ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapproval

D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapproval-, *disapproval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disapproval(n) ความไม่เห็นด้วย, See also: ความไม่ชอบ, การไม่ยอมรับ, Syn. dismissal, refusal, Ant. acceptance, welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame

English-Thai: Nontri Dictionary
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disapprovalHe showed his disapproval by raising an eyebrow.
disapprovalThey communicate disapproval by shaking their heads.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ติเตียน[titīen] (v) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points  FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPROVAL D IH0 S AH0 P R UW1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapproval (n) dˌɪsəprˈuːvəl (d i2 s @ p r uu1 v @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbilligung {f}; Missfallen {n} | Missbilligungen {pl}disapproval | disapprovals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval [Add to Longdo]
難色[なんしょく, nanshoku] (n) disapproval; (P) [Add to Longdo]
認否[にんぴ, ninpi] (n) approval or disapproval [Add to Longdo]
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P) [Add to Longdo]
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement [Add to Longdo]
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll) [Add to Longdo]
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapproval
   n 1: a feeling of disliking something or what someone is doing
      [ant: {approval}]
   2: the expression of disapproval [ant: {approval},
     {commendation}]
   3: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   4: the act of disapproving or condemning [ant: {approval},
     {approving}, {blessing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top