ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endo

EH1 N D OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endo-, *endo*
Possible hiragana form: えんど
English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endow(vt) บริจาค, See also: มอบเงินทุนให้, Syn. give, provide, supply
endorse(vt) เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse(vt) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
endogamy(n) การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน, See also: การแต่งงานในหมู่ญาติมิตร
endorsee(n) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
endocrine(adj) เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
endoplasm(n) ส่วนที่เป็นชั้นของเหลวของไซโตปลาสซึมที่อยู่ภายในเซลล์
endoscope(n) เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด
endosperm(n) เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ต้นอ่อนในเมล็ดพืช เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช
endowment(n) การบริจาค, Syn. donation, grant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
endow(เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน, See also: endower n. ดูendow, Syn. provide
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
christendom(คริส'เซินดัม) n. ชาวคริส
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด
tendon(n) เอ็น
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endocardiac; endocardial๑. -ภายในหัวใจ๒. -เยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocardial; endocardiac๑. -ภายในหัวใจ๒. -เยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarditis, bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocardiumเยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocarpผนังผลชั้นใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
endocellular-ภายในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocervical-ภายในคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocervicitis; endometritisเยื่อบุมดลูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endocolitisเยื่อบุลำไส้ใหญ่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endoภายใน [การแพทย์]
Endo-Ectothrixมีเชื้อราทั้งในและนอกเส้นผม [การแพทย์]
Endocardial Changesการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุหัวใจ [การแพทย์]
Endocardial Cushionเอนโดคาร์เดียลคุชชั่น,เอนโดคาร์เดียลคูชั่น [การแพทย์]
Endocardial Cushion Defectsเอนโดคาร์เดียลคูชันดีเฟคท์ [การแพทย์]
Endocardial Fibroelastosisเอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส,โรค,เอ็นโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส,เอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซีส,เอนโดคาร์เดียลไฟโบรอีลาสโตซิส [การแพทย์]
Endocardial Heart Tubesท่อหัวใจ,การสร้างท่อหัวใจ [การแพทย์]
Endocardial Pockets, Zahn'sกระเปาะเยื่อบุหัวใจของซาฮ์น [การแพทย์]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocarditisหัวใจอักเสบ,เยื่อบุหัวใจอักเสบ,ลิ้นหัวใจอักเสบ,การอักเสบของหัวใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorphins(n) chemicals in brain that reduce pain and produce a sense of well being
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endoDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
endoEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
endoEndorse this check.
endoHe endowed the college with a large sum of money.
endoHe is endowed with a sense of humor.
endoHe is endowed with many talents.
endoHe is endowed with unusual ability in mathematics.
endoHe was endowed with great talents.
endoHis daughter was endowed with beauty and grace.
endoI will endorse it.
endoNature endowed her with both a sound mind and a sound body.
endoNature endowed her with wit and beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ให้โทษ[hai thōt] (v, exp) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging  FR: nuire ; endommager
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
การสลักหลัง[kān salaklang] (n) EN: endorsement
การสลักหลังลอย[kān salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[kān salaklang tūa laēk ngoen] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นชื่อสลักหลัง[kān sen cheū salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นลอย[kān sen løi] (n, exp) EN: blank endorsement  FR: signature en blanc [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDO EH1 N D OW0
ENDOW EH0 N D AW1
ENDOWS EH0 N D AW1 Z
ENDOWED EH0 N D AW1 D
ENDORSE EH0 N D AO1 R S
ENDORSES EH0 N D AO1 R S IH0 Z
ENDORSER IH0 N D AO1 R S ER0
ENDORSED EH0 N D AO1 R S T
ENDOWING EH0 N D AW1 IH0 NG
ENDORSERS IH0 N D AO1 R S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endow (v) ˈɪndˈau (i1 n d au1)
endows (v) ˈɪndˈauz (i1 n d au1 z)
endorse (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
endowed (v) ˈɪndˈaud (i1 n d au1 d)
endorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
endorses (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)
endowing (v) ˈɪndˈauɪŋ (i1 n d au1 i ng)
endorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)
endowment (n) ˈɪndˈaumənt (i1 n d au1 m @ n t)
endowments (n) ˈɪndˈaumənts (i1 n d au1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
内质网[nèi zhì wǎng, ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ, / ] endoplasmic reticulum (ER), #48,305 [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone), #108,441 [Add to Longdo]
内胚层[nèi pēi céng, ㄋㄟˋ ㄆㄟ ㄘㄥˊ, / ] endoderm (cell lineage in embryology), #166,395 [Add to Longdo]
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, / ] endogenous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縁遠い[えんどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endoberfläche {f}finish plating [Add to Longdo]
Endomorphismus {m} [math.]endomorphism [Add to Longdo]
Endoskop {n}borescope [Add to Longdo]
endogen; von innen kommend; innen entstehend; im Körper entstehendendogenous [Add to Longdo]
endogen {adv}endogenously [Add to Longdo]
endotoxisch {adj}endotoxic [Add to Longdo]
Endokarditis {f}; Entzündung der Herzinnenhaut [med.]endocarditis [Add to Longdo]
Endokrinologie {f}; Lehre von inneren Drüsen [med.]endocrinology [Add to Longdo]
Endometriose {f}; gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut [med.]endometriosis [Add to Longdo]
Endoskopie {f} [med.]endoscopy [Add to Longdo]
Endothel {n}; Endothelium {n} [med.]endothelium [Add to Longdo]
endokrin [med.]; nach innen absonderndendocrine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アテンド[atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone [Add to Longdo]
アベンド[abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
アペンド[apendo] (n) {comp} append [Add to Longdo]
アメンド[amendo] (vs) to amend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end [Add to Longdo]
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉛毒[えんどく, endoku] Bleivergiftung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top