ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraved

IH0 N G R EY1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraved-, *engraved*, engrav, engrave
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You want 'Revelations' engraved in gold and angels trumpeting down from heaven.นายต้องการให้มีแสงสีทองส่องมาจากสวรรค์แล้วก็ให้มีนางฟ้ามาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยไหมละ Latter Days (2003)
- Name and date engraved right on it.-มีชื่อของเธอและวันที่สลักอยู่ด้วย Match Point (2005)
Make sure you have that engraved on your wedding ring when you get married.แน่ใจว่าคุณจะสลักมันไว้ในแหวนแต่งงาน เมื่อคุณได้แต่งจริงๆ Love/Addiction (2007)
Unless he's armed with an engraved apology from my grandfather,ถึงแม้ว่าว่าเขาจะแปะคำขอโทษจากปู่ของผมเอาไว้ The Grandfather (2009)
How did you two patch things up, if I might ask? Well, he bought me a Remington. 270 with a night scope and "Emma" engraved on it. And he gave me some cows.if I might ask? he bought me a Remington. Did You Hear About the Morgans? (2009)
But today, true destiny is often engraved and carries an embossed seal.แต่ในวันนี้โชคชะตาที่แท้จริงได้จารึก ได้นำตราประทับมาด้วย The Lost Boy (2009)
But the thing that woke it, it... it was round and... and engraved with strange shapes.แต่สิ่งที่ปลุกให้ตื่นขึ้นมันก็กลม และ และแกะสลักด้วยรูปร่างแปลก ๆ 9 (2009)
Back when, I saw it engraved on an old heirloom.ถอยกลับไป ตอนที่ผมได้เห็นชื่อสลัก อยู่บนของมรดกตกทอดชิ้นหนึ่ง Bad Moon Rising (2010)
The girl's parents said her name, Kathy, was engraved on the back.พ่อแม่ของเด็ก บอกว่า มีชื่อของเธอ แคธี่ สลักไว้ด้านหลัง Pilot (2010)
It's engraved in our souls.มันฝังลึกอยู่ในวิญญาณของเรา Take It! (2010)
If I'm gonna get that engraved for you,ถ้าผมจะสลักชื่อให้คุณ The Ho Ho Ho Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engravedA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
engravedAnd a wish is engraved on the base of the statue:
engravedTheir wish is engraved on the base of the statue.
engravedThe lovers engraved the oak tree with their initials.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVED IH0 N G R EY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraved (v) ˈɪngrˈɛɪvd (i1 n g r ei1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing), #80,809 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] engraved lines, #884,379 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
饕餮[とうてつ, toutetsu] (n) (1) (arch) tao-tie (mythological Chinese creature engraved on bronzeware during the Shang & Zhou dynasties); (2) (used as a metaphor for a) brutal person; (3) coveting of wealth (property, etc.) [Add to Longdo]
饕餮文[とうてつもん, toutetsumon] (n) figure of a creature of Chinese mythology engraved on bronze ware during the Yin-Chou dynasty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraved
   adj 1: cut or impressed into a surface; "an incised design";
       "engraved invitations" [syn: {engraved}, {etched},
       {graven}, {incised}, {inscribed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top