ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlistees

EH0 N L IH2 S T IY1 Z   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlistees-, *enlistees*, enlistee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enlistees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enlistees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Where is Carson? -All I know is Carson re-enlisted.คาร์สันอยู่ไหน เท่าที่รู้ คาร์สันกลับเข้ากองทัพ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Noah and Fin enlisted together.โนอาห์ กับฟิน / ไปเป็นทหารด้วยกัน The Notebook (2004)
And they still bio-chip the enlisted men, do they not?และพวกเขายังคงชีวภาพชิปทหารเกณฑ์ทำพวกเขาไม่? Cubeº: Cube Zero (2004)
I've been enlisted in a regiment in the North of England.ผมสมัครเข้าร่วมกองทหาร ทางเหนือของอังกฤษ Pride & Prejudice (2005)
He was enlisted to help us uncover the real bandido.เขาเสนอตัวที่จะช่วยเรา จับผู้ร้ายตัวจริง Bandidas (2006)
Soon after, Charles Farmer enlisted in the Air Force where he developed his skills as a pilot, flying such planes as the F-4 Phantom.ไม่นานนัก ชาร์ล ฟาร์มเมอร์ ก็สมัครเข้าในกองทัพอากาศ ...ที่ซึ่งเขาได้พัฒนาความสามารถในการ เป็นนักบินกับเครื่องบินอย่างเอฟ-4 แฟนทอม The Astronaut Farmer (2006)
Enlisted in the Royal Navy, 1,939.เข้าสู่ ราชนาวี เมือปี 1939 The Water Horse (2007)
He knew exactly what he was doing when he enlisted.เขารู้ว่าดีว่าทำอะไร ตั้งแต่สมัครเป็นทหาร Shooter (2007)
Doesn't mean we've enlisted.ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือ Alpine Fields (2008)
I'd enlisted Bill and Chloe to help me track all the elements of this group.ฉันได้จัดการให้ บิล และโคลอี้ ช่วยฉัน ตามหาร่องรายต่าง ๆ ของคนพวกนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Ric somehow enlisted the military forces of Nicaragua.ครั้งแรกที่ผมได้พบเขา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Cove (2009)
but as far as me, and Tamara, and the enlisted personnel are concerned, you are still our commanding officer, and nothing is going to change that.แต่เท่าที่ฉันและ Tamara และดำเนินบุคลากรมีความกังวล คุณยังคง เป็นผู้บังคับบัญชาของเรา Justice (2009)
I'm afraid I've enlisted Debra in another of my mad theories.-ผมคิดว่า ผมควรจะขอความช่วยเหลือเธอ ในบางสมมติฐานที่เลวร้ายของผม Blinded by the Light (2009)
Which is when he enlisted, at the age of... This is not a book report.คริสติน่า นี่มันไม่ใช่หนังสือรายงานนะ Good Mourning (2009)
She enlisted because she wanted to be just like me.เธอสมัครไปเป็นทหาร เพราะเธอแค่อยาก จะเป็นเหมือนผม Believe (2009)
"We"? I-I didn't know that you reenlisted."พวกเรา" ฉัน--ฉันไม่คิดว่า คุณยังรวมฉันอยู่ด้วย There Is No Normal Anymore (2009)
I enlisted.ผมสมัครเป็นทหารครับพ่อ Lost (2010)
He served with Jack in the Gulf before Jack was enlisted by CTU.เขาเคยช่วยเหลือแจ็ค ตอนที่อยู่ในอ่าว ก่อนที่แจ็ค จะสมัครเข้า CTU Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'm just saying my family enlisted the best law enforcement agencies out there, and they didn't come up with squat, so if that snap-job can give us some closure with Addie...ผมแค่อยากบอกว่าครอบครัวของผม ได้ขอความช่วยเหลือ ให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่งๆ ใ้ห้มาทำงานนี้ และพวกเขาคงไม่มานั่งทำงาน กันเฉยๆ หรอก Questions and Antlers (2010)
An enlisted man can't have something like that.ทหารเกณฑ์ไม่ควรมีของอย่างนี้.. ในครอบครองนะ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I've shipped over. I've re-enlisted.ผมจะไปกับเรือ Iwo Jima (2010)
This means they're most likely in their late teens to mid-20s, but don't rule out older students who transferred in or enlisted in the military right out of high school.นี่หมายถึงพวกเขาน่าจะอยู่ใน ช่วงอายุ 10 ปลายๆ ถึง 20 กลางๆ แต่อย่าตัดนักศึกษารุ่นพี่ที่ย้ายเข้ามา หรือรอชื่อเข้าในกองทัพหลังจากออกจากโรงเรียน Middle Man (2010)
I've reenlisted.ผมจะไปรบอีก The Pacific (2010)
In order to create a proper market for it, they've enlisted Big Soap.In order to create a proper market for it, they've enlisted Big Soap. Perfect Sense (2011)
You think maybe Gellar and Travis got to this guy and enlisted his help?นี่นายกำลังคิดว่าเกลล่าร์ กับทราวิส ได้ตัวหมอนี่ เพื่อมาเป็นทหาร คอยช่วยพวกเขางั้นเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
And some defected to NK and enlisted.บางคนถูกเกณฑ์ไป The Front Line (2011)
