ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employee

EH0 M P L OY1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employee-, *employee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
employee provident fundกสจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employeeAbility is the only factor considered in promoting employees.
employeeAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employeeAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employeeAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employeeAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
employeeAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employeeA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employeeBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employeeDiscard the old employee.
employeeDo you have any employees who speak Japanese?
employeeEmployees are required to wear uniforms.
employeeEmployees threatened a strike to protect worker benefits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจ้าง(n) employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงชิงแรงงาน[chūangching raēng-ngān] (v, exp) EN: poach employees
การช่วงชิงแรงงาน[kān chūangching raēng-ngān] (n, exp) EN: poaching employees
การสรรหาบุคลากร[kān sanhā bukkhalākøn] (n, exp) EN: employee recruitment  FR: recrutement de personnel [m]
ข้าราชการ[khārātchakān] (n) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant  FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[khārātchakān wisāman] (n, exp) EN: temporary government employee  FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนใช้[khonchai] (n) EN: servant ; maid ; housemaid  FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
ไล่พนักงานออก[lai phanak ngān øk] (v, exp) EN: dismiss an employee ; fire an employee  FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ลูกจ้างประจำ[lūkjāng prajam] (n, exp) EN: permanent employee

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYEE EH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEE IH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEES EH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES IH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEE'S EH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEE'S IH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES' EH0 M P L OY1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employee (n) ˌɛmplɔɪˈiː (e2 m p l oi ii1)
employees (n) ˌɛmplɔɪˈiːz (e2 m p l oi ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee, #12,664 [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention [Add to Longdo]
Lohnnebenkosten {pl}employee on-costs [Add to Longdo]
Mitarbeiterbefragung {f}employee survey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]
パートタイム[pa-totaimu] (n) (See アルバイト・1) part time (esp. female part time employees); (P) [Add to Longdo]
パートタイム従業員[パートタイムじゅうぎょういん, pa-totaimu juugyouin] (n) part time employee [Add to Longdo]
フルタイム従業員[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee [Add to Longdo]
フレッシャー[furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  employee
      n 1: a worker who is hired to perform a job [ant: {employer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top