ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denial

D IH0 N AY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denial-, *denial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denial(n) การปฎิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. disovowal, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denialการปฏิเสธ, คำปฏิเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of accessการห้ามเข้าใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
denial of justiceการไม่ให้ความยุติธรรม, การปฏิเสธความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denialThe police didn't believe his denial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปฏิเสธ[kham patisēt] (n) EN: refusal ; denial

CMU English Pronouncing Dictionary
DENIAL D IH0 N AY1 AH0 L
DENIALS D IH0 N AY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denial (n) dˈɪnˈaɪəl (d i1 n ai1 @ l)
denials (n) dˈɪnˈaɪəlz (d i1 n ai1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Verweigerung {f}; Ablehnung {f} | Verweigerungen {pl}; Ablehnungen {pl} | Verweigerer {pl}denial | denials | deniers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] (n) {comp} denial of service [Add to Longdo]
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) {comp} denial of service attack [Add to Longdo]
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack [Add to Longdo]
サービス妨害攻撃[サービスぼうがいこうげき, sa-bisu bougaikougeki] (n) {comp} denial of service attack [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denial
   n 1: the act of refusing to comply (as with a request); "it
      resulted in a complete denial of his privileges"
   2: the act of asserting that something alleged is not true [syn:
     {denial}, {disaffirmation}]
   3: (psychiatry) a defense mechanism that denies painful thoughts
   4: renunciation of your own interests in favor of the interests
     of others [syn: {abnegation}, {self-abnegation}, {denial},
     {self-denial}, {self-renunciation}]
   5: a defendant's answer or plea denying the truth of the charges
     against him; "he gave evidence for the defense" [syn:
     {defense}, {defence}, {denial}, {demurrer}] [ant: {criminal
     prosecution}, {prosecution}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top