ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emotional

IH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotional-, *emotional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotional(adj) เกี่ยวกับอารมณ์
emotional(adj) ถืออารมณ์เป็นใหญ่, See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน, Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionally(adv) โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionalist(n) คนเจ้าอารมณ์, See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling

English-Thai: Nontri Dictionary
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional dependencyภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional deprivationภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotional Abuseการทารุณทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Climateบรรยากาศของอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional conditioningภาวะทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional Decompensationอารมณ์ปรวนแปร [การแพทย์]
Emotional Deprivationการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Deprivation Syndromeจิตไม่ปกติ,กลุ่มอาการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Developmentพัฒนาการทางอารมณ์,พัฒนาการด้านอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disordersอารมณ์ผิดปกติ,ความผิดปกติทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disorders, Minorความแปรปรวนทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emotionalCats show emotional habits parallel to those of their owners.
emotionalHuman beings are emotional creatures, so to speak.
emotionalI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
emotionalI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
emotionalI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
emotionalIt is not good for a scientist to get emotional.
emotionalThey are more emotional than we.
emotionalThey experienced emotional pain and despair.
emotionalThis job makes tremendous claims on our emotional strength.
emotionalYou are backing yourself into a bad emotional corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีคิว(n) Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว(n) EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์, Example: คนที่มีอีคิวสูงใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป, Thai Definition: ความสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกทางอารมณ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์, Notes: (อังกฤษ)
อีคิว(n) EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, Notes: (อังกฤษ)
คนเจ้าอารมณ์(n) emotional person, Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด, Ant. คนใจเย็น, Example: หญิงวัยกลางคนที่ยังไม่แต่งงานมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[ārom kheun] (v, exp) EN: become emotional ; get worked up about sth
ด้านอารมณ์[dān ārom] (adj) EN: emotional
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
คนขี้โมโห[khon khīmōhō] (n, exp) EN: emotional person
คนขี้หงุดหงิด[khon khī ngut-ngit] (n, exp) EN: emotional person
ความฉลาดทางอารมณ์[khwām chalāt thāng ārom] (n, exp) EN: emotional quotient ; EQ  FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[khwām deungdūtjai dān ārom] (n, exp) EN: emotional appeal
สงบจิตสงบใจ[sa-ngop jit sa-ngop jai] (v, exp) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness  FR: être serein

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTIONAL IH0 M OW1 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONAL IY1 M OW2 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONALLY IH0 M OW1 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALLY IY1 M OW2 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALISM IY0 M OW1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
EMOTIONALISM IY1 M OW0 SH N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotional (j) ˈɪmˈouʃənl (i1 m ou1 sh @ n l)
emotionally (a) ˈɪmˈouʃənəliː (i1 m ou1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] emotional; sentimental, #23,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affekthandlung {f}emotional act [Add to Longdo]
Emotionalität {f}emotionality [Add to Longdo]
Gefühlsmensch {m} | Gefühlsmenschen {pl}emotional person | emotional people [Add to Longdo]
emotional; seelisch {adj}emotional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
エモーショナリスム[emo-shonarisumu] (n) emotionalism [Add to Longdo]
エモーショナル[emo-shonaru] (adj-no) emotional [Add to Longdo]
ペットロス[pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei [Add to Longdo]
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached [Add to Longdo]
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation [Add to Longdo]
感情家[かんじょうか, kanjouka] (n) emotional person [Add to Longdo]
感情障害[かんじょうしょうがい, kanjoushougai] (n) emotional disorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emotional
   adj 1: determined or actuated by emotion rather than reason; "it
       was an emotional judgment" [ant: {cerebral},
       {intellectual}]
   2: of more than usual emotion; "his behavior was highly
     emotional" [ant: {unemotional}]
   3: of or pertaining to emotion; "emotional health"; "an
     emotional crisis"
   4: (of persons) excessively affected by emotion; "he would
     become emotional over nothing at all"; "she was worked up
     about all the noise" [syn: {aroused}, {emotional}, {excited},
     {worked up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top