ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etch

EH1 CH   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etch-, *etch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave
etch[VT] เห็นได้ชัดเจน, See also: ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming
fletchern. คนที่ลูกธนู
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
ketchup(เคทชฺ'อัพ) n. น้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ, Syn. catchup,catsup
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketch(vt) เขียนหวัดๆ,ร่าง,บรรยายสั้นๆ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etching๑. กลวิธีพิมพ์กัดกรด๒. ภาพพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching groundพื้นพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
etching pressเครื่องพิมพ์กัดกรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etchingภาพพิมพ์กัดกรด [TU Subject Heading]
Etchingภาพพิมพ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Etch.เฮ้, เอช. Toy Story (1995)
Etch, you've been working on that draw.เอช, นายกำลังวาดภาพนั้นอยู่แล้ว. Toy Story (1995)
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ National Treasure (2004)
That ain't no Etch-a-Sketch, this is one doodle that can't be undid, homeskillet.นี่ไม่ใช่ของเล่นเด็กนะ เขย่าไปก็ไม่ลบหรอก ออกมาเป็นไงก็แก้ไม่ได้อีกแล้ว Juno (2007)
Iron chain etched with a spell word.ความทรงจำฝังใจในโซ่เหล็ก ก็เหมือนคาถาที่ใช้ปราบมัน Yellow Fever (2008)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
Etch A Sketch!เหมือนขีดกระดานวาดรูป! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Etch A Sketch!ขีดๆเขียนๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Etch A Sketch!เขียนๆขีดๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Forget about it. Just Etch A Sketch everything I was saying.ช่างมันเถอะ ลืมมันเถอะ อะไรที่ผมพูดไป The Love Guru (2008)
Etchings and sculptures of men in spacesuits and what look like oxygen masksแกะสลักหรือปฏิมากรรม ของผู้ชายในชุดอวกาศ และอะไรที่เหมือน หน้ากากอ๊อกซิเจน. The Fourth Kind (2009)
Etched into my memory to ensure survival.สลักอยู่ในความจำผม เพื่อรับรองความอยู่รอด Remains to Be Seen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etchThat tragedy was etched in my mind.
etchThe sight has been indelibly etched in my mind.
etchThe incident was etched in his memory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จังหวัดเพชรบูรณ์[n. prop.] (Jangwat Phētchabūn) EN: Phetchabun province   FR: province de Phetchabun [f]
จังหวัดเพชรบุรี[n. prop.] (Jangwat Phētchaburī) EN: Phetchaburi province   FR: province de Phetchaburi [f]
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à

CMU English Pronouncing Dictionary
ETCH    EH1 CH
ETCHED    EH1 CH T
ETCHES    EH1 CH AH0 Z
ETCHING    EH1 CH IH0 NG
ETCHINGS    EH1 CH IH0 NG Z
ETCHISON    EH1 CH AH0 S AH0 N
ETCHEVERRY    EH1 CH IH0 V EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etch    (v) ˈɛtʃ (e1 ch)
etched    (v) ˈɛtʃt (e1 ch t)
etcher    (n) ˈɛtʃər (e1 ch @ r)
etches    (v) ˈɛtʃɪz (e1 ch i z)
etchers    (n) ˈɛtʃəz (e1 ch @ z)
etching    (v) ˈɛtʃɪŋ (e1 ch i ng)
etchings    (n) ˈɛtʃɪŋz (e1 ch i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚀刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] etch; engraving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
エッチング[, ecchingu] (n,vs) etching; (P) [Add to Longdo]
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etch
   v 1: make an etching of; "He etched her image into the surface"
   2: cause to stand out or be clearly defined or visible; "a face
     etched with pain"; "the leafless branches etched against the
     sky"
   3: carve or cut into a block used for printing or print from
     such a block; "engrave a letter" [syn: {engrave}, {etch}]
   4: carve or cut a design or letters into; "engrave the pen with
     the owner's name" [syn: {engrave}, {etch}]
   5: selectively dissolve the surface of (a semiconductor or
     printed circuit) with a solvent, laser, or stream of
     electrons

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top