ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffuse

D IH0 F Y UW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffuse-, *diffuse*
Possible hiragana form: ぢっふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffuse(adj) (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
diffuse(vi) กระจาย, See also: แพร่กระจาย, แพร่ออกไป, Syn. disperse, scatter, spread
diffuse(adj) ซึ่งกระจัดกระจาย, See also: ซึ่งกระจายออกไป, แพร่กระจาย, Syn. expandable, expansive, Ant. contractile, contractable, compressible
diffuse(vt) ทำให้กระจาย, See also: ทำให้แพร่ออก, ทำให้แพร่กระจาย, ทำให้แผ่ซ่าน, Syn. disperse, scatter, spread
diffusely(adv) อย่างกระจัดกระจาย
diffuseness(n) (การพูดหรือเขียน)การเยิ่นเย้อ, See also: การพูดน้ำท่วมทุ่ง
diffuseness(n) การกระจัดกระจาย, See also: การแพร่กระจาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu

English-Thai: Nontri Dictionary
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(vi, vt) แพร่,เผยแพร่,กระจายออกไป,ไหลท่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diffuse abscessฝีแผ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse lesionรอยโรคแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse myelitisไขสันหลังอักเสบแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diffuse radiation๑. การแผ่รังสีกระจาย๒. รังสีกระจาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
diffuse-porous woodเนื้อไม้มีเวสเซลกระจาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuse; aspersusกระจาย, แผ่, แพร่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diffuserดิฟฟิวเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffuseกระจาย,ชนิดกระจาย [การแพทย์]
Diffuseสับสน [การแพทย์]
Diffuse Aggregateกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ [การแพทย์]
Diffuse Formแบบกระจาย [การแพทย์]
Diffuse Hazeขุ่นทั่วไป [การแพทย์]
Diffuse illuminationการส่องสว่างแบบแพร่ กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Diffuse Involvementชนิดที่เป็นกระจายทั่วไป [การแพทย์]
Diffuse Patternแบบกระจาย [การแพทย์]
Diffuse solar radiationการแผ่รังสีจากดวง อาทิตย์แบบแพร่กระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
diffuse solar radiation, diffuse sky radiation, sky radiationรังสีกระจายจากดวง อาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diffuse(vt) แก้สถานการณ์หรือความรู้สึกที่เลวร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diffuseA great light was diffused over the baseball stadium.
diffuseThe lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่าน(adv) diffusely, See also: scatteredly, disorderedly, Syn. พล่าน, พลุกพล่าน, Example: ตลาดที่นี่คนเดินพ่านขายของเกะกะมาก, Thai Definition: ไม่เป็นระเบียบ
ฟุ้ง(v) spread, See also: diffuse, blow, disseminate, pervade, Syn. กระจาย, คลุ้ง, Example: ถนนตรงทางเข้าหมู่บ้านมีขี้ฝุ่นฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน, Thai Definition: ปลิวตลบไปทั่ว, กระจายไปทั่วบริเวณ
แสงพร่า(n) diffused light, Example: การอ่านหนังสือในขณะที่แสงพร่า ทำให้สายตาเสียได้ง่าย, Thai Definition: แสงที่กระจัดกระจายจนเห็นไม่ถนัดชัดเจน
ซ่าน(v) diffuse, See also: spread, distribute, Syn. กระจาย, แผ่, แผ่ซ่าน, Example: หลังจากดื่มยาแก้วนี้แล้ว ตัวยาจะซ่านไปทั่วร่าง, Thai Definition: แล่นกระจายไปทั่วตัว
กระจาย(v) disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai Definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กำจร(v) spread, See also: diffuse, emit, emanate, disseminate (in the air), Syn. กระจาย, แพร่, ฟุ้ง, Example: กลิ่นของดอกไม้กำจรไปทั่ว
กำจาย(v) spread, See also: diffuse, emit, emanate, disseminate(in the air), Syn. กระจาย, กำจร, แพร่, ฟุ้ง, Example: กลิ่นของธูปที่แม่จุดกำจายไปทั่วห้อง
ขจร(v) spread, See also: diffuse, extend, be disseminated, reek, Syn. ฟุ้ง, กระจาย, แผ่กว้าง, แพร่, ฟุ้งกระจาย, Example: กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง
คลุ้ง(v) diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai Definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง(adv) diffusely, Syn. ฟุ้ง, Example: กลิ่นเหม็นเน่าของซากหนูตายกระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณห้อง, Thai Definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ฟุ้ง[fung] (adv) EN: too much ; too many  FR: diffusément
ขจร[khajøn] (v) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek
ข่าว[khāo] (n) EN: news ; report ; information  FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
กระจายเสียง[krajāisīeng] (v) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show  FR: radiodiffuser ; émettre
ลาม[lām] (v) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse  FR: se répandre ; s'étendre
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
แผ่[phaē] (v) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold  FR: étendre
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[phraē] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate  FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFUSE D IH0 F Y UW1 S
DIFFUSE D IH0 F Y UW1 Z
DIFFUSED D IH0 F Y UW1 Z D
DIFFUSES D IH0 F Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffuse (j) dˈɪfjˈuːs (d i1 f y uu1 s)
diffuse (v) dˈɪfjˈuːz (d i1 f y uu1 z)
diffused (v) dˈɪfjˈuːzd (d i1 f y uu1 z d)
diffuses (v) dˈɪfjˈuːzɪz (d i1 f y uu1 z i z)
diffusely (a) dˈɪfjˈuːsliː (d i1 f y uu1 s l ii)
diffuseness (n) dˈɪfjˈuːsnəs (d i1 f y uu1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分散的策略[fēn sàn de cèlu:e4, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:è, ㄜˋ, ] diffused strategy [Add to Longdo]
弥漫星云[mí màn xīng yún, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] diffuse nebula [Add to Longdo]
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] diffuse medium (liquid or gas) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weitschweifig {adj} | weitschweifiger | am weitschweifigstendiffuse | more diffuse | most diffuse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] (n) {comp} diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] (n) {comp} diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer [Add to Longdo]
行き渡る(P);行渡る(P)[いきわたる(P);ゆきわたる, ikiwataru (P); yukiwataru] (v5r,vi) to diffuse; to spread through; (P) [Add to Longdo]
散光星雲[さんこうせいうん, sankouseiun] (n) diffuse nebula [Add to Longdo]
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
乱反射[らんはんしゃ, ranhansha] (n,vs) diffuse reflection; diffused reflection; irregular reflection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffuse
   adj 1: spread out; not concentrated in one place; "a large
       diffuse organization"
   2: (of light) transmitted from a broad light source or reflected
     [syn: {soft}, {diffuse}, {diffused}] [ant: {concentrated},
     {hard}]
   3: lacking conciseness; "a diffuse historical novel"
   v 1: move outward; "The soldiers fanned out" [syn: {diffuse},
      {spread}, {spread out}, {fan out}]
   2: spread or diffuse through; "An atmosphere of distrust has
     permeated this administration"; "music penetrated the entire
     building"; "His campaign was riddled with accusations and
     personal attacks" [syn: {permeate}, {pervade}, {penetrate},
     {interpenetrate}, {diffuse}, {imbue}, {riddle}]
   3: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top