Enlisted in 1990.เข้าประจำการเมื่อปี 1990 ครับ The Penelope Papers (2011)
Actually, since last year, nine enlisted women and two female officers as well.และที่จริงแล้ว เมื่อปีที่แล้ว มีรายชื่อลูกเรือ หญิงเก้าคน และ สองคน ถูกเลือกให้ประจำการ Captain (2012)
That's why he enlisted.เพราะยังงั้นเขาเลยไปเป็นทหาร Pilot (2012)
So you enlisted.คุณก็เลยไปเกณฑ์ทหาร Pilot (2012)
It's why he enlisted, to get out, to be a better man for me...นั่นทำไมเขาถึงได้ไปเป็นทหาร ก็เพื่อก้าวออกมา เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อฉัน... . Always (2012)
Marco on the streets, enlisted by the Cazadores at age 10 like his father, dead in a gutter at 19!มาร์โกจะต้องเป็นเด็กเร่ร่อน เข้าร่วมแก็งค์ \ กับมาซาโดเรส ตอนอายุ 10 ขวบเหมือนพ่อของเขา ตายอยู่ในเขตสลัมตอนอายุ 19 Always (2012)
I've enlisted the aid of an old friend to help us figure out who.ผมขอความช่วยเหลือจาก เพื่อนเก่าคนหนึ่ง เพื่อหาคำตอบว่าใคร Firewall (2012)
I've enlisted Detective Carter's help.ผมสนับสนุนให้ ขอความช่วยเหลือจากนักสืบคาร์เตอร์ Til Death (2012)
Got to go. Bonnie's enlisted dr. Evil in her plan,ต้องไปละ บอนนี่ เอาศาสดาจารย์ ปีศาจเข้ามาอยู่ในแผนด้วย O Come, All Ye Faithful (2012)
She was like 3 when I enlisted.เธอเป็นเหมือน 3 เมื่อผมสมัครเป็นทหาร White House Down (2013)
You are enlisted to facilitate a D.E.A. investigation...นายแค่ถูกเรียกตัวมาช่วยงานของ ปปส. Pizza Box (2013)
I just wish we'd talked about it before you went off and enlisted.ฉันหวังว่าเราคงจะได้พูดถึงมัน ก่อนที่เธอจะออกไปเกณฑ์นะ Home (2013)
"I enlisted the help of the high priest"ฉันเคยขอความช่วยเหลือจากมหาปุโรหิต" Volcanalis (2013)
The only reason he enlisted in the first place was because his hoity-toity family wouldn't pay for his college!เหตุผลเดียวที่เขาเข้าร่วมกองทัพ ตั้งแต่แรก ก็เพราะครอบครัวที่ไม่ได้เรื่องของเขา ไม่ยอมจ่ายค่าเรียนมหาลัยให้ Dead Meat (2013)
You know what, I enlisted in the marines to kill Russians.แกรู้อะไรไหม ฉันสมัครนาวิกโยธิน Liberty (2013)
Oxford, when I was enlisted in the Queen's Royal Regiment and sent to the American colonies to fight the patriots.อ็อกซ์ฟอร์ด เมื่อตอนที่ผมถูกเกณฑ์ทหาร ในกองทัพของพระราชชินี และถูกส่งมายังอาณานิคมอเมริกา เพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฎ Pilot (2013)
She couldn't inherit the Supremacy, so she has enlisted her lapdogs to help steal it.เธอไม่รับสืบทอด การเป็นสุพรีม ก็เลยให้พวกหมารับใช้ Burn, Witch. Burn! (2013)
I was enlisted in the Queen's Royal Regiment and sent to the American colonies to fight.ผมถูกเกณฑ์เข้ามาอยู่ในกองทหารราชินี และถูกส่งไปยังอาณานิคมอเมริกา เพื่อต่อสู่กับพวกชาตินิยม The Sin Eater (2013)
After we enlisted, definitely.เธอบอกว่านายเป็คนนุ่มนวล Reunion (2013)
When I was a medical officer in the war, we would on occasion invite the enlisted men to dine with us.ตอนผมเป็นแพทย์ทหารในสงคราม เราเชิญทหารเกณฑ์มากินข้าวด้วยบางโอกาส Stonehearst Asylum (2014)
I'll do everything to get you reenlisted.ผมจะหาทางทุกอย่างเพื่อให้คุณได้กลับเข้ามาร่วมใหม่ Predestination (2014)
Elite guard. 40 enlisted men and officers.ผู้คุ้มกันชั้นยอด จำนวน 40 คน ทั้งคนงานและเจ้าหน้าที่ The Sign of Three (2014)
He must get re-enlisted so he can justify killing again.เขาต้องเป็นทหารเพื่อที่เขาสามารถฆ่าอีกครั้ง The Revenant (2015)
For an enterprising enlisted man to engage in.for an enterprising enlisted man to engage in. Haunted (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlisteIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTED    EH2 N L IH1 S T IH0 D
ENLISTEE    EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES    EH0 N L IH2 S T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlisted    (v) ˈɪnlˈɪstɪd (i1 n l i1 s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy, #30,642 [Add to Longdo]
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ㄨˇ ㄕㄥ, ] newly enlisted officer student; cadet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenliste {f}roll of honour [Add to Longdo]
Kandidatenliste {f}list of candidates [Add to Longdo]
Kundenliste {f}customer list [Add to Longdo]
Totenliste {f}death roll [Add to Longdo]
beteiligteenlisted [Add to Longdo]
verpflichtete wiederre-enlisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
成績表[せいせきひょう, seisekihyou] Zensurenliste, Zeugnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top