ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ending

EH1 N D IH0 NG   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ending-, *ending*, end
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ending[N] ความตาย, Syn. death
ending[N] ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
ending[N] วิธีการจบ
ending[N] ส่วนท้ายของคำ, See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
goaltendingn. การรักษาประตู
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
pending(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sure hope there's a happy ending. I love a happy ending.ขอให้แฮปปี้เอ็นดิ้งเถอะ ฉันชอบจบแบบมีความสุข Blazing Saddles (1974)
That poor kid, ending up like that.น่าเวทนาที่เธอต้องจบชีวิตแบบนั้น. Suspiria (1977)
What kind of an ending is that?แล้วนั่นเป็นจบแบบไหนอ่ะ? Stand by Me (1986)
Jeez, that ending sucks.ยี้ จบแบบโคตรห่วย Stand by Me (1986)
I like the ending. The barfing was really good.ฉันชอบตอนจบ การอ้วก มันดีจริงๆ Stand by Me (1986)
Yeah, it's a great story, Gordie. I just didn't like the ending.ใช่เป็นเรื่องที่ดี กอร์ดี ฉันแค่ไม่ชอบตอนจบเอง Stand by Me (1986)
It's that it all seems to be ending.มันคงลงเอยแบบนี้ล่ะ Dirty Dancing (1987)
No. I didn't expect an ending like thisผมไม่คาดหวังวาจะสิ้นสุดแค่นี้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
When he's usually ending, just when I'm beginning.เขาจบตอนที่ฉันกำลังเริ่มทุกที Punchline (1988)
I know you read an earlier draft. But you gave me a better ending.ฉันรู้ว่าคุณอ่านตอนต้นเรื่องไปแล้ว แต่คุณให้ตอนจบฉันได้ดี Basic Instinct (1992)
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ Basic Instinct (1992)
This is not the ending.นี่มันยังไม่ใช่ตอนจบ In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endingA good beginning makes a good ending.
endingA good beginning makes a good ending. [Proverb]
ending"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
endingEnding up with being called a "measles exporting country" by the rest of the world, something that you could take as insult or truth.
endingI like stories that have sad endings.
endingIt was a great success, ending in a long run.
endingOh, I didn't like the ending.
ending'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.
endingThe movie "Fight Club" has a surprise ending.
endingThe small car boom is ending.
endingThe story had a happy ending.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะ[END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การเกื้อกูล[n.] (kān keūakūn) EN: lending a hand   
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[n. exp.] (kān kū ngoen dōi chai phonphalit khamprakan) EN: lending on goods   
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDING    EH1 N D IH0 NG
ENDINGS    EH1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ending    (v) ˈɛndɪŋ (e1 n d i ng)
endings    (n) ˈɛndɪŋz (e1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, ] ending up as; leading to; resulting in; in total, #23,908 [Add to Longdo]
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, / ] ending; finally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endung {f} | Endungen {pl}ending | endings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do [Add to Longdo]
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ending
   n 1: the end of a word (a suffix or inflectional ending or final
      morpheme); "I don't like words that have -ism as an ending"
      [syn: {ending}, {termination}]
   2: the act of ending something; "the termination of the
     agreement" [syn: {termination}, {ending}, {conclusion}]
   3: the point in time at which something ends; "the end of the
     year"; "the ending of warranty period" [syn: {end}, {ending}]
     [ant: {beginning}, {commencement}, {first}, {get-go},
     {kickoff}, {middle}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   4: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   5: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top