ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everywhere

EH1 V R IY0 W EH2 R   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everywhere-, *everywhere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everywhere[ADV] ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, Syn. everyplace, wherever

English-Thai: Nontri Dictionary
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And look, cobwebs everywhere!และมองใยแมงมุมทุกที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't you realize there are spies everywhere!ผมไม่เคยนึกถึง ทุกที่มีสายลับ The Great Dictator (1940)
It gets everywhere. No wonder I never get anything done.คงไม่ต้องสงสัยใด ๆ ที่ฉันไม่เคย ได้รับอะไรทำ Help! (1965)
Everywhere, it's what you makeทุกที่มันคือสิ่งที่คุณทำ Yellow Submarine (1968)
Just hats and grownups everywhereมีแต่หมวกกับผู้ใหญ่เต็มไปหมด The Little Prince (1974)
Our man tried to find his friend, looking everywhereผู้ชายของเราที่ผ่านการทดสอบว่าดีแล้วที่จะค้นหาเพื่อนของเขา . ,\ Nlooking ทุกๆสถานที่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
Everywhere.ทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
Which means that magic is everywhere,คือเวทมนตร์มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง, Suspiria (1977)
As it is, he follows me everywhere. It's like he knows I'm gonna leave.เขาตามติดฉันแจหยั่งกับรู้ว่าฉันกำลังจะไป Phantasm (1979)
I've looked everywhere.ฉันดูทุกทีแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everywhereAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
everywhereAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
everywhereA word once out flies everywhere.
everywhereDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
everywhereEverywhere he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.
everywhereEverywhere in town is getting dark.
everywhereEverywhere looks beautiful in the spring.
everywhereEverywhere seems to be crowded.
everywhereEverywhere we went, we enjoyed ourselves a lot.
everywhereEverywhere you go will find the same scenery.
everywhereHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
everywhereHer neighbors were such as you meet everywhere in this country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วทุกทิศ[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, Example: บริษัทถูกกรุมฟ้องทั่วทุกทิศทั้งจากเจ้าหนี้และลูกบ้านที่ต้องการเงินดาวน์คืนเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนด
ทุกทิศทาง[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ, Example: ท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
สารทิศ[ADV] everywhere, See also: all directions, all sides, Syn. ทุกที่, Example: ในงานศพของเขาผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศ, Thai definition: ทั่วทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง
ทิศานุทิศ[N] everywhere, See also: all directions, near and far, Count unit: ทิศ, Thai definition: ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งปวง, Notes: (สันสกฤต)
ทั่วทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง
ทั่วทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, Example: ต้นทุเรียนหมอนทองที่กำลังให้ผล ล้มพินาศไปทั่วทุกแห่ง
ทั่วทุกสารทิศ[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกหัวระแหง, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: ผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาให้เกียรติเคารพศพนักอนุรักษ์ผู้น่ายกย่องนี้
แจ[ADV] closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly   FR: partout ; en tout
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: everywhere ; all over   FR: partout
ทั่วทุกแห่ง[adv.] (thūa thuk-haeng) EN: everywhere ; every place ; all-around   FR: partout
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thuk hon thuk haeng) EN: everywhere   FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
ทุกที่[adv.] (thukthī) EN: everywhere   FR: partout
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 W EH2 R
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 HH W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everywhere    (a) ˈɛvrɪwɛəʴr (e1 v r i w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; in all respects, #6,258 [Add to Longdo]
遍地[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, ] everywhere; all over, #15,389 [Add to Longdo]
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere, #29,630 [Add to Longdo]
满世界[mǎn shì jiè, ㄇㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / 滿] everywhere; across the world, #37,135 [Add to Longdo]
四下[sì xià, ㄙˋ ㄒㄧㄚˋ, ] everywhere [Add to Longdo]
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere [Add to Longdo]
着处[zhuó chù, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überall; allenthalben | überall erhältlicheverywhere | obtainable everywhere [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P) [Add to Longdo]
何処にも彼処にも[どこにもかしこにも, dokonimokashikonimo] (adv) (uk) (See 何処も彼処も) all over; everywhere [Add to Longdo]
何処も[どこも, dokomo] (conj) (uk) everywhere; wherever [Add to Longdo]
隈なく(P);隈無く[くまなく, kumanaku] (adv) all over; everywhere; in every nook and cranny; (P) [Add to Longdo]
四顧[しこ, shiko] (n,vs) look everywhere [Add to Longdo]
至る所(P);至る処[いたるところ, itarutokoro] (adv,n-t) (uk) everywhere; all over; throughout; (P) [Add to Longdo]
十方[じっぽう, jippou] (n) (1) the ten directions (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, up & down); (2) all directions; everywhere [Add to Longdo]
所々方々;所所方方;処々方々;処処方方[しょしょほうぼう, shoshohoubou] (n) everywhere [Add to Longdo]
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everywhere
   adv 1: to or in any or all places; "You find fast food stores
       everywhere"; "people everywhere are becoming aware of the
       problem"; "he carried a gun everywhere he went"; "looked
       all over for a suitable gift"; (`everyplace' is used
       informally for `everywhere') [syn: {everywhere},
       {everyplace}, {all over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top