ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etched

EH1 CH T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etched-, *etched*, etch, etche
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The copper letters were etched in so deep, they left a ridge in the back.ตัวหนังสือทองแดงแกะสลักลึกมาก มันเลยทิ้งรอยเอาไว้ Prayer of David (2015)
Our ancestors etched the story of Gilgamesh into clay tablets, sending that epic tale into the future.บรรพบุรุษของเราฝังเรื่องราวของ กิลกะเมช เป็นเม็ดดิน ส่งที่มหากาพย์เรื่องในอนาคต The Immortals (2014)
These chains -- they have spellwork etched into them.โซ่พวกนี้ ก็คงจะมีการลงอักขระเวทย์ไว้เเน่ๆ Clip Show (2013)
This could work. I mean, the grade isn't etched in stone.แบบว่า เกรดยังไม่ได้ถูกแจ้ง Intro to Knots (2013)
With scars of his master etched upon flesh.... ด้วยรอยแผลเป็นจากเจ้านายของเขาฝังลึก Victory (2013)
Now that image is permanently etched into my retinas.ตอนนี้ฉันรู้ละ ภาพนี้มันแว็ปขึ้นมาในตาฉันเลย Heartache (2012)
It shall be a day etched in memory.มันจะเป็นวันที่ ฝังในความทรงจำ Empty Hands (2012)
Watch and learn, Bobby. The necessary numbers have been etched onto two of your teeth.ตัวเลขที่คุณต้องการคือฟันของเขาสองซี่ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
That's etched on the Iron Pillar of Delhi.มันถูกแกะสลักอยู่บนเสาเหล็กของเดลี August (2009)
Etched into my memory to ensure survival.สลักอยู่ในความจำผม เพื่อรับรองความอยู่รอด Remains to Be Seen (2009)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
Iron chain etched with a spell word.ความทรงจำฝังใจในโซ่เหล็ก ก็เหมือนคาถาที่ใช้ปราบมัน Yellow Fever (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etchedThat tragedy was etched in my mind.
etchedThe incident was etched in his memory.
etchedThe sight has been indelibly etched in my mind.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
นอนเหยียด[v. exp.] (nøn yīet) EN: lie stretched out   
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense   FR: raide ; tendu

CMU English Pronouncing Dictionary
ETCHED    EH1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etched    (v) ˈɛtʃt (e1 ch t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei [Add to Longdo]
拡げた腕;広げた腕[ひろげたうで, hirogetaude] (n) outstretched arms [Add to Longdo]
巻藁矢[まきわらや, makiwaraya] (n) close-range fletched practice arrow [Add to Longdo]
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
焼き付く;焼きつく;焼付く[やきつく, yakitsuku] (v5k,vi) (1) to be scorched into; to be seared into; (2) to make a strong impression; to be etched in (one's memory) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etched
   adj 1: cut or impressed into a surface; "an incised design";
       "engraved invitations" [syn: {engraved}, {etched},
       {graven}, {incised}, {inscribed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top