ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everybody

EH1 V R IY0 B AA2 D IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everybody-, *everybody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everybody[PRON] ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everyone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everybodypron. ทุกคน

English-Thai: Nontri Dictionary
everybody(n) ทุกคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody!ทุกคน! Happy Feet Two (2011)
It will kill everybody...มันจะฆ่าทุกคน... . The Great Dictator (1940)
Well, you can't please everybody.ก็ ที่คุณไม่สามารถโปรดทุกคน Pinocchio (1940)
Oh, everybody has to sleep.โอ้ทุกคนมีที่จะนอนหลับ Pinocchio (1940)
Your face, she will be on everybody's tongue.ใบหน้าของเธอจะอยู่บนลิ้น ของทุกคน Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
Where is everybody?ทุกคนอยู่ที่ไหน Pinocchio (1940)
- Here we are. Frith, everybody well? - Yes, thank you, sir.- เรามาแล้ว ฟริธ ทุกคนสบายดีมั้ย Rebecca (1940)
Come on, everybody, down to the bay.เร็วเข้า ทุกคนลงไปที่อ่าว! Rebecca (1940)
Ship ashore. Come on! Come on, everybody.เร็วเข้าทุกคน! Rebecca (1940)
Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock.ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉันจะเป็นด้านนอกประตู เพียงเคาะ 12 Angry Men (1957)
Everybody sounded so positive.ทุกคนฟังที่ดีเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everybodyA friend to everybody is a friend to leisure.
everybodyA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
everybodyAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
everybodyAlmost everybody appreciates good food.
everybodyAlmost everybody was invited.
everybodyAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
everybodyAnybody and everybody wants to go abroad.
everybodyArt is loved by everybody.
everybodyAs he is honest, he is loved by everybody.
everybodyAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
everybodyAt first everybody was convinced of his innocence.
everybodyAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วหน้า[PRON] everyone, See also: everybody, Syn. ทั่วทุกคน, Example: พนักงานของบริษัทได้รับคำชมเชยกันทั่วหน้า
ทุกท่าน[PRON] everyone, See also: everybody, every person, each one, every one, each and every one, all, Syn. ทุกคน
ทุกผู้ทุกนาม[PRON] everybody, See also: everyone, all, every person, each one, every one, each and every one, Syn. ทุกคน
ทุกคน[PRON] everyone, See also: everybody, every person, each one, every one, each and every one, all, Syn. ทั้งหมด, Ant. บางคน, Example: ทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือกจึงจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone   
สบายดีทุกคน[v. exp.] (sabāi dī thuk khon) EN: everybody is fine   FR: tout le monde va bien
ทุกคน[n. exp.] (thuk khon) EN: everybody ; everyone   FR: chacun ; chaque personne ; tous ; tout le monde
ทุกคนรู้จัก [n. exp.] (thuk khon rūjak) EN: everybody knows   FR: tout le monde le sait ; chacun est au courant ; nul ne l'ignore ; c'est de notoriété publique
ทุก ๆ คน[n. exp.] (thuk-thuk khon) EN: everybody ; everyone   FR: tout le monde ; chacun ; chacun sans exception

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYBODY    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0
EVERYBODY'D    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0 D
EVERYBODY'S    EH1 V R IY0 B AA2 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everybody    (prp) ˈɛvrɪbɒdiː (e1 v r i b o d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]
各位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, ] everybody (a term of address) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛きょうを振りまく;愛嬌を振りまく;愛きょうをふりまく;愛嬌を振り撒く[あいきょうをふりまく, aikyouwofurimaku] (exp,v5k) (common error is 愛想を振りまく) to make oneself pleasant to everybody; to smile at everybody; to try to please everybody; to make things pleasant [Add to Longdo]
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody [Add to Longdo]
何奴も此奴も[どいつもこいつも, doitsumokoitsumo] (exp) (uk) (id) everybody (usu. negative nuance); everybody; every last one of them; all [Add to Longdo]
我勝ち;我がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 我勝ちに) (See 我勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves [Add to Longdo]
[みな(P);みんな(P), mina (P); minna (P)] (adv,n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything; (P) [Add to Longdo]
皆々;皆皆[みなみな, minamina] (n) (1) all; everyone; everybody; (2) everything [Add to Longdo]
皆さん[みなさん(P);みんなさん(ik), minasan (P); minnasan (ik)] (n) (hon) all; everyone; everybody; (P) [Add to Longdo]
皆の者[みなのもの, minanomono] (n) everybody [Add to Longdo]
皆の衆[みなのしゅう, minanoshuu] (n) everybody [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top