ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

envisage

EH0 N V IH1 Z IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -envisage-, *envisage*
Possible hiragana form: えんう゛ぃさげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
envisage(vt) คาดการณ์, Syn. foresee
envisage(vt) จินตนาการ, Syn. imagine
envisage(vt) พิจารณา, Syn. consider, contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
envisageCan you envisage Tom's working in a garage?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
คาดคิด[khātkhit] (v) EN: expect ; anticipate ; hope  FR: envisager ; projeter
ตั้งใจ[tangjai] (v) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide  FR: envisager
วาดภาพ[wātphāp] (v) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage  FR: représenter ; figurer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 envisage
   v 1: form a mental image of something that is not present or
      that is not the case; "Can you conceive of him as the
      president?" [syn: {imagine}, {conceive of}, {ideate},
      {envisage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top