ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economically

EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economically-, *economically*, economical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economically[ADV] ในเชิงเศรษฐกิจ, See also: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์, Syn. frugally, sparingly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economically inactive populationประชากรที่ไม่ได้ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย Wrong Turn (2003)
What America needs is an environmentally friendly, logistically feasible, and economically responsible alternative fuel source.สิ่งที่อเมริกาต้องการ ก็คือแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เลือกแหล่งขนส่งที่เป็นไปได้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Dublin in the mid-'70s was really economically very challenged.กรุงดับลินในช่วงกลางยุค '70 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเลย It Might Get Loud (2008)
You've economically emasculated your husband to such a point that he's afraid to want you.คุณได้ทำให้ประสิทธิภาพ ของน้องชายแฟนคุณเสื่อม ..โดยทางอ้อมเลยนะ นั่นทำให้เขาไม่กล้านอนกับคุณ The Ugly Truth (2009)
I need 200 pounds per week to make this economically viable.ผมต้องการยาไอซ์อาทิตย์ละ 200 ปอนด์ เพื่อใช้สิ่งนี้ในทางศักยภาพทางเศรษฐกิจ Más (2010)
And it's very economically developed for the region.แถมกำลังพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นกันยกใหญ่ The End of the World as We Knew It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economicallyHe is economically independent of his parents.
economicallyHe is not economically independent of his parents.
economicallyI am economically independent of my parents.
economicallyI'm economically independent of my parents.
economicallyIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
economicallyJapan has economically become a powerful nation.
economicallyMore and more women have their own careers are economically independent of their husbands.
economicallyShe is economically independent of her parents.
economicallyShe is economically independent of her parents now.
economicallyShe thought that it let's be independent of the parents economically if she entered a university.
economicallySince you have already also become an adult, you must become independent economically from your parents.
economicallyThe country is isolated economically and politically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียดกรอ[ADV] economically, Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
ในเชิงเศรษฐกิจ[adv.] (nai choēng sētthakit) EN: economically   
อย่างประหยัด[adv.] (yāng prayat) EN: economically   FR: économiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
ECONOMICALLY    EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0
ECONOMICALLY    IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economically    (a) ˌiːkənˈɒmɪkliː (ii2 k @ n o1 m i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economically
   adv 1: with respect to economic science; "economically this
       proposal makes no sense"
   2: in an economical manner
   3: with respect to the economic system; "economically the
     country is worse off"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top