปข้างหลัง,การเหยียด,เหยียด,กระดกขึ้น,แอ่น,เงยศีรษะ,การเงยของศีรษะเด็ก,การแอ่นหลัง,โค้งไปทางด้านหลังเวลาแอ่นตัว,เหยียดข้อมือ,ตำแหน่งเงย,ท่าผิดปกติ,ท่าแหงน [การแพทย์]
Extension Aidสปริงช่วยในการเหยียดเข่า [การแพทย์]
Extension Assistกลไกในการช่วยเหยียดขาท่อนล่าง [การแพทย์]
Extension in Abductionการเหยียดข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนออกนอก [การแพทย์]
Extension Loadแรงกดไปทางข้างหลัง [การแพทย์]
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Extension serviceการส่งเสริมการขยายกิจรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Extension, Backแอ่นหลัง [การแพทย์]
Extension, Directการแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียง,กระจายโดยตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extensionExtension 45 please.
extensionGrace goes to phone extension upstairs.
extensionIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
extensionI'll speak to anyone at extension 214.
extensionI'm not sure of the name, but the extension is 211.
extensionJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.
extensionMay we therefore ask you for a two months' extension of credit?
extensionOperator. Which extension would you like.
extensionThe extension of the summer vacation delighted the children.
extensionThey built an extension to the office.
extensionWhen my home had an extension built I only had this room fitted with soundproofing and an internal lock.
extensionWith Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขยับขยาย(n) expansion, See also: extension, widening, enlargement, Syn. การขยาย, Example: การขยับขยายมาสู่บ้านใหม่ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [f] ; ajout [m]
การต่อเวลา[kān tø wēlā] (n, exp) EN: extension
การยืดเวลา[kān yeūt wēlā] (n, exp) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension
การเหยียด[kān yīet] (n) EN: extension
การเหยียดเข่า[kān yīet khao] (n, exp) EN: knee extension
ปลั๊กจ่ายไฟ[plak jāi fai] (n, exp) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug  FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[plakphūang] (n, exp) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug  FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กสามตา[plak sāmtā] (n, exp) EN: multiple socket extension cord  FR: prise multiple [f]
ต่อ ...[tø ...] (n) EN: extension ... (+ nb)  FR: extension (téléphonique) ... (+ n°)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTENSION IH0 K S T EH1 N SH AH0 N
EXTENSIONS IH0 K S T EH1 N SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extension (n) ˈɪkstˈɛnʃən (i1 k s t e1 n sh @ n)
extensions (n) ˈɪkstˈɛnʃənz (i1 k s t e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伸展[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, ] extension, #17,027 [Add to Longdo]
外延[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, ] extension (semantics), #23,483 [Add to Longdo]
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set [Add to Longdo]
Dehnungselastizität {f}extension compensating [Add to Longdo]
Erweiterung {f}; Ausdehnung {f} | Erweiterungen {pl}extension | extensions [Add to Longdo]
Erweiterungsstück {n}extension piece [Add to Longdo]
Extension {f}; Begriffsumfang {m}extension [Add to Longdo]
Fristverlängerung {f}extension of time limit [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}extension of credit [Add to Longdo]
Streckverband {m}extension bandage [Add to Longdo]
Verlängerung {f} | biegsame Verlängerung {f} | Verlängerung einer Frist | Verlängerung um zwei Monateextension | flexible extension | extension of a time limit | extension by two months [Add to Longdo]
Verlängerungskabel {n}extension cable [Add to Longdo]
Verlängerungsschnur {f}extension cord [Am.] [Add to Longdo]
Verlängerungsschnur {f}extension lead [Add to Longdo]
Verlängerungsschnur {f}extension flex [Add to Longdo]
Zusatzregister {n}extension register [Add to Longdo]
Extension {f}; Ausdehnung {f} [med.]extension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
エクステ[ekusute] (n) (abbr) (sl) (See エクステンション) (hair) extensions [Add to Longdo]
エクステンション[ekusutenshon] (n) extension; (P) [Add to Longdo]
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character [Add to Longdo]
ストリーミングSIMD拡張命令[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE [Add to Longdo]
ファイル拡張子[ファイルかくちょうし, fairu kakuchoushi] (n) {comp} file extension [Add to Longdo]
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] (n) {comp} filename extension [Add to Longdo]
マルチメディアエクステンション[maruchimedeiaekusutenshon] (n) {comp} multimedia extension; MMX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character [Add to Longdo]
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張記号[かくちょうきごう, kakuchoukigou] extension sign [Add to Longdo]
拡張子[かくちょうし, kakuchoushi] (filename) extension [Add to Longdo]
拡張部分[かくちょうぶぶん, kakuchoububun] extension [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extension
   n 1: a mutually agreed delay in the date set for the completion
      of a job or payment of a debt; "they applied for an
      extension of the loan"
   2: act of expanding in scope; making more widely available;
     "extension of the program to all in need"
   3: the spreading of something (a belief or practice) into new
     regions [syn: {propagation}, {extension}]
   4: an educational opportunity provided by colleges and
     universities to people who are not enrolled as regular
     students [syn: {extension}, {extension service}, {university
     extension}]
   5: act of stretching or straightening out a flexed limb [ant:
     {flexion}, {flexure}]
   6: a string of characters beginning with a period and followed
     by one or more letters; the optional second part of a PC
     computer filename; "most applications provide extensions for
     the files they create"; "most BASIC files use the filename
     extension .BAS" [syn: {extension}, {filename extension},
     {file name extension}]
   7: the most direct or specific meaning of a word or expression;
     the class of objects that an expression refers to; "the
     extension of `satellite of Mars' is the set containing only
     Demos and Phobos" [syn: {reference}, {denotation},
     {extension}]
   8: the ability to raise the working leg high in the air; "the
     dancer was praised for her uncanny extension"; "good
     extension comes from a combination of training and native
     ability"
   9: amount or degree or range to which something extends; "the
     wire has an extension of 50 feet" [syn: {extension},
     {lengthiness}, {prolongation}]
   10: an additional telephone set that is connected to the same
     telephone line [syn: {extension}, {telephone extension},
     {extension phone}]
   11: an addition to the length of something [syn: {elongation},
     {extension}]
   12: an addition that extends a main building [syn: {annex},
     {annexe}, {extension}, {wing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